Alue Matomäen asuinalue

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Alkkula
  Nimi:
  Matomäen asuinalue
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Arvot:

  Narvantie, vanha asutus 1900-luvun vaihteesta 1950-luvulle.

  Arvoluokka: 2

  Vanhan maantien varteen, peltojen keskellä olevalle mäkiselle metsäalueelle on syntynyt omaleimainen

  asuntoalue, rakennuskanta on 1900- luvun vaihteesta aina 1950-luvulle. Vanhan tielinjan luonne,

  maaston muotoja seuraileva, on säilynyt.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Matomäen asuinalueen rakentumisen taustatekijöinä voidaan nähdä maiseman fyysiset lähtökohdat,

  liikennehistoria, maanomistus ja Viialan teollistuminen. Pellonraivaus eteni vanhojen rantapeltojen

  lisäksi kauemmaksi Alkkulan kylästä 1800 ja 1900-luvun aikana. Pelloiksi raivattiin maapohjaltaan

  kaikki sopivat maa-alueet. Pellonraivauksen ulkopuolelle jäivät korkeammat, usein kuivemmat,

  metsäiset moreeni harjanteet ja mäet. Nämä harjanteet olivat sopivia alueita lohkoa tilaa pienempiä

  tontteja niitä tarvitseville. Asutus levisi mäkialueiden lisäksi myös olemassa olevien maanteiden

  suunnassa. Matomäellä se tarkoitti Vesilahteen ja Tyrväälle vievää kulkureittiä, joka raivattiin

  maantieksi jo 1790-luvulla. Matomäen juurella oli Narvantien lisäksi risteys, josta lähti maantie

  Kylmäkoskelle. Matomäen alueen tontit ovat kuuluneet pääosin Ylhäinen (4) –nimiseen tilaan, joka

  oli yksi Alkkulan kylän kantataloja. Länsiosassa rajana on Rajakatu, jonka varrelle on muodostettu

  viimeiset Ylhäisten tilasta lohkotut tontit. Sen länsipuolella olevat tontit on lohkottu toisesta kylän

  kantatalosta, Uotilasta.

  Alue syntyi alun perin kaava-alueen ulkopuolelle. Rakennusten sijoittelu tonteille oli vapaata ja etäisyys

  tienlinjasta vaihtelee. Nykyiset arvoalueen kaavat ovat vuosilta 1971 ja 1980. Samoihin aikoihin

  kaavoitettiin Matomäen luoteispuolelle rakennetut omakoti- ja kerrostaloalueet. Matomäen arvoalue

  on kaavoissa pääosin A0 ja e=0,25. Tonttien koko vaihtelee 1300 neliöstä aina yli 2000 neliöön.

  Nykyiseen rakennuskantaan nähden kaavoitus sallii huomattavasti suuremman rakentamisen.Erityisesti

  vanhemmalle, pienimittakaavaiselle rakennuskannan säilymiselle kaavoitus muodostaa selkeän

  uhkakuvan.

  Kuvaus:
  Matomäen asuinalue sijaitsee noin kilometrin päässä Viialan keskustan luoteispuolella. Varsinainen

  Matomäki sijaitsee arvoalueen itäpäässä, joskin asutus on levinnyt yhtenäisenä Vesilahdelle vievän

  tien suunnassa pitkälle länteen. Nämä läntiset alueet ovat eri mäellä kuin itäpäässä oleva pienemmällä

  mäellä oleva asutus. Tässä Matomäeksi on katsottu kuitenkin koko arvoalue, vaikka kyseessä on

  kolme eri mäkeä. Ensimmäinen mäki näkyy hyvin maisemassa, kiitos betonirakenteisen vesitornin.

  Nykyisin arvoalueen vanhin asutus on keskittynyt ensimmäisen mäen lisäksi pääväylänä toimivan

  Matomäentien (ent. Narvanmatkantie) ja siitä erkanevan Rajakadun ja Kiertotien varrelle.

  Arvoalueeseen on luettu vanhimman kerrostuman lisäksi 1950-luvun loppuun mennessä rakennetut

  alueet, jotka muodostavat yhdessä yhtenäisen kokonaisuuden. On myös huomioitava arvoalueen

  länsipuolelle jäävä alue, jossa on yhtenäisiä omakoti- ja kerrostaloalueita, joita on rakennettu 1970-

  luvulta alkaen. Nämä alueet muodostavat selkeitä kerrostumia vanhimman alueen jatkeeksi. Maisemaa

  leimaa maaston ja tonttien metsäisyys, mutkainen päätie ja sivukatujen hiekkapintaisuus.

  Arvoalueen rakennuskanta on moninainen. Pääasiassa rakennuskanta on 1920-luvulta 1950-luvulle,

  joskin välissä on uudempia asuinrakennuksia. Vanhemmissa rakennuksissa on käytetty paljolti

  peiterimavuorausta ja punaista väriä. Rakennuksen muoto on myös pitkänomainen. 1920-luvulta

  alkaen aina 1950-luvulle rakennusten pohjamuoto lähestyi neliötä, johon kului korkea satulakatto,

  kunnes 1950-luvulla tämä vertikaalinen muoto kääntyy enemmän horisontaaliseksi rakennusten ja

  kattojen madaltuessa. Tämä viimeinen rakennusaika toi myös rappauksen mukaan vuorausmateriaalina.

  Tonteissa näkyy maapohjan rakenne. Vanhat tontit ovat usein varsin metsävaltaisia ja epätasaisia.

  Poikkeuksen tekevät mäkien väliin jäävät, jotka ovat vanhan pellon päälle perustetut. Vanhempien

  rakennusten sijoittelu tonteille on varsin rikkonaista ja yhdessä maastonmuotojen ja mutkaisen tien

  kanssa muodostavat varsin vaihtelevan kadunvarsimaiseman. Uudemmassa 1950-luvun

  rakennuskannassa on jo enemmän yhtäläisyyttä. Tonteilