Alue Oopakan asuinalue

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Haihunkoski
  Nimi:
  Oopakan asuinalue
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvot:

  Oopakan vanhin rakennettu historia liittyy sotien jälkeiseen jälleenrakennuskauteen. Asuinalue

  perustettiin Viiala Oy:n omistamalle metsäiselle mäelle ja se oli tarkoitettu yhtiön työntekijöille.

  Yhtiö myös tuki eri tavoin rakentamista mm. piirustukset, materiaalit ja halpa tontinhinta. Tiestö

  noudatteli maastonmuotoja ja Rakennukset edustavat hyvin aikaansa ja muodostavat yhtenäisen ja

  näyttävän katukokonaisuuden.

  Oopakan rakentaminen on jatkunut nykypäiviin. Vanhin, sotien jälkeen rakennettu ympäristö on

  kuitenkin säilynyt yhtenäisenä kokonaisuutena. Tontit rajautuvat suurelta osin tielinjoihin ja alueen

  metsiin. Kokonaisuutena Oopakan alueella onkin hyvin nähtävissä omakotirakentamisen tyylin

  muuttuminen 1940-luvulta aina nykypäiviin saakka.

  Rakennukset, niiden sijoittelu ja tyyli ja niiden synty kuvaavat hyvin ajan ja millainen oli Viialan

  teollisuuslaitosten osuus Viialan rakentamisessa. Yhtiö vaikutti vahvasti asutuksen sijoittumisessa

  ja rakentamisen kaikissa vaiheissa.

  Arvoluokka: I

Tekstitiedot

 • Historia:
  Asemakaavat 1947, laajennus rantatien alkupäähän 1980 ja laajennus eteläpuolen pelloille 2002.

  Oopakan alue kuuluu Haihunkosken kylän Harkin taloon. Akaan Höyrysaha osti tilan 1874. Harkin

  tilan maita, mm. Lallinmäki, käytettiin yhtiön työntekijöiden asuinalueina. Oopakan kulttuurihistoria

  alkaa vuodesta 1947, jolloin vahvistettiin alueen asemakaava. Viialan keskustan kattava

  Kaavoitussuunnitelma oli tehty jo vuonna 1938. Ensin vahvistusta hidasti sota-aika ja sen jälkeen

  TVH:n tiesuunnitelmat, jotka siirsivät kaavan vahvistamisen aina 1950-luvulle. Poikkeuksellisesti

  Oopakan alue saatiin vahvistettua erillisenä jo 1947. Ennen 1930-lukua Oopakka oli joen varrella

  oleva metsäinen mäkialue, jota ympäröivät joen lisäksi Harkin pellot. Nimi Oopakka on ilmeisesti

  Akaan höyrysahan ajalta. Tällöin virallinen kieli oli ruotsi ja Oopakka on ilmeisesti väännös sanoista

  Å ja backe (joki ja mäki, kukkula, töyräs) Lähin asutus oli Oopakan koillispuolella ollut Mäntymäki,

  johon asutus oli levinnyt jo 1900-luvun alkupuolella. 1920-luvulla mäelle perustettiin lisäksi yhtiön

  omistama Harkin maatila.

  Sodan jälkeen useilla paikkakunnilla vallitsi vaikea asuntopula. Perinteisillä teollisuuspaikkakunnilla

  olivat teollisuuslaitokset perinteisesti pyrkineet helpottamaan työväestönsä asunto ja muuta pulaa.

  Sodan jälkeen Viiala oy:n uusi johto kiinnitti huomiota asiaan ja suunnitteli Oopakan aluetta

  omakotialueeksi. Kun kaavoituskysymys oli saatu kuntoon, tontit myytiin halvalla tehtaan

  työntekijöille. Yhtiö antoi myös rakentajille luottoa ja edullisia maksuehtoja.

  Tehtaan ja kauppaneuvos Kilpisen vaikutus näkyi alkuvaiheen rakentamisessa hyvin selkeästi. Sähköt,

  eristepurut, tyyppipiirustukset (insinööritoimisto K.G.& M. Stigzelius) ns. vuorilaudoitus tulivat

  tehtaalta. Malli oli sama mitä samaan aikaan vietiin Neuvostoliittoon ja työntekijät puhuivatkin ns.

  venäjän vuorista. Tehtaalta tulivat myös talojen kattotuolit, jotka kauppaneuvos Kilpinen sahautti

  uittopuomeista, jotta niitä ei olisi tarvinnut tehdä jatketusta tavarasta.

  Saunoja ei alkuperäisiin suunnitelmiin sisältynyt. Aravataloista puuttui kellari ja Kauppaneuvos

  Kilpinen suhtautui varauksellisesti tonteille tehtäviin saunoihin. Tehtaalaiset kävivät yleensä

  Lallinmäessä tehtaan saunassa, joka sijaitsi kivitalon kellarissa. Kilpinen myös tarjoutui ensin

  rakentamaan rantaan entisten vankiparakkien paikalle yhteissaunan, joka ei kuitenkaan saanut

  kannatusta. Lopulta Kilpinen teetätti piirustukset ulkorakennuksista, joissa oli saunan lisäksi vilpola

  ja tilat kotieläimille ja polttopuille. Näiden rakentaminen alkoi tonteille vuonna 1953.

