Alue Viilatehtaan ympäristö

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Alkkula
  Nimi:
  Viilatehtaan ympäristö
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvot:

  Tampereentie, Viilatehdas, vanha asutus ja pellot

  Arvoluokka: 2

  Viialan Alkkulan kylässä sijaitseva pääosin tiilirakenteinen viilatehdas on keskeinen osa

  paikkakunnan teollista historiaa. Tehdas sijoittui vanhan maantien tuntumaan ja ympäristöön syntyi

  asutusta. Asutus on paikoin varsin kerrostunutta, joskin pääosa on 1900-luvun alkupuolelta. Vaikka

  arvoalue on osa Viialan taajamaa on sillä edelleen selkeät rajat, jotka rajoittuvat pääosin vanhaan

  maantiehen sekä peltojen ja metsien luonnonmaisemiin.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Erik Estlander perusti vuonna 1900 viilatehtaan Alkkulan kylään Pärin tilan maille. Ensimmäinen

  tehtaanpaikka oli Jumusen rannalla. Tehtaan eteläpuolella oli johtajan asunto (nyk. Jumunranta).

  Tulipalojen vaivaama tehdas siirrettiin nykyiselle paikalle 1920-luvulla. Tampereentien ja

  Vakkistentien risteyksessä oli 1800-luvun loppupuolella Pärin tilakeskus, joka oli arvoalueen vanhin

  tunnettu asuinpaikka. Viialan teollistuminen ja viilatehtaan siirtäminen nykyiselle paikalle veti

  puoleensa asutusta. Tonttien lohkominen Pärin tilasta alkoi 1900-luvun alkupuolella. Vakkistentien

  synty liittyy viilatehtaan toimintaan. Ensin tie vei Jumusen rantaan tehtaalle ja sen siirron jälkeen se

  yhdisti viilatehtaan ja johtajan asunnot. Viilatehtaan ympäristön asutus liittyy tehtaaseen, joskin

  tehtaalla ei ollut samanlaista selkeää rakennus- ja asutuspolitiikkaa kuin Akaan höyrysahalla.

  Arvoalueella erityisesti Tampereentie on säilyttänyt vanhan linjauksensa, joka perustuu maaston ja

  vanhojen peltojen muotoihin. Vanhin rakennuskanta keskittyy Tampereentien varrelle, joka toimi

  Tampereen suuntaan pääväylänä aina 1950-luvulle saakka. Maantienä tie oli jo 1700-luvulla, joskin

  se on kulkureittinä vieläkin vanhempi. Uusi 1950-luvulla valmistunut tie ohittaa Viialan keskustan

  länsipuolelta ja jättää vanhan mutkaisen maantien paikallistieksi. Arvoalueen keskivaiheilla edelleen

  oleva mutka selittyy mm. Alkkulan kylän pellolla, jonka reunaa tie seurasi.

  Arvoalueelle on viime vuosina tullut uutta rakennuskantaa, joka on muuttanut maisemaa ja vanhaa

  asutuksen ja avoimen maiseman suhdetta. Arvoalueen kaavat ovat vuodelta 1980 ja 2002. Niissä

  viilatehtaan tontti on teollisuusaluetta ja ympäristö on kaavoitettu peltoja myöten omakotiasutukseen.

  Kaava sallii nykyisen rakennetun miljöön muuttumisen. Hyvänä esimerkkinä on tehtaan

  lounaiskulman mökkiasutus, jonka reunalle on rakennettu uusi omakotitalo, joka poikkeaa

  voimakkaasti vanhasta mittakaavasta ja värityksestä.

  Kuvaus:
  Arvoalue sijaitsee Viialan keskustan pohjoispuolella, Tampereentien varrella. Viilatehtaan arvoalueen

  keskustan muodostavat tehdasrakennukset. Arvoalueen rajaus seuraa alueen historiallisia tielinjoja,

  Tampereen- ja Vakkistentien ympäristöä. Tielinjat ovat mutkaisia ja seuraavat pääosin

  maastonmuotoja. Arvoalueen asutus on keskittynyt tehdasta ympäröiville metsäisille harjanteille ja

  mäkialueille. Tehtaan pohjois- ja itäpuolella olevissa notkelmissa olevat peltoalueet ovat pääosin

  vielä säilyneet avoimina.

  Arvoalueen rakennuskanta on kokonaisuutena hyvin kerrostunutta. Asuinrakennuksia on 1900-luvun

  vaihteesta aina nykypäivään saakka. Asuinrakennuksia on pienistä mökeistä aina sotien jälkeisiin

  kuutiomaisiin asuinrakennuksiin. Lisäksi on yksittäisiä 1900-luvun loppupuolen matalia

  satulakattoisia asuinrakennuksia. Materiaalit vaihtelevat, joskin puu on ollut vallitsevana materiaalina.

  Runkomateriaalina on vanhemmasta uudempaan hirsi- ja rankorakenteita. Muistitietona kerrotaan,

  että joukossa olisi yksi Viialan erikoisuus, lankunpätkätalo. Muita pintamateriaaleja ovat mineriitti,

  tiili ja rappaus, nykyinen luonne vielä historiallinen uudisrakentamisesta huolimatta. Osassa

  rakennuksista on nähtävissä myöhempiä laajennuksia ja materiaali- ja ikkunamuutoksia. Arvoalueen

  ulkopuolella asutus jatkuu osana Viialan taajamaa. Viilatehdasta on rakennettu 1920-luvulta alkaen.

  Vanhimmat rakennusosat 1- ja 2-kerroksisia. Runkomateriaalina on puhtaaksi muurattu tiili. Selkeinä

  kiintopisteinä ovat korkea savupiippu ja tornirakennus. Viimeiset, sangen huomattavat laajennukset

  on tehty betonielementeistä. Länsipuolen julkisivu on kuitenkin hyvin säilynyt vanhassa asussa.

  Tehtaaseen kuuluu 1920-luvulla rakennettu ja 1950-luvulla laajennettu konttorirakennus.

  Arvoalueella parhaiten säilyneitä vanhoja tiiviitä rakennuskokonaisuuksia on nähtävissä Viilatehtaan

  pohjoispuolella ja sen lounaiskulmalla. Viimeksi mainittu on asutuksena myös tehdasta vanhempi

  ja liittyy enemmän päätien varrelle keskittyneen asutuksen ryhmään. Alueen tiiviys ja sokkeloisuus

  on myös muistuma ajalta, jolloin Viiala teollistui ja tehtaiden ympäristöön ja pääteiden varsille

  nousivat sokkeloiset mökkikylät.

  Toimenpidesuositukset:
  Arvoalueen historialliset asutukset keskittyivät harjanteelle ja pellot olivat avoimia, nämä piirteet

  tulisi säilyttää. Kaavanmukainen uudis- ja täydennysrakentaminen tulee muuttamaan rakennetun

  miljöön. Uudisrakentaminen ei ole suositeltavaa ja rakennusten korjaus ja muutostöistä tulisi olla

  ohjeet.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Mäensivu (Viilatehdas) Alkkula
   
    Vakkistentie 22 teollisuus
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006