Tutkimushanke Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Nimi:
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Työ käsittää 49 kiinteistön inventoinnin, 15 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen rajauksen ja maisemahistoriaa koskevan yleiskuvauksen.
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Pirkanmaan maakuntamuseo / Jari Heiskanen
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2005
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2006

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Pirkanmaan maakuntamuseon projektitutkija Jari Heiskanen kartoitti vuodenvaihteessa 2005/06

  neljän kuukauden ajan Viialan kunnan rakennettua kulttuuriympäristöä. Työ käsitti 49 kiinteistön

  inventoinnin, 15 kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen rajauksen ja maisemanhistoriaa koskevan

  yleiskuvauksen. Aineistosta on koottu käsillä oleva raportti, jonka lisäksi tietoa löytyy kohdekorteista.

  Aluerajauksena oli koko kunta, joskin työ keskittyi asutuksen ja maiseman kannalta keskeisille

  paikoille. Työn tilaajana oli Viialan kunta ja laadittu raportti palvelee ensisijaisesti kunnan

  kaavoituksen ja maankäytön suunnittelua. Raportista ja sen osista toivotaan olevan kuienkin iloa

  myös kuntalaisille ja esimerkiksi kouluille opetusmateriaalina.

  Työn ulkopuolelle jäi UPM:n entinen vaneritehtaan alue ja osa Varrasniemen kylää, koska kylästä

  on tehty asemakaavaan liittyvä rakennusinventointi vuonna 2002 ja UPM:n aluetta tutkitaan

  parhaillaan. Ajallisesti tutkimus kohdistui pääasiassa ennen sotia rakennettuun rakennuskantaan,

  joskin 1950-luvun keskeiset osat on huomioitu arvoalueissa. Inventoitavien kiinteistöjen määrä oli

  rajattu. Merkittäviä ulkopuolelle jääneitä kiinteistöjä olivat mm. Edelweiss, Nahkalinna, Mallas ja

  Saraste. Näistä kolme ensimmäistä sijaitsee erikseen määritetyllä arvoalueella ja tulevat näin

  huomioitua. Arvoalueista puutteeksi jäi Koiviston alue, jossa oli Viialan nahkatehtaan työväen

  vuokra-asuntoja. Jatkossa nämä kohteet tulee selvittää.

  Raportti on järjestetty kylittäin ja kohteittain aakkosjärjestykseen. Luokituksen taustalla on

  lähdeaineisto ja kiinteistörekisteri, jotka pohjautuvat vanhaan kyläjakoon. Kohteiden niminä on

  käytetty pääasiassa rekisterinimiä. Kylästä kertovaan kokonaisuuteen kuuluvat kyläkortti, kiinteistö

  kortit ja mahdolliset kylän alueella olevat arvoalueet. Kyläkortti sisältää kuvauksen alueesta ja

  kylän keskeisestä asutushistoriasta. Kyläkorteista puuttuu Pörölä, joka sijaitsee pääosin Vesilahden

  puolella.

  Valtakunnallisesti arvokkaita kohteita Viialassa on ollut kaksi, Viialan kartano ja rautatieasema.

  Näistä jälkimmäinen purettiin 1990-luvulla. Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet – teos

  mainitsee Viialasta 10 kohdetta ja 5 aluetta. Kohteista on mainittu rautatieasema, entinen pappila

  (Pappilanpuisto), työväentalo, Kirkko, viilatehdas, Viialan kartano, Rasin koulut, sekä Ylhäisten,

  Uotilan ja Yli-Laurilan tilakeskukset. Alueista mainitaan Haihunkosken koskimiljöö, Koiviston

  omakotialue, Heinäsuon kulttuurimaisema, Varrasniemen kylä ja kulttuurimaisema,

  Tanhuanpäänvainion (Tolvila) kultturimaisema.

