Alue Alkkulalahden-Riitiälänjärven agraarimaisema

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Alkkula
  Riitiälä
  Taipale
  Tolvila
  Nimi:
  Alkkulalahden-Riitiälänjärven agraarimaisema
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvot:

  Asutushistoria, maisemahistoria, kulttuurihistoria

  Arvoluokka: 2

  Alkkula-Riitiälänjärven arvoalueen neljässä kylässä oli 1540-luvulla yhteensä 18 taloa. Kyliä yhdisti

  jo varhain avoin yhtenäinen maisema-alue, joka muodostui vesistön ympärille raivatuista kylien

  pelloista ja niityistä. Avoin maisema-alue on pääaasissa säilynyt. Kantatalojen lisäksi alueella on

  vain yksittäisiä rakennuksia. Kantatalojen ja kylätonttien lisäksi vanhaa agraarikulttuuriin kuuluvaa

  rakennuskantaa on säilynyt kaikissa taloissa. Huomattavampia ovat Tolvilan, Toorikan, Mutosen,

  Uotilan päärakennukset, jotka ovat 1800-luvulta. Edustavia ovat myös Hyrkäksen ja Anttilan 1930-

  luvun päärakennukset. Uotilassa on lisäksi kaksi vanhaa aittaa, joiden rakennustapa viittaa 1700-

  luvulle. . Kivinavetta rakennettiin Toorikan (1878) ja Hyrkäksen (1910) taloon. Kantatalojen ja

  koulujen lisäksi alueella on vähän muuta rakennuskantaa

Tekstitiedot

 • Historia:
  Viialan historiallinen ja esihistoriallinen asutus keskittyi vesistöjen yhteyteen. Vesistö tarjosi

  parhaimman liikennereitin aina 1800-luvulle saakka. Asutus myös levisi vesistöjen suuntaisesti.

  Liikkumisen lisäksi vesistöjen yhteydessä olivat ensimmäiset viljelyyn sopivat maa-alueet.

  Jumusen pohjukassa olleet Alkkulanlahti ja lyhyen laskuojan päässä ollut Riitiälänjärvi muodostivat

  ihanteellisen asuin- ja viljelyalueen. Alavat ranta-alueet olivat etupäässä niittyinä ja ensimmäiset

  pellot raivattiin loivasti vesistöihin viettäviin rinteisiin. Varhaisin asutus on mahdollisesti ollut hyvin

  lähellä vesistöä, vasta myöhemmässä vaiheessa kylät keskittyivät peltojensa keskelle, metsän laitaan

  tiiviiksi ryhmäkyliksi. Asutus pysyi tiiviinä ryhmäkylinä aina isojakoon, 1700-luvun loppupuolelle

  saakka. Poikkeuksen tekee Tolvila, joka muodostettiin kartanoksi jo 1600-luvun alkupuolella.

  Taipaleessa Hinkka laajeni ja toimi pitkään ratsutilana. Isonjaon jälkeen Alkkulan vanha kylätontti

  autioitui talojen muuttaessa lähemmäksi peltojaan. Muissa kylissä Anttila muutti 1930-luvulla ja

  Hyrkäs 1800-luvulla peltoaukean laidalle. Rautatien linjaus rakennettiin arvoalueen halki 1870-

  luvulla. Arvoalueen vanhin tielinja on Lapinkulmantie, jonka sanottiin olevan huonossa kunnossa

  vielä 1930-luvulla. Tolvilan kartanosta lähtivät tiet Lempäälän ja Viialan suuntaan. Nykyisin

  peltoaukean ylittää Pyhällöntie, joka rakennettiin 2000-luvun vaihteessa. Peltoalueen itäpuolella

  kulki vanha maantie Tammerkoskelle, tien vanha linjaus kulki metsän puolella, ei pellolla kuin

  nykyinen. Alkkulan kylään rakennettiin koulurakennukset 1903 ja 1948.

