Alue Keskuskadun asuinalueet

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Viiala
  Nimi:
  Keskuskadun asuinalueet
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Asutus- sosiaali- ja maisemahistoria

  Arvoluokka: I

  Arvoalueella on puisia asuinrakennuksia 1900-luvun vaihteesta ja alkupuolelta. Alueella on ollut

  Viialan kartanoon kuuluvaa rakennuskantaa jo 1700- ja 1800-luvulla. Raitin, Keskuskadun varressa

  olevissa rakennuksissa on ollut myös liiketiloja. Rakennukset vanhojen tielinjojen, Keskuskatu ja

  Kirkkokatu varrella. Pohjoisella alueella sijaitsee ainoa ratapihan alueesta säilynyt rakennus.

  Rakennuksilla on maisemallista merkitystä osana keskuskadun raittia. Lisäksi ne liittyvät entisten

  rautatieaseman ja nahkatehtaan ympäristöön syntyneeseen asutukseen.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Viialan keskustan asutus alkoi kasvaa 1870-luvulla, jolloin alueelle tuli rautatie ja sen asema. Tätä

  ennen arvoalueilla oli läheiseen Viialan kartanoon liittyneitä rakennuksia, talousrakennuksia tai

  asuinmökkejä. Keskuskatu oli entinen yleinen maantie, jonka suunnassa asutus levisi kartanon mailla.

  Arvoalueen rakennuskanta edustaa tätä vanhinta keskustan alueella säilynyttä asutusta kartanon

  ulkopuolella. Rukoushuone rakennettiin. Viialan kartanon lahjoittamalle maa-alueelle vuonna 1906.

  Se oli ensimmäinen askel kohti seurakuntaa ja itsenäistä kuntaa, jotka perustettiin 1927 ja 1932.

  Teollisuuteen liittyvä Nahkalinna on vuodelta 1938.

  Kuvaus:
  Viialan keskustan muodostavan Keskuskadun etelä- ja pohjoispäähän jää ryhmä asuinrakennuksia,

  jotka ovat 1900-luvun vaihteesta ja alkupuolelta. Asutus on keskittynyt Keskuskadun ja siitä

  erkanevien vanhojen tielinjojen mm. Kirkkokatu varrelle. Vanhan maantien lisäksi asutuksen

  keskittymiseen on vaikuttanut läheiset nahkatehdas ja rautatieasema.

  1. Pohjoinen alue keskittyy Keskuskadun ja siitä erkanevan Kylä- ja Mottalankadun varrelle. Alue

  on selkeästi rajattavissa. Pohjoisrajan muodostavat julkiset rakennukset, Viialan kirkko (1949) ja

  kirjastotalo (2005) Idässä alue rajoittuu entisen asema-alueen pohjoispäähän, jossa on säilynyt ainoa

  vanhaan asema-alueeseen kuulunut asuinrakennus. Etelässä rajan muodostavat keskustan

  hallintorakennukset ja 1980-luvulla rakennetut kaksi kerrostaloa. Lännessä asutus muuttuu vähitellen

  1950-luvun rakennuskannaksi. Arvoalueen rakennuskanta on pääosin 1900-luvun vaihteesta ja

  alkupuolelta. Joukkoon kuuluu yksittäisiä asuinrakennuksia 1950-luvulta. Arvoalue sijoittuu Viialan

  keskustaa hallitsevan matalan ja leveän harjanteen pohjoisreunalle. Rakennukset ovat usein loivassa

  rinteessä tai niiden päällä. Kuivan maastopohjan metsäisyys on erityisesti itäpuolella säilynyt hyvin.

  Rakennukset ja rinne muodostavat tiiviin rakennetun kokonaisuuden. Rakennukset ovat

  pääsääntöisesti tonttien keskellä ja osin kiinni tielinjassa. Rautatien asuinrakennukseen liittyy korkea

  kuusiaita. Rakennuskanta on pääsääntöisesti hyvin säilynyttä, edustavaa ja monipuolista.

  2. Eteläinen alue on Keskus- ja Kirkkotien varrella. Kuten pohjoinen alue, sijoittuu eteläinenkin

  alue saman harjanteen eteläreunalle. Alue rajautuu osittain pohjois- ja eteläpuolella kerrostaloihin.

  Rakennuskanta on 1900-luvun vaihteesta 1950-luvulle, pääasiassa rakennuskanta 1900-luvun

  alkupuolelta. Alue on kuitenkin yhtenäinen, johon vaikuttaa rakennuskanta ja keskiosien metsäisyys.

  Vanhinta tyyppiä edustaa inventoitu Kauppala 74 –niminen kiinteistö. Yleispiirteenä rakennusten

  materiaalina on hirsi ja vuoraustyyppinä peiterima. Poikkeuksen tekee ns. Nahkalinna, läheisen

  nahkatehtaan johtoportaan asunrakennus, joka on tiilirakenteinen ja mittasuhteiltaan eri luokkaa.

  Toinen alueen luonteesta poikkeava rakennus on Kirkkotien varrella oleva entinen rukoushuone.

  Sen ulkoasu on muuttunut alkuperäisestä, lisäksi pihassa ollut tapuli on purettu.

  Toimenpidesuositukset:
  Arvoalueen nykyisen miljöön säilyminen tulisi turvata kokonaisuudessaan. Nykyisessä kaavassa

  alue on kaavoitettu kerrostalotonteiksi. Osittainenkin kaavan mukainen rakentaminen tuhoaisi

  nykyisen puurakenteisen miljöön. Uudisrakentaminen ei ole alueella suositeltavaa. Mahdollinen

  uudisrakentaminen tulee sopeuttaa olemassa olevaan rakennuskantaan korostetun tarkkaan.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Kauppala 74 Viiala
   
    Nahkalinnankatu 3 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006