Alue Kolikkoinmäen asuinalue

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Viiala
  Nimi:
  Kolikkoinmäen asuinalue
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvoluokka: 2

  Asutus- ja sosiaalihistoria:

  Kolikkoinmäki muodostaa omaleimaisen asuinalueen jälleenrakennuskaudelta, jonka rakennuskanta

  on keskeisillä alueilla hyvin säilynyt kokonaisuudessaan. Alue on säilynyt mäkisenä, metsäisenä ja

  sokkeloisena. Tiet ovat hiekkapintaisia. Alueen nimi tuli rakentajilta ja viittaa Viipurin

  Kolikkoinmäkeen. Alue oli kaavoitetun alueen ulkopuolella ja kasvoi varsin vapaasti rakentamisen

  ja rakennusten sijoittelun suhteen. Alue kylien entistä takamaata, asutus keskittyi vanhan maantien

  varrella olevalle mäenharjanteelle. Rakentamisen määräsi enemmän maasto kuin määräykset.

  Kolikoinmäestä kasvoi virkeä yhdyskunta, jossa oli mm. kauppa ja työväentalo/tanssilava.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Hannukan alue ja sille perustettu Kolikoinmäen asuinalue on entistä kylien takamaata, jossa useilla

  kylillä oli omistuksia. Kolikoinmäen itäpuolelta kulkeva Heinäsuontie on osa vanhaa Narvantietä,

  joka raivattiin maantieksi jo 1700-luvun lopulla. Yleinen väkiluvun kasvu lisäsi tilaa pienempää

  mökkiasutusta 1800-luvulla. Läheisen Viialan kylän teollistuminen vaikutti myös asutuksen leviämiseen

  vanhojen teiden suunnassa. Todennäköisesti Kolikoinmäen vanhin asutus oli puhtaasti paikallisten

  kylien kasvusta johtuvaa. Ensimmäiset mökit rakennettiin Kolikoinmäen rinteeseen jo 1900-luvun

  vaihteessa. Ne olivat osa laajempaa Narvantien asutusta. Varsinainen Kolikoinmäen synty, alueen

  nimeäminen ja rakentaminen ajoittuu vasta sotien jälkeiseen aikaan. Tällöin Viiala Oy aloitti vanerin

  tekemisen tehtaalla. Viialaan tarvittiin ammattimiehiä, joista osa oli ilmeisesti kotoisin Viipurin

  Kolikoinmäestä. Vaikka alue oli syrjäinen, syntyi sinne varsin elinvoimainen ja aktiivinen yhteisö.

  Heinäsuon työväenyhdistyksen toimitilat olivat Hannukantien varrella Kolikoinmäessä ja yhdistyksen

  tanssilava oli varsin suosittu. Nykyisin tanssilava on edelleen paikallaan, joskin ulkoasu on muuttunut

  yrityskäytössä. Heinäsuon työväenyhdistys on yhdistetty Viialan työväenyhdistykseen. Myös

  Heinäsuontien varressa ollut kauppa on lopettanut.

  Kolikoinmäki rakennettiin ensimmäisen, vuonna 1957 vahvistetun, kaava-alueen ulkopuolelle, joka

  osaltaan selittää nykypäiviin säilynyttä vaihtelevaa katukuvaa. Nykyinen kaava on vuodelta 1986 ja

  siinä sallitaan 1,5 kerroksinen omakotirakentaminen. Tehokkuusluku on 0,15, joskin vanhemmat

  tontit ovat varsin suuria. Tässä yhteydessä kaavoitettiin myös Anttilantien eteläpuoli tonteiksi. Näiden

  tonttien rakentaminen on nyt aloitettu. Kolikoinmäen itäpuolella olevat pellot on kaavoitettu vuonna

  1992 teollisuustonteiksi. Kolikoinmäki rakennettiin vanhoista kylistä ja Viialan keskustasta katsottuna

  syrjäiseen paikkaan. Toisaalta se oli alueen vanhan valtaväylän Narvanmatkantien varrella. Yhteyksiä

  paransi Kolikkoinmäen itäpuolelle 1970-luvulla valmistunut Turkuun vievä vt. 9. Viialan keskustan

  ja Kolikkoinmäen välistä aluetta on rakennettu 1970-luvulta alkaen yhteen.