  Kuvaus:
  Laaja Viialan taajaman koillispuolelle muodostettu arvoalue kattaa Alkkulan, Riitiälän, Taipaleen

  ja Tolvilan kylien historialliset kyläpaikat ja vanhimmat pellot. Yhdistävänä tekijänä ovat historialliset

  Jumusen yhteydessä olleet järvet Alkkulanjärvi/lahti ja Riitiänjärvi, joiden ympärille ja laskuojien

  varsille perustettiin em. kylät ja ja raivattiin pellot. Nykyisin alue muodostaa yhtenäisen, loivasti

  kumpuilevan, lähes avoimen peltomaiseman. Pahimmat näköesteet ovat vanhojen järvien

  kuivuminen ja pusikoituminen. Alkkulanjärvessä on pieni saostusallas. Taipaleen kylän koillispuolella

  on metsähallituksen siemenpuumetsikkö.

  Kulttuurihistoriallisia rakennettuja kohteita arvoalueella ovat pääasiassa kylien kantatalot, jotka

  muodostavat peltoaukean reunoilla yhdessä pellon kanssa rajat arvoalueelle. Vanhoissa

  kyläkeskustassa tai niiden välittömässä tuntumassa ovat säilyneet Riitiälän kylässä Toorikka ja

  Mutonen, Taipaleen kylässä Hinkka sekä Tolvilassa Tolvilan kartano. Näiden lisäksi alueella ovat

  kyläkeskustasta siirrettyjä taloja ovat Riitiälän Anttila, Taipaleen Hyrkäs ja Alkkulan Ylhäinen ja

  Uotila. Peltoalue on yhtenäinen, ainoastaan lounaiskulmalla, Alkkulan kylän osalta se muuttuu

  rikkonaisemmaksi. Osa Alkkulan pelloista on raivattu metsäharjanteelle, jolloin on muodostunut

  pienipiirteisempää maisemaa. Länsiosassa myös Viialan taajaman kasvu on muuttanut maisemaa.

  Pääosin tämä uudempi rakennettu alue on rajattu arvo-alueen ulkopuolelle.

  Historiallisista kyläpaikoista asuttuja ovat edelleen Tolvilan, Taipaleen ja Riitiälän kylät. Alkkulan

  vanha ryhmäkylä autioitui isonjaon jälkeen, jo 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Alkkulan

  kylä taloista Laurilan uudempi, 1800-luvun kylätontti on autioitunut. Nykyisin sen alue on kaavoitettu

  omakoti ja teollisuusalueeksi. Riitiälässä vanhat kylätontit jäivät Penttilän talouskeskuksen alle.

  Toimenpidesuositukset:
  Kylien ja talojen yhteydessä oleva peltoaukea tulisi säilyttää avoimina. Maiseman katkoina olevat

  vanhat metsittyneet järvenpohjat ja nykyinen siemenpuumetsikkö tulisi raivata. Pelloille

  rakentamisesta tulisi pidättäytyä, tilojen yhteydessä rakentamisen mittakaavaan, materiaaleihin ja

  väreihin tulisi kiinnittää erityistä huomioita. Alkkulan kylän autioituneiden kylätonttien ja asutuksen

  jäänteiden säilyminen tulee turvata. Uotilan ympäristön pienipiirteisen peltomaiseman säilyminen

  tulee turvata. Viialan taajaman ja arvoa-alueen rajaus tulisi olla selkeä.

  Alkkulan kylätontteja ja asutuksen jäänteitä koskee laki historiallisen ajan kiinteistä

  muinaisjäännöksistä.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Hinkka Taipale
   
    Hinkankuja 64 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Hyrkäs Taipale
   
    Hyrkkääntie 15 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Uotila Alkkula
   
    Lapinkulmantie 38 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Pärnämäki, Lapin koulu Alkkula
   
    Lapinkulmantie 69 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Koivikko, Lapin koulu Alkkula
   
    Leppätie 4 opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Mutonen Riitiälä
   
    Mutosentie 17 A maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Päivärinne (Anttila) Riitiälä
   
    Riitiäläntie 112 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Toorikka Riitiälä
   
    Riitiäläntie 202 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Tolvilan kartano Tolvila
   
    Tolvilantie 90 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Ylhäinen Alkkula
   
    Ylhäistentie 18 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006