  Oopakan asutuksen suuntaviivat piirsi Viiala oy, mutta rakentamisesta vastasivat ihmiset, joskin

  yhtiön monipuolisella avustuksella. Oopakassa rakennettin omaa, toisin kuin vastarannalla, jossa

  oli nahkatehtaan asuinalue. Joen pohjoispuolella olevaan mäensyrjään rakennutti Nahkatehdas

  vuokra-asuntoja työtekijöilleen. Tehtaiden alueet saivat myös omat lempinimensä, jotka pohjautuivat

  tähän eroon. Oopakkaa kutsuttiin velkakyläksi ja Koivistoa orjakyläksi.

  Kuvaus:

  Oopakan alue sijoittuu noin 1,5 kilometriä Viialan keskustan eteläpuolelle. Alueella ovat selkeät

  rajat. Pohjoispuolella ja länsipuolella rajoina ovat Tarpianjoki ja sen rantametsät. Eteläpuolen rajan

  muodostaa laaja peltoaukea. Idässä alue rajautuu Rasin tilaan, joka oli tehtaan perustama maatila

  1920-luvulta. Sen ympäristössä, ns Mäntymäessä, on lisäksi radan ja paikallistien risteykseen

  syntynyttä asutusta, joka on 1900-luvun alkupuolelta. Alueen läpi kiertää Rantatie, osittain nimellä

  Kaarinantie, joiden varrelle asutus pääosin on keskittynyt. Näiden lisäksi on kaksi poikkikatua,

  Kumputie ja Metsolantie. Pääteiden väliin jää kapea metsäkaistale, jossa on vanhalle pellolle raivattu

  palloilukenttä. Maastollisesti Oopakka on rakennettu Tarpianjoen mutkan varrella olevalle

  metsäharjanteelle. Metsäharjanne rajautui alun perin suurelta osin eteläpuolen laajaan peltomaisemaan

  ja pohjoispuolen kapeisiin rantapeltoihin. Arvoalueeksi on rajattu alueen vanhimmat tontit, jotka

  rakennettiin 1940-luvun loppupuolella ja 1950-luvun alkupuolella.

  Oopakan alueen asutus varsin kerrostunutta. Ensimmäiset omakotitalot rakennettiin matalalle

  metsäharjanteelle 1940-luvun lopulla. Rakentaminen on tämän jälkeen jatkunut aina nykypäiviin

  saakka, leviten vähitellen myös ympäröivien peltojen puolelle. Suurelta osin nämä rakennusvaiheet

  muodostavat omia kokonaisuuksia, jossa samantyyppiset rakennukset sijoittuvat omiksi ryhmikseen.

  Vanhin Oopakan asutus on keskittynyt Rantatien eteläpäässä olevan mutkan ympäristöön. Tielinja

  seurailee maaston muotoja, joka tarkoittaa metsäharjannetta ja Tarpianjokea. Vanhin rakennustyyppi

  oli betonisokkelilla varustettu, kuutionmuotoinen, jyrkkäkattoinen ja 1,5 kerroksinen asuinrakennus.

  Rankorakenteiset rakennukset on vuorattu viistopintaisella vaakalaudoituksella, joka nousee

  yhtenäisenä kenttänä yläkertaan saakka. Nurkkalistoja ei ilmeisesti kuulunut alkuperäiseen asuun.

  Yhtenäinen vuoraus ja listattomuus tekee hyvin ehjän ja funktionaalisen ilmeen. Ikkunat olivat

  leveitä 1-ruutuisia, joiden päissä oli kapea pystyikkuna. Ikkunoiden vuorilaudat olivat hyvin

  yksinkertaiset ja kapeat, julkisivuna vain laudan syrjä. Yläkertaan vievien portaiden ikkuna oli pieni

  neliöikkuna. Tämän jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä rakennuksia rakennettiin vuosina 1947 -

  1957 yhteensä 24 kappaletta. Rakennuksiin kuuluu loivakattoinen sauna- ja talousrakennus.

  rakennuksissa on vaakavuoraus ja vilpolaa/kuistia kannattavat ajalle tyypilliset yksinkertaiset pylväät.

  Rakennuksiin joka on Nykypäiviin kaikki rakennukset ovat säilyneet. Vuorauksessa suuria muutoksia

  on tullut kahteen rakennukseen, pystyvuori ja mineriitti. Pienempiä muutoksia huomattavasti

  enemmän. Useimmat rakennukset ovat saaneet ikkuna ym. korjauksen yhteydessä nurkkalistoituksen,

  leveämmät ikkunoiden vuorilaudat tai vintin pystyvuorauksen. Ikkunamuutokset eivät useinkaan

  noudata vanhaa jakoa tai materiaaleja. Asuinrakennusten alkuperäinen pastellisävyinen väritys ei

  ole säilynyt vaan korvautunut myöhemmin vahvemmilla väreillä.