  Kuvaus:
  Kolikoinmäen alue sijaitsee Viialan luoteiskulmalla, vanhan Narvantien (nyk. Heinäsuontien) varrella.

  Tontit ovat keskittyneet alueen pääväylän Hannukantien ja siitä erkanevan Kaaritien ja Ojanteentien

  varrelle. Eteläreunana oleva Anttilantie on tienä nuorempi. Alue on kaksiosainen. Pääosa tonteista

  on Heinäsuontien varresta nousevalla metsäisellä mäellä, joka laskee loivasti kohti länttä. Läntisimmät

  tontit ovat sijoittuneet metsäisten mäkien väliselle peltoalueelle.

  Arvoalueella on noin 39 asuinrakennusta. Alueen tontit jakautuvat pääasiallisesti neljän Vesilahden

  eri kylän maille. Keskeiset alueet kuuluivat Lohnattilan kylän Laurilan talon maihin. Länsiosa alueesta

  oli Pörölän kylän Pörölän talon maita. Eteläosa, Anttilantien varsi on kuulunut Riitiälän Anttilan

  talon maihin. Yksittäisiä tontteja on lohkottu lisäksi Unajalan kylän maista. Heinäsuontien varressa

  olevat rakennukset ovat entisellä pellolla, joka kuului Heinäsuon kylään. Kolikoinmäen eteläpuolella

  oleva pieni peltoalue kuuluu Riitiälän kylään. Vanhemmat tontit, jotka sijaitsevat Hannukantien ja

  sen sivuteiden varsilla ovat varsin suuria, joskin vaihteluväli on 1600 neliöstä aina yli 3000 neliöön,

  keskikoko on yli 2000 neliötä. Nuoremman Anttilantien varren tontit ovat huomattavasti pienempiä,

  kooltaan vain noin 1200 neliötä.

  Rakennettu ympäristö:

  Miljöö on varsin metsäinen, tiet, tontit ja rakennukset noudattelevat maaston muotoja. Tiet ovat

  hiekkapintaisia ja etenevät polveillen maastossa. Johtuen maanomistushistoriasta tonttien koossa

  on eroja ja yhdistettynä metsämäisyyteen alue on varsin omaleimainen ja väljä. Useilla tonteilla

  metsäisyys on hyvin säilynyt, vaikka puutarha onkin perustettu. Rakennusten sijoittelu suhteessa

  tonttiin ja tiehen vaihtelee, joka tekee maisemasta varsin vaihtelevan. Rakennukset ovat pääasiassa

  sotien jälkeen rakennettuja. Ainoastaan Hannukantien alkupäässä olevassa mäenrinteessä on

  asuinrakennuksia, jotka ovat rakennettu ennen sotia. Ne liittyvät vanhempaan asutuskerrostumaan,

  joka levisi vanhojen maanteiden varrelle 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolella.

  Sotien jälkeiset rakennukset ovat pääosin puuverhoiltuja ja satulakattoisia asuinrakennuksia.

  Useimmissa on säilynyt myös ulkorakennus, joka usein noudattaa asuinrakennuksen tyyliä ja väritystä.

  Vaikka alueen rakentaminen tapahtui lyhyellä aikavälillä on alueelta vaikea löytää kahta samanlaista

  asuinrakennusta. Vaikka perusmuoto on sama on ikkunoiden sijoittelussa ja rakennusten mittasuhteissa

  pieniä eroja. Osaltaan eroavaisuutta ovat lisänneet ulkoasun muutokset, joita ovat elintasosiivet,

  lisävuoraukset, koristelut ja ikkunamuutokset. Asuinrakennuksista poikkeuksia ovat Hannukantien

  varrella oleva pieni teollisuusrakennus ja Heinäsuontien varrelle 1950-luvun lopulla rakennettu

  kaupparakennus, joka on hyvin säilynyt esimerkki ajan rakennustavasta.

  Toimenpidesuositukset:
  Kolikoinmäen alueen sotien jälkeen syntynyt rakennettu miljöö tulisi säilyttää. Uudisrakentamista

  keskeisillä alueilla ei suositella.

  Kolikoinmäki on mielenkiintoinen kokonaisuus, hyvä aikakautensa edustaja, rakentaminen on vielä

  ollut kaavan ulkopuolella vapaata ja rakennukset sijoittuvat pääasiassa perinteiseen tapaan omistajan

  sopivaksi katsomaan paikkaan.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006