Alue Arpiaisen agraarimaisema

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Arpiainen
  Lohnattila
  Nimi:
  Arpiaisen agraarimaisema
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvoluokka: 2

  Arpiaisen talon paikka edustaa sijainniltaan vanhinta historiallista asutusta, joka keskittyi vahvasti

  vesistöjen yhteyteen. Vesistön lisäksi asuinpaikka sijaitsee keskeisellä paikalla suhteessa peltoihin.

  Vanhimmat pellot raivattiin vesistöjen yhteyteen, usein vielä laskuojan varrelle. Arpiaisen tilan

  pellot ovat säilyneet avoimina, rakentamattomina. Asutus on Arpiaisten lisäksi keskittynyt peltojen

  reunoille. Vanhimmat pellot ovat tien ja rannan välissä, tien länsipuoliset alueet on raivattu pelloiksi

  1800-luvun aikana. Maantien varressa Arpiaiseen kuuluvan mökin ympäristö on myös hyvin säilynyt.

  Ympäristössä on mm. muita samalta ajalta olevia asuinrakennuksia. Lisäksi talon ja maantien välissä

  on pieni peltokappale, jossa on säilynyt avo-ojat ja pellon keskellä oleva maakivi.

  Arpiasten arvoalueella Arpiaisen yksinäistalo edustaa hyvin vanhinta agraarimaisemaa, jossa asutus

  sijoittui vesistön yhteyteen ja rinnepellot raivattiin talon ympärille. Alueen asutus ja Arpiaisten

  rakennuskanta edustavat hyvin 1900-luvun vaihteen rakentamista ja asutusta, joka keskittyi

  tilakeskusten läheisyyteen, vanhojen teiden varrelle ja peltojen reunoille.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Arpiaisten arvoalue sijaitsee Koskenkyläntien varrella, Heinälahden länsipuolella. Arvoalueen itärajan

  muodostaa Heinälahti, etelässä rajana on Arpiaisten ja Heinusuon kylien välisessä laskuojassa.

  Länsirajana on Koskenkyläntien varrelle syntynyt asutus. Pohjoisessa rajana on metsäinen mäki ja

  kunnanraja.

  Arpiaisen arvoalue käsittää kaksi merkittävää maisemaelementtiä. Keskeisenä elementtinä on

  Heinälahden rannalla olevan Arpiasen tilakeskus ja sitä ympäröivä yhtenäinen peltoalueeseen, joka

  rajautuu metsäisiin mäkialueisiin Pellot ovat pääasiassa rinnepeltoja, jotka viettävät Heinälahteen

  ja Arpiaisten kohdalla olevaan laskuojaan. Toinen maisemallinen piirre on em. peltoalueen laidalle

  ja Koskenkyläntien varteen syntynyt mökkiasutus, sekä pohjoisessa Lohnattilan kylän Yli-Laurilan

  ja Mäki-Laurilan muodostama pihapiiri.

  Kuvaus:
  Arvoalueen keskustan muodostava Arpiasten kylän yksinäistalo on sijainnut nykyisellä paikalla

  todennäköisesti jo 1500-luvulla. Mainittu yksinäistalona jo 1540-luvulla. Tilakeskus on Heinälahden

  rannalla ja sen monipuolinen ja tiivis pihapiirin rakennuskanta on 1900-luvun vaihteesta. Talon

  rannassa olevat peltoalueet on raivattu pelloiksi jo 1700-luvulla. Koskenkyläntien paikalla oli tällöin

  Narvanmatkantie, joka raivattiin maantieksi jo 1700-luvun lopulla. Tien korkeudella oli niittyä 1700-

  luvun lopulla. Arvoalueen pohjoisrajalla on maisemallisesti hallitsevalla paikalla Lohnattilan kylän

  Yli-Laurilan talo, joka on rakennettu 1800-luvun loppupuolella ja säilynyt erittäin hyvin vanhassa

  asussa. Koskenkyläntien varressa, peltoalueen etelä- ja pohjoisreunalla on mäkitupatyyppistä asutusta

  1900-luvun vaihteesta. Sotien jälkeen rakennettua rakennuskantaa on vain yksittäisiä rakennuksia.

  Toimenpidesuositukset:
  Nykyinen pelto- ja tienvarsimaisema tulisi säilyttää. Uudisasutusta ei saisi sijoittaa avoimille pelloille.

  Vanha rakennuskanta tulisi säilyttää ja mahdollinen uudisrakentaminen tulisi sijoittaa

  metsäsaarekkeisiin, erilleen vanhemmasta asutuskerrostumasta. Uudisrakentaminen vanhoilla

  asutuspaikoilla ei ole suositeltavaa. Mahdollisessa uudisrakentamisessa on otettava huomioon vanha

  kulttuuriympäristö materiaalien, värien, mittasuhteiden ja sijoittelun suhteen.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Arpiainen Arpiainen
   
    Arpiaistentie 23 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Yli-Laurila Lohnattila
   
    Koskenkyläntie asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006