  Oopakan vanhin rakennettu alue sijoittuu maastollisesti metsäiselle mäkialueelle, joka näkyy hyvin

  edelleen. Vaikka pihat ovat vuosien työn jälkeen muuttuneet osin puutarhapihoiksi, on alueen pohjana

  ollut metsäisyys ja maapinnan epätasaisuus säilynyt hyvin. Useimmilla pihoilla kasvaa kookkaita

  havupuita ja osin tontit ovat säilyneet varsin metsäisinä. Tontit ovat verraten suuria ja niillä on

  asuin- ja talousrakennuksen lisäksi usein nurmikkoa ja pensasaitaa. Myös omenapuita ja marjapensaita

  on jossain määrin. Rakennukset on sijoitettu tonteilla samaan paikkaan, noin kolme metriä tiestä,

  jolloin syntyy suhteellisen tiivis katunäkymä, jossa rakennukset ovat hyvin esillä.

  Arvoalueeseen liittyvä muu rakennettu ympäristö:

  Toisen alueen muodostavat matalat 1-kerroksiset asuinrakennukset, joita on kahta erilaista tyyppiä.

  Ensimmäisen muodostavat 1950-luvulta alkaen yleistyneet asuinrakennukset, joissa oli loiva

  satulakatto, rappauspinta, jota on jäsennetty puhtaaksi muuratulla tiilellä, yksinkertaisten pylväiden

  kannattama pieni avokuisti ja metalliputkesta tehdyt parvekkeiden kaiteet. Oopakassa tämäntyyppisiä

  rakennettiin metsäiseen rinteeseen viisi kappaletta, pääasiassa Rantatien varrelle. Tontilla ei ole

  erillistä talousrakennusta. Toisen ryhmän muodostavat Kaarinantien varrella olevat neljä

  asuinrakennusta, lisäksi Metsolantien varrella on yksi. Asuinrakennuksissa on matala satulakatto.

  Pohjakaava, runko on kaksiosainen. Asuinosa on vuorattu viistopintaisella vaakalaudoituksella,

  talousosassa on pystypanelointi. Ensimmäisen ryhmän tontit sijoittuvat Rantatien varrelle metsäiseen

  rinteeseen ja ovat näin ollen paremmin esillä. Tonteilla kasvaa suuria havupuita. Pihassa on

  nurmikkoa, tienvarressa usein pensasaita. Yleisesti aikaisempaa matalammat asuinrakennukset ovat

  siirtyneet hiukan kauemmaksi tiestä, jolloin katunäkymää hallitsee enemmän kasvillisuus kuin

  rakennukset.

  Oopakan muu asutus on pääasiassa 1960-luvun jälkeen rakennettua. Nämä alueet eivät ole yhtä

  yhtenäisiä, materiaaliksi vaihtui myös pääasiassa tiili. Viimeisin, 2000-luvun rakentaminen on

  puuverhoiltua 1,5 kerroksista historioivaa ns. perinnetalo –tyyppistä rakentamista.

  Kolmannen selkeän kokonaisuuden muodostavat 1980-luvun alkupuolella Rantatien alkupään

  kaavoitus, jossa vanhoille pelloille kaavoitettiin omakotiasutusta. Tällöin rakennennettiin Rantatien

  alkuun paritalojen rivi, tällöin Oopakan mäkialueet oli käytetty loppuun ja rakentaminen siirtyi

  entisille peltoalueille. Rakennuksissa on loiva satulakatto, ulkoverhoilu on tiiltä ja pystypanelointia.

  Katunäkymää hallitsee asuinrakennusten ja tien väliin istutetut Terijoen salavat. Rakennukset ovat

  kauempana tiestä.

  Oopakan rakentaminen on jatkunut 1980-luvun jälkeen lähipelloilla. Tällä hetkellä rakennetaan

  Rantatien alku- ja loppupäässä. Tulevaisuudessa rakentaminen jatkuu Oopakan eteläpuolella olevilla

  pelloilla, jotka on kaavoitettu omakotialueeksi vuonna 2002.

  Toimenpidesuositukset:
  Yksittäistä täydennysrakentamista ei tulisi harrastaa alueella. Alueen selkeät rajat, tielinjat ja

  metsäalueet tulisi säilyttää ennallaan. Mahdollisia ulkoasua muuttavia laajennuksia ei suositella.

  Muutokset tulee myös sovittaa korostetun tarkkaan rakennettuun ympäristöön mittakaavan, värien

  ja materiaalien suhteen. Rakennuksien korjauksissa tulisi käyttää perinteisiä materiaaleja, työtapoja

  ja teknisiä ratkaisuja. Asuin- ja talousrakennusten alkuperäiset ja vanhat rakennusosat tulisi pyrkiä

  säilyttämään. Mahdollisten muutoksien tulisi olla entistäviä ja vanhaan asuun palauttavia. Alueelle

  tulisi laatia rakennustapaohjeet.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006