  Työn etenemiseen ovat vaikuttaneet useat ihmiset. Kiitän kaikkia, jotka luovuttivat tietojaan

  raporttiin. Erityisesti haluan kiittää viialalaisia Olavi Lahdensivua ja Esko Korkeamäkeä yleiskuvan

  muodostamisessa. Kunnan virkamiehistä on hyvä muistaa rakennustarkastaja Risto Hämäläistä ja

  arkistonhoitaja Jutta Kuitusta. Jyväskylän Maanmittauslaitoksen arkiston erittäin myötämielinen

  suhtautuminen edesauttoi lopputulosta. Kiitos siitä kuuluu Marja Rantalalle ja Hannu Tavastille.

  Menetelmät:
  Kiinteistöinventointi: Inventoitavien kiinteistöjen valintaan ja arvottamiseen vaikuttivat rakennushistorialliset, historialliset

  ja maisemalliset eli ympäristöarvot. Kohteina ovat Viialan rakennetun ympäristön keskeiset ja

  vanhimmat rakennukset. Tämäntyyppisiä ovat mm. vanhat kantatalot, tehtaat sekä julkinen ja

  6

  yhteisöllinen rakentaminen. Inventoitujen kiinteistöjen lukumäärä oli suhteutettu käytettävissä

  olevaan aikaan. Kyseessä on edustava otos Viialan kulttuurimaiseman keskeisistä kiinteistöistä. Se

  ei ole kuitenkaan kattava tai suljettu lista kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kohteista tai alueista.

  Ulkopuolelle jouduttiin jättämään useita saman aikakauden rakennuksia mikä merkitsee

  lisäselvitysten tarvetta, esimerkiksi arvoalueilla sijaitsevien kohteiden osalta. Osa kohteista onkin

  ymmärrettävissä esimerkkeinä rakentamisajastaan. Ajallisesti työ rajautuu kiinteistöjen osalta ennen

  sotia rakennettuun rakennuskantaan. Arvoalueissa on mukaan otettu lisäksi 1950-luku, joka oli

  Viialalle vireää rakentamisen aikaa. Rakennettua ympäristöä on dokumentoitu valokuvaamalla,

  laatimalla asemapiirroksia ja lyhyt kuvaus rakennusten nykytilasta ja historiasta. Dokumentointi

  on tehty kulttuurihistorian näkökulmasta, eikä se ole rakenteiden ja kunnon tekninen tutkimus.

  Samoin kohteiden arvottamisen lähtökohtana ovat kulttuuriset arvot. Kyseessä ei ole kiinteistöjen

  tai alueiden syvällinen historiankirjoitus ja tietojen kattavuudessa on vaihtelua.

  Arvoluokituksessa on käytetty kolmiportaista 1, 2, 3 -luokittelua ja se on tämän hetken arvio

  yksittäisen kohteen arvoista Viialan kulttuuriympäristön ominaispiirteet huomioiden ja suhteessa

  muihin kohteisiin. Arvojen perusteet on mainittu kohdekorteissa ja kohteista on annettu

  toimenpidesuosituksia. Arvottamisella on haluttu nostaa aineistosta esiin kulttuurimaiseman

  keskeiset arvot ja ympäristön tärkeimmät, samalla haavoittuvimmat ominaispiirteet. Sinänsä kaikki

  tässä mainitut kiinteistöt ja arvoalueet ovat säilyttämisen arvoisia arvolukuun katsomatta.

  Arvoalueet:

  Kiinteistöjen lisäksi on rajattu erikseen arvoalueita, joilla on säilynyt kulttuurimaiseman ja historian

  näkökulmasta merkittävää rakennuskantaa tai arvokasta kulttuurimaisemaa. Arvoalueet on

  dokumentoitu valokuvaamalla sekä laatimalla lyhyt kuvaus alueesta ja sen historiasta. Arvottaminen

  ja toimenpidesuositukset noudattavat kiinteistöjen vastaavia tietoja. Mahdollinen lisäinventoinnin

  tarve kohdistuu pääasiassa juuri näille arvoalueille ja on arvioitava aina erikseen. Arvoalueita on

  15. Niistä kolme, Arpiaisten agraarimaisema, Heinälahden itäpuolen agraarimaisema ja

  Alkkulanlahden - Riitiälänjärven agraarimaisema edustavat laajempaa kulttuurimaisemaa, joka

  koostuu Viialan asutuksen vanhimmista osista, vanhoista kylistä, -kantataloista ja –pelloista.

