Alue Viialan kartanomiljöö

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Viiala
  Nimi:
  Viialan kartanomiljöö
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Asutushistoria, teollisuushistoria, liikennehistoria, maisemahistoria.

  Arvoluokka: I

  Viialan kartanolla ja Haihunkoskella on keskeinen asema Viialan kunnan perustamisessa ja sitä

  edeltäneessä teollisessa kehityksessä. Keskeiset osat kartanon rakennuskannasta ovat säilyneet ja

  ne ovat 1800-luvulta. Maantie ja kivisilta ovat osa vanhaa Hämeenlinna-Tammerkoski –

  liikennereittiä. Arvoalueella on lisäksi muinaisjäännöksiä.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Viialan kartano on perustettu 1610. Tätä ennen paikalla oli Viialan kylä. Kartano sijaitsi TampereHämeenlinnan maantien varrella. Yksi syy sijaintiin oli läheinen Haihunkoski, jossa olivat Viialan

  ja Akaan pappilan myllyjen lisäksi joen eteläpuolella olevien Haihunkosken ja Varrasniemen kylien

  yhteinen mylly. 1900-luvun alkupuolella koskessa oli myös sähkölaitos ja saha. Viialan teollistuminen

  alkoi vuonna 1873 kun turkulaiset ja tamperelaiset liikemiehet vuokrasivat kartanolta tontin

  sahatoimintaa varten. Akaan Höyrysaha oy aloitti vuonna 1874. Sahatontti erotettiin vuonna 1884.

  Sahan ensimmäisenä toimistorakennuksena toimi kartanon pohjoispuolella oleva Tuomarla. Sotien

  jälkeen se toimi Viiala Oy:n (Akaan höyrysaha) kauppaneuvos Kilpisen asuntona. Kartanon osti

  vuonna 1921 Hugo Sandbacka ja perusti tilakeskuksen lounaispuolelle nahkatehtaan. Hänen aikanaan

  kartanon maat lohkottiin tonteiksi, jossa yhteydessä lohkottiin myös kartanon pohjoispuolella olevat

  neljä tonttia itsenäisiksi.

  Arvoalueella on Viialan kartanon puistomainen pihapiiri, rakennuskanta on pääosin on1800- ja

  1920/30-luvulta, entinen Akaan höyrysahan toimisto- ja asuinrakennus (1872/1934) sekä kivisilta

  (1887). Vanha maantien linjaus, mm. mutka kartanon kohdalla, on hyvin vanha. Lisäksi on muutamia

  kartanon tuntumaan rakennettuja asuinrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta aina 1950-luvulle,

  joukossa mm. funkkishenkinen kaupparakennus. Lisäksi Haihunkosken rannoilla on myllyjen ja

  sahojen perustuksien jäännöksiä. Arvoalueen ulkopuolella, radan länsipuolella on lisäksi nahkatehtaan

  pitkä tiilirakenteinen julkisivu. Arvoalueelle jää vain yksittäisiä 1950-luvun jälkeen rakennettuja

  rakenteita, näitä ovat mm. omakotitalo ja betonirakenteinen silta sekä vanhan sillan tuntumassa

  oleva grillikota. Nämä viimeksi mainitut rakenteet ja muut arkeologiset kohteet on käsitelty Vadim

  Adelin tekemässä Viiala Haihunkoski, elinkeino- ja teollisuushistoriallisen muinaisjäännösalueen

  inventointi, Pirkanmaan Kulttuuriympäristöyksikkö.

  Kuvaus:
  Viialan kartano –arvoalue sijaitsee Haihunkosken pohjoisrannalla. Länsirajan muodostaa rautatie.

  Pohjoisessa alue rajoittuu 1900-luvun lopun rakennuskantaan entisille pelloille istutettuun

  koivumetsään. Idässä ja etelässä on Tarpianjoki. Alueen keskeltä kulkee entinen TampereHämeenlinna –maantie, nykyisin nimellä Rautatienkatu - Keskuskatu. Osa maantiestä on muutettu

  kevyen liikenteen väyläksi. Kartanon rakennukset ovat hallitsevalla paikalla em. teiden risteyksessä.

  Yleisilme on varsin avointa. Puusto on lehtipuuvaltaista ja se keskittyy joen varteen ja kartanon

  eteläpuoliselle tontille. Kulttuurikasvillisuutta on kartanon lisäksi Tuomarlan ja sen naapureiden

  pihoissa. lehmuksia, vaahteraa ja kuusiaitaa. Alue muodostaa oman erillisen kokonaisuutensa Viialan

  keskustan tuntumassa. Tähän on vaikuttanut rautatie ja vanhan maantien osittainen muuttaminen

  kevyen liikenteen väyläksi.

  Toimenpidesuositukset:
  Nykyinen miljöö ja kartanon hallitseva asema tulisi ehdottomasti säilyttää. Rakennuskannan ja

  historiallisten piirteiden säilyminen tulisi turvata. Alueen kehittämisessä tulee ottaa korostetun

  tarkkaan huomioon alueen historia.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Tuomarla Viiala
   
    Päämajankuja 1 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Viialan kartano Viiala
   
    Rautatienkatu 21-23 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Haihunkosken kivisilta Haihunkoski
   
    Rautatienkatu / Haihunkoski liikenne
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006