Alue Heinälahden itäpuolen agraarimaisema

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Heinusuo
  Sarkkila
  Nimi:
  Heinälahden itäpuolen agraarimaisema
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Vanhat asutut ja autiot kylätontit, kotipellot, rakennuskanta, nauhamainen asutus,

  kansakoulurakennukset, avoin maisema-alue.

  Arvoluokka: 1

  Heinälahden itäpuolen agraarimaisema –arvoalueelle vanha agraarimaisema ja siihen liittynyt asutus

  on hyvin säilynyt. Arvoalue käsittää Sarkkilan ja Heinusuon maakirjakylien vanhat kylätontit,

  kotipellot ja asutuksen, joka levisi vanhojen maanteiden suunnassa. Vanhimmat pellot ovat

  Heinälahden itäpuolen metsäharjanteiden loivissa rinteissä. Asutus on edelleen keskittynyt em.

  harjanteisiin, pois avoimilta pelloilta. Erityisesti Sarkkilan kylässä vanha tiivis kylämaisema on

  säilynyt parhaiten Viialan kunnan alueella. Heinusuon asutus on levinnyt pitkäksi nauhaksi.

  Rakennuskannasta Rekolan, Ryödin, Mattilan ja Heikkilän kantatalot ovat säilyneet vanhoilla

  kylätonteilla ja niiden keskeinen rakennuskanta on 1900-luvun alkupuolelta. Pienempää, samanikäistä

  asutusta edustavat perinteisillä asuinpaikoilla Pihlajamäki, Kivimäki, Rauhala ja Marjamäki. Näistä

  viimeksimainittu on kivimies Kallioisen mökki, jota voidaan pitää useiden kivijalkojen ja Rekolan,

  Heikkilän ja Ryödin kivinavettojen tekijänä. Isonjaon jälkeisiä asuinpaikkoja edustavat Ali- Eskola,

  Yli-Eskola ja Jussila, jotka muuttivat vanhojen peltojen yhteyteen 1800-luvulla, Yli-Eskola 1930-

  luvulla.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Heinäsuon ja Sarkilan kylät ovat vanhoja maakirjakyliä. Kylissä mainitaan olleen useita taloja jo

  ensimmäisessä maakirjassa 1540-luvulla. Kylät sijaitsivat tiiviinä ryhminä vesistön yhteydessä.

  Molempien kylien vieressä on pieni laskuoja. Kylän pellot ovat raivattu kylän ympärille. Heinäsuolla

  pellot olivat loivassa rinteessä, nykyisen aukean alavat itäosat olivat pitkään niittyinä. Heinäsuolla

  asutushistorian kehitys näkyy hyvin. Taloista Rekola on vanhojen kylätonttien yhteydessä, Jussila

  ja Ali-Eskola ovat isonjaon jälkeisillä, 1800-luvun tonteilla. Kolmas ryhmä ovat 1900-luvun

  tilakeskukset, Paavola, Einola ja Mallas, jotka syntyivät usein isonjaon täydennyksen tai perinnönjaon

  yhteydessä.

  Kuvaus:
  Arvoalue kattaa Heinusuon ja Sarkkilan kylien keskeisen asutuksen ja vanhimmat kyläpellot, sekä

  niihin liittyvät entiset niittyalueet. Arvoalueen maisemallisesti keskeinen elementti on laaja

  peltoaukea, joka rajoittuu lännessä Heinäsuonraittiin, etelässä Koskenkyläntiehen ja idässä osittain

  rajana on valtatie 9 (Lempäälän tie) Pohjoisessa peltoalue jatkuu aina Sarkkilanjokeen, jonka

  tuntumassa on Sarkkilan kylä. Molemmissa kylissä asutus on keskittynyt perinteiseen tapaan em.

  peltoalueen reunoille. Maisemallisesti arvoalueen etelä- ja pohjoisosa poikkeavat toisistaan. Etelässä

  peltomaisema on laaja, loivasti viettävä avoin peltoaukea, jossa asutus seuraa nauhamaisesti

  peltoalueen laidalla kulkevia teitä. Pohjoisessa maisema on pienipiirteisempi. Lukuun ottamatta

  ranta-aluetta, pellot ovat kapeina kaistaleina harjanteiden välissä ja kylä tiiviinä ryhmänä harjanteen

  reunassa.

  Rakennettu ympäristö:

  Peltoaukea on säästynyt rakentamiselta. Asutus on keskittynyt peltoa rajaavien metsäalueiden ja

  saarekkeiden reunoille. Heinäsuolla vanhojen kylätonttien tuntumassa on Rekolan kantatalon

  tilakeskus, jossa on säilynyt edustava kokonaisuus 1900-luvun alkupuolen rakennuskantaa. Kyläraitin

  varrelle ovat siirtyneet Jussilassa ja Ali-Eskolassa ovat asuinrakennukset 1900-luvun vaihteesta.

  Kylätien varrelle jää lisäksi kaksi entistä koulurakennusta ja pienempiä asuintontteja 1900-luvun

  alkupuolelta. Peltoalueen eteläosassa, Koskenkyläntien varrella ovat Einola ja Paavola ja Riitiälän

  kylän Mallas, jotka edustavat hyvin 1930-luvun tilakeskuksia. Niiden sijainti liittyy hyvin asutuksen

  ja pellonraivauksen leviämiseen kauemmaksi vanhasta kylästä. Pohjoisessa pelto kapenee

  voimakkaasti ja päättyy Sarkkilanjoen rantaan. Pohjoisosan maisema kuuluu Sarkkilan kylään,

  jossa vanha ryhmäkylän maisema on poikkeuksellisen hyvin säilynyt vanhoilla kylätonteilla. Parhaiten

  tilakeskuksista ovat säilyneet Heikkilä, Ryödi ja Mattila, joissa keskeinen rakennuskanta,

  asuinrakennukset ja navetta, ovat 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alkupuolelta. Neljännen

  kantatalon rakennuskanta on uudistunut, mutta säilynyt vanhalla tontilla. Lisäksi kylässä on raitin

  varressa kaksi pienempää asuinrakennusta.

  Toimenpidesuositukset:
  Kylien ja talojen yhteydessä oleva peltoaukea tulisi säilyttää avoimena. Pelloille rakentamisesta

  tulisi pidättäytyä, tilojen ja vanhan raittimaiseman yhteydessä rakentamisen mittakaavaan,

  materiaaleihin ja väreihin tulisi kiinnittää erityistä huomioita. Heinusuon ja Sarkkilan kylän

  autioituneiden kylätonttien ja asutuksen jäänteiden säilyminen tulee turvata.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Rauhala Heinusuo
   
    Heinäsuonpolku 4 hallinto
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Sarkkilan kansakoulu Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 65 A opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Kansakoulunlisä Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 65 B opetus
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Jussila Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 89 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Ali-Eskola Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 113 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Rekola Heinusuo
   
    Heinäsuonraitti 159 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Yli-Eskola Heinusuo
   
    Jaakolantie 30 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Marjamäki Heinusuo
   
    Lepolantie 10 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Kivimäki Sarkkila
   
    Sarkkilantie 19 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Pihlajamäki Sarkkila
   
    Sarkkilantie 20 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Mattila Sarkkila
   
    Sarkkilantie 28 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Ryödi Sarkkila
   
    Sarkkilantie 40 maatalous
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Heikkilä Sarkkila
   
    Sarkkilantie 78 maatalous
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006