  Teollisuuden ja taajama-asutuksen vanhimpia osia edustavat Lallinmäki, Keskustan asuinalueet,

  Keskustan hallinto- ja liikerakennukset, Viilatehtaan ympäristö, Urheilu- ja Mäntymäenkadun

  ympäristö, Vakkistenmäki ja Oopakka. Sotien jälkeisen asutuksen, erityisesti siirtolais- ja

  rintamamiesrakentamista edustavat Kolikkoinmäki ja Sallinkulma.

  Kiinteistöille ja arvoalueille on annettu arvoluokitus, joka perustuu kohteiden kulttuurihistoriallisiin

  arvoihin. Kohteen arvot muodostuvat rakennushistoriallisista, ympäristö- ja historiallisista arvoista.

  Rakennushistorialliset arvot:

  Rakennustaiteelliset arvot: puhdaspiirteinen, arkkitehtonisen tyylin edustaja

  Viialassa löytyy perinteisen yksinkertaisen rakennustyylin lisäksi viitteitä 1900-luvun vaihteen

  tyylipiirteistä, joita ovat mm. uusrenessanssi, nikkarityyli, kansallisromantiikka ja jugend sekä 1920-

  luvun klassismi. Hyvin säilyneitä näiden tyylipiirteiden esimerkkejä ovat mm. Rasin koulut, Rekola,

  Viialan ja Tolvilan kartano sekä Ali-Pörö. Poikkeuksellisena rakenteellisesti ja tyylillisesti on

  pidettävä myös Jumunrannan viljamakasiinia ja –kuivuria. Edustavia ovat myös sahan johtajien

  asuntoina toimineet rakennukset mm. Rantalehto, Tuomarla ja Pappilanpuisto

  Rakennustekniset arvot: Rakennuksessa on käytetty rakennusteknisesti mielenkiintoisia,

  innovatiivisia, tyypillisiä tai uniikkeja ratkaisuja.

  Rakennusmateriaalina on ollut pääasiassa hirsi. Tiiltä on käytetty pääasiassa tehtaissa, yksittäisissä

  talousrakennuksissa ja muutamissa koulurakennuksissa. Tiili on myös ollut päämateriaalina sotien

  jälkeen syntyneessä keskustamiljöössä. Viialassa tai jopa laajemminkin harvinaisena materiaalina

  ja teknisenä ratkaisuna voidaan pitää rakennuksen rungon tekemistä sahalta ylijääneistä

  lankunpätkistä. Inventoiduista kohteista höyrysahan rakennuttama Rantalehto oli rakennettu tällä

  tekniikalla. Lisäksi Varrasniemessä on yksi talousrakennus tehty vastaavalla tavalla. Ilmiön laajuutta

  ei voitu selvittää. Muistitietona kerrotaan, että Alkkulassa olisi yksi asuinrakennus ja osa

  Lapinkulman uudempaa koulua olisi tehty tästä materiaalista.

  Rakennusperinteisesti arvokas: oman aikakautensa ja alueensa rakennusperinteen tyypillinen

  edustaja.

  Viialassa elävät perinteinen maalaismaisema ja teollisuus/taajamamiljöö rinnakkain. Viialan

  rakennusperinne on monipuolista ja ajallisesti kerrostunutta, mistä kertoo esimerkiksi perinteinen

  paritupa ja elementtikerrostalo. Perinteiseen maalaisrakentamiseen tuo poikkeuksen kaksi kartanoa.

  Punatiilisten teollisuusrakennusten lisäksi tehtaisiin liittyi eri aikakausilta olevia asuinrakennuksia.

  Höyrysahan rakennuskantaan liittyy mm. näyttäviä 1900-luvun vaihteen johtajien asuinrakennuksia,

  1920-luvun maatila, 1940-luvun tiilirunkoisia kerrostaloja, 1970-luvun elementtikerrostaloja, 1950-

  luvun omakotiasutusta ja 1960-luvun rivitalo. Rakennusperinteeseen tuovat poikkeuksia kartanoiden

  lisäksi tehtaat. Oman lukunsa muodostaa lisäksi 1950-luvun laaja julkinen ja yksityinen

  rakentaminen.

