Alue Urheilu- ja Mäntymäenkadun ympäristö

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Haihunkoski
  Nimi:
  Urheilu- ja Mäntymäenkadun ympäristö
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Asutushistoria, sosiaalihistoria, asutus 1900-luvun vaihteessa, vanha paikallistie, Akaan höyrysahan

  maatila 1920/30-luvulta.

  Arvoluokka: 2

  Vaikka rautatie ja Toijalantie katkaisevat arvoalueen kahteen osaan, on sille osoitettavissa selkeä,

  historiallinen tausta. Perinteinen asutus levisi vanhojen kulkuväylien suunnassa, keskittyen peltojen

  välissä oleville metsäalueille. Myös polkujen linjaus noudatti näitä metsäsaarekkeita. Haihunkosken

  keskusta oli peltojen ympäröimä, jolloin sopivia tontteja oli varsin vähän. Arvoalueen rakennuskanta

  on pääosin 1900-luvun alkupuolelta ja 1950-luvulta. Lisäksi Akaan höyrysahan entinen maatila

  muodostaa näyttävän kokonaisuuden arvoalueen eteläpäässä. Urheilu- ja Rautatienkadun risteyksessä

  on Vähä-Rasin autioitunut kylätontti 1780-luvulta.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Urheilu-Mäntymäenkadun asutus keskittyy pienille mäenharjanteille, joita oli peltojen yhteydessä.

  Suurin näistä oli arvoalueen eteläpäässä ollut Mäntymäki. Katujen paikalla oli jo 1700-luvulla polku,

  joka johti kohti etelää, kylän takamaille ja Kylmäkosken Vuolteen kylään. Pääosa kadun varren

  maista kuului Vähä-Rasin tilalle, jonka tilakeskus oli Urheilu ja Rautatienkadun risteyksessä 1780-

  luvulla tapahtuneen Rasin tilan jaon jälkeen. Akaan kunta osti Vähä-Rasin tilan kansakoulun tarpeita

  varten. Tilakeskukseen rakennettiin kaksi koulurakennusta (1912 ja 1929). Kunnalla ei kuitenkaan

  ollut kiinnostusta maanviljelyyn, joten Vähä-Rasin maita myytiin pois. Vähitellen Vähä-Rasin

  rakennuskanta purettiin pois. Tässä yhteydessä lohkottiin tontteja mm. Urheilu- ja Mäntymäenkadun

  varrelle. Osa Mäntymäestä kuului Haihunkosken Harkin taloon. Tämän tilan oli Akaan höyrysaha

  ostanut vuonna 1873. Harkin tila toimi yhtiön maatilana. 1920-luvulla tilakeskus siirrettiin kylästä

  Mäntymäen kupeeseen, johon rakennettiin kaksi kookasta työväen asuinrakennusta ja myöhemmin

  suuri betonitiilinen navetta. Tielinjaa ja metsäsaarekkeita ympäröi peltomaisema.

  Kuvaus:
  Arvoalue sijoittuu Haihunkosken kylän etelälaidalle. Asutus on sijoittunut Urheilu- ja

  Mäntymäenkatujen lisäksi niiden pistokatujen RatakatuMäntykuja ja Urheilukuja varsille. Arvoalueen

  eteläpäässä alueen jakaa kahtia junarata ja 1950-luvulla rakennettu Toijalantie (mt.303). Erityisesti

  tie, joka ylittää rautatien ja Tarpianjoen, on pengerretty varsin korkeaksi. Pohjois- länsisivulla

  asutuksen luonnollisena rajana ovat Tarpianjoen varrella olevat entiset rantapellot, urheilukenttä ja

  Haihunkosken koulut. Etelä- itäsivulla on pienehköjä peltoalueita, jotka erottavat asutuksen alueen

  muusta asutuksesta. Ympäristössä on runsaasti sotien jälkeen rakennettuja alueita mm. Oopakan

  asuinalue.

  Rakennuskanta on 1900-luvun vaihteesta. Osa rakennuksista on perinteisiä maaseudun

  mökkirakennuksia, kapeita ja pitkänomaisia. Vuoraus on usein punaiseksi maalattua peiterimaa.

  Osa rakennuksista on uudempia, mittasuhteiltaan korkeampia ja kuutiomaisempia. Värit ovat myös

  vaaleampia. Näiden rakentaminen on alkanut 1910- 20-luvulla, jatkuen aina 1950-luvulle saakka.

  Alue on säilynyt 1950-luvun jälkeiseltä rakentamiselta lähes tyystin. Alueella on vain yksittäisiä

  uusia asuinrakennuksia. Urheilukadun risteyksessä on lisäksi Vähä-Rasin autioitunut kylätontti 1700-

  luvun loppupuolelta.

  Toimenpidesuositukset:
  Arvoalueen rajat tulisi säilyttää selkeinä ja rakennuskannan säilyminen tulisi turvata. Tämä tarkoittaa

  rakentamisen rajoittamista arvoaluetta rajaavilla pelloilla. Uudisrakentaminen ei ole suositeltavaa,

  raittimaiseman yhteydessä rakentamisen mittakaavaan, materiaaleihin ja väreihin tulisi kiinnittää

  erityistä huomioita. Korjaamisesta ja muutoksista tulisi laatia rakennustapaohjeet. Vähä-Rasin

  autioitunut kylätontin säilyminen tulisi turvata.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Eliittiharkki Haihunkoski
   
    Suorakatu 5 asuinkiinteistö
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006