  Ympäristöarvot:

  Maisemallisesti/kaupunkikuvallisesti merkittävä: osana arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyy

  ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman maisemallisen kokonaisuuden.

  Erityisesti arvokkailla aluekokonaisuuksilla on ympäristöarvoja. Yksittäiset rakennukset ovat osa

  kokonaisuutta. Arvoalueita on rajattu sekä teollisuuden synnyttämälle taajama-alueelle ja

  maatalouspohjaiselle haja-asutusalueelle. Ensimmäisessä ne muodostuvat pääasiallisesti

  rakennetusta ympäristöstä ja katutilasta, toisessa painottuvat enemmän maiseman maankäytön

  historiaan kuin rakennuskantaan.

  Historialliset arvot:

  Asutushistorialliset arvot: Kylien kantatalot ja vanhat kyläpellot, teollistumisen synnyttämä asutus

  Viialassa vanhimpia asutushistoriallisia arvoja omaavat kivikauden asuinpaikat, jotka sijoittuvat

  vesistöjen yhteyteen, pääasiassa kuivuneen Alkkulanlahden ympäristöön. Asutushistoriallisesti

  merkittävimmän rakennetun kulttuuriympäristön muodostavat vanhat maakirjakylät ja niiden

  kantatalot, kylätontit ja vanhat kyläpellot. Kylätontit ovat arvokkaita myös autioituneina esimerkkinä

  Alkkulan vanhan kylän paikka. Kyliin ja asutukseen liittyvät myös vanhat liikennereitit, joiden

  suunnassa asutus vähitellen levisi. Kyliin ja kantataloihin liittyvät lisäksi kylien ulkopuolella oleva

  asutus, takamaiden torpat ja vanhojen maanteiden varrella olevat mökit. Teollisuus ja rautatieasema

  vetivät puoleensa asutusta. Niiden vaikutuksesta Viialaan syntyi, osin suunnitelmallisesti rakennettua,

  johtohenkilöiden ja työväen asutusta. Nämä alueet ja rakennukset omaavat myös asutushistoriallista

  arvoa ja niillä on erityistä paikallista merkitystä.

  Taloushistoriallisesti arvokas: teollisuus, kauppa- tai liikennehistorian kannalta merkittävä

  Viialan kehitykseen vaikuttivat keskeisesti rautatien rakentamisen lisäksi sahan sekä viila- ja

  nahkatehtaan perustaminen. Näihin liittyvät rakennukset, niin teollisuus- kuin asutustoiminta, ovat

  tärkeitä historiallisesti ja maisemallisesti. Merkittävää liikennehistoriaa ovat tiet ja niihin liittyneet

  rakenteet. Paikallisteiden lisäksi keskeinen oli vanha maantie, joka johti Viialan kautta

  Hämeenlinnasta Tammerkoskelle. Tien linjaus on pääosin säilynyt Viialassa. Tiestä erkani keskustan

  pohjoispuolella ns. Narvanmatkantie, joka raivattiin maantieksi jo 1700-luvun luvun lopulla.

  Haihunkosken sillasta on maininta jo 1620-luvulta ja nykyinen neliaukkoinen kivisilta on 1880-

  luvulta. Vanhoja tielinjoja ovat mm. Turuntie ja Kirkkotie.

  Sivistyshistoriallisesti arvokas, esim. kirjastot ja koulut

  Vanhimmat koulut Viialassa perustettiin Akaan, Vesilahden ja Lempäälän kuntiin, joskin

  edelläkävijänä oli Akaan höyrysaha, joka perusti ensimmäisen koulun huomattavasti aikaisemmin

  kuin kunnat. Yhdessä sotien jälkeisten lisärakennusten koulut muodostavat ajallisesti kerrostuneen

  kokonaisuuden.

  Sosiaalihistoriallinen arvokas: edustaa havainnollisella tavalla alueelle tyypillistä sosiaalista

  kerrostumaa ja elämäntapaa.

  Rakennettuna kulttuurimaisemana sosiaalihistoria näkyy hyvin maalais- ja tehdasmiljöössä.

  Maalaismaisemassa näkyvät hyvin kylien kantatalot ja vastaavasti syrjemmällä, pellon laidalla

  olevat pienimuotoisemmat muonamiehen mökit, mäkituvat ym. Tehdasmiljöössä vastaava ero näkyy

  johtajien asuinrakennuksissa, jotka poikkesivat sijainniltaan ja rakennustavaltaan työväelle

  tarkoitetuista alueista

  Tulokset:
  Luokittelussa painottuvat selkeästi maiseman historialliset kiintopisteet, kuten kantatalot,

  teollisuuden rakennusperintö ja julkiset rakennukset. Rakennushistorian näkökulmasta kohdetta

  voi luonnehtia termeillä tyypillinen, harvinainen, säilynyt, edustava, yhtenäinen, ajallinen

  kerroksellisuus, avainkohde, symbolimerkitys ja kertovuus.

  Alkuperäisyys tai säilyneisyys on käsitteenä ongelmallinen. Rakennuksia on aina muutettu, joko

  korjaamalla, purkamalla, uudistamalla tai laajentamalla ajan tarpeiden mukaan. Mitä vanhempi

  rakennus, sitä enemmän muutoksia se on ehtinyt kokea. Vanhan ja alkuperäisenä säilyneen

  rakennuksen löytäminen onkin lähes mahdotonta. Kulttuurihistorialliselta kannalta on merkitystä

  miksi ja miten muutokset ovat tehty. Kulttuurihistoriallinen arvo syntyy osittain vanhoista

  materiaaleista, mutta toisinaan myös ajallisista kerroksista. Tästä hyvänä esimerkkinä on useita

  laajennuksia kokenut nahkatehdas.

  Luokka I

  Erityisen merkittävät kohteet, suuri paikallinen arvo.

  Kohteita, jotka edustavat parhaalla mahdollisella tavalla Viialan rakennettua perintöä tai ovat hyvin

  säilyneitä kokonaisuuksia sekä omaavat suuren intensiteetin. Näihin kohteisiin sisältyy useita

  arvonäkökohtia tai erittäin vahva yksi peruste. Tässä luokassa olevat ovat kantataloja,

  teollisuusrakennuksia tai julkisia rakennuksia, jotka muodostavat Viialan maiseman ja historian

  kivijalan. Luokittelun ensimmäiseen tai toiseen luokkaan ratkaisee usein kohteen säilyneisyys,

  kokonaisuus tai liittyminen laajempaan kokonaisuuteen.

  Luokka II

  Merkittävät kohteet

  Ovat edustavia ja vähintään kohtalaisen hyvin säilyneitä, intensiteettiä omaavia ja sisältävät yleensä

  useita arvonäkökulmia. Ensimmäiseen luokkaan verrattuna rakennuskanta ja asuinpaikka ovat usein

  nuorempia tai kokonaisuus on suppeampi.

  Luokka III

  Maisemallisesti tai historiallisesti arvokkaat kohteet

  Kohteita, joilla on historiallista arvoa ja ovat osana jotakin laajempaa kokonaisuutta. Tähän luokkaan

  on sijoitettu pienempi ns. mökkiasutus, vaikka niiden rakennukset olisivat säilyneet hyvin.

  Alkkulan kylä

  1. Jumunranta 2

  2 .Koivikko, Lapin puukoulu 2

  3. Pärnämäki, Lapin kivikoulu 2

  4. Uotila 1

  5. Viilatehdas 1

  6. Ylhäinen 2

  Arvoalue: 1. Alkkulalahden-Riitiälänjärven agraarimaisema 2

  Arvoalue: 2. Matomäen asuinalue 2

  Arvoalue: 3. Viilatehtaan ympäristö 2

  Arpiaisen kylä

  7. Arpiainen 2

  Arvoalue: 4. Arpiasen agraarimaisema 2

  Haihunkosken kylä

  8. Eliitti Harkki 2

  9. Haihunkosken kivisilta 1

  10. Iso-Rasila 2

  11. Ruokola, kansakoulu kivi 1

  12. Siukola 2

  13. Vähä-Rasi, kansakoulu puu 1

  Arvoalue: 5. Lallinmäen asuinalue 2

  Arvoalue: 6. Oopakan asuinalue 2

  Arvoalue: 7. Sallinkulman asuinalue 3

  Arvoalue: 8. Urheilu- ja Mäntymäenkadun ympäristö 2

  Heinusuon kylä

  14. Ali-Eskola 2

  15. Jussila 2

  16. Kansakoulun lisä 2

  17. Marjamäki 2

  18. Rauhala 2

  19. Rekola(Oinas) 1

  20. Sarkkilan kansakoulu 2

  21. Yli-Eskola 2

  Arvoalue: 9. Heinälahden itäpuolen agraarimaisema 1

  Lohnattilan kylä

  22. Yli-Laurila 1

  Arvoalue: 4. Arpiaisen agraarimaisema 2

  Pörölän kylä

  23. Ali-Pörö 2

  Riitiälän kylä

  24. Mutonen 2

  25. Päivärinne (Anttila) 2

  26. Toorikka 1

  Arvoalue: 1. Alkkulalahden-Riitiälänjärven agraarimaisema 2

  Sarkkilan kylä

  27. Heikkilä 1

  28. Kivimäki 3

  29. Mattila 2

  30. Pihlajamäki 3

  31. Ryödi 2

  Arvoalue: 9. Heinälahden itäpuolen agraarimaisema 1

  Taipaleen kylä

  32. Hinkka 2

  33. Hyrkäs 2

  Arvoalue: 1. Alkkula-Riitiälänjärven agraarimaisema 2

  Tarpian kylä

  34. Kartanonvainio 1

  Tolvilan kylä

  35. Tolvila (kartano) 1

  Arvoalue: 1. Alkkula-Riitiälänjärven agraarimaisema 2

  Varrasniemen kylä

  36. Nyppy 2

  37. Seppälä 1

  38. Sipilä 1

  Arvoalue: 10. Varrasniemen kyläraitti 1

  Viialan kylä

  39. Kauppala 74 2

  40. Kauppala 147 2

  41. Kirkkomaa 1

  42. Pappilanpuisto 2

  43. Rantalehto 1

  44. Siiri 2

  45. Tiilimäki 3

  46. Tuomarla 2

  47. Viiala (kartano) 1

  48. Viialan nahkatehdas 1

  49. Vuorela (työväentalo) 1

  Arvoalue: 11. Keskuskadun asuinalueet 1

  Arvoalue: 12. Keskuskadun liike- ja hallintorakennukset 1

  Arvoalue: 13.Vakkistenmäen asutus 3

  Arvoalue: 14.Viialan kartanomiljöö 1

  Ei eritysesti minkään kylän alla

  Arvoalue: 15. Kolikkoinmäen asuinalue 2

Media

 • Kohteen kuva

  viialan kirkko.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  VIIALA KANSI.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Alkkulalahden-Riitiälänjärven agraarimaisema Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Arpiaisen agraarimaisema Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Heinälahden itäpuolen agraarimaisema Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Keskuskadun asuinalueet Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Keskuskadun liike- ja hallintorakennukset Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Kolikkoinmäen asuinalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Lallinmäen asuinalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Matomäen asuinalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Oopakan asuinalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Sallinkulman asuinalue Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Urheilu- ja Mäntymäenkadun ympäristö Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Vakkistenmäen asutus Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Varrasniemen kylänraitti Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Viialan kartanomiljöö Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  
  Avaa Akaa
   
  Viiala
   
  Viilatehtaan ympäristö Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus  

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Hukari (Kartanonvainio, Kuorttila) Tarpia
   
    Amandantie 10 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Ali-Pörö Pörölä
   
    Arostentie 47 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Arpiainen Arpiainen
   
    Arpiaistentie 23 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Rauhala Heinusuo
   
    Heinäsuonpolku 4 hallinto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Sarkkilan kansakoulu (lakkautettu) Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 65 A opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Kansakoulunlisä Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 65 B opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Jussila Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 89 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Ali-Eskola Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 113 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Rekola Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 159 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Hinkka Taipale
   
    Hinkankuja 64 maatalous
   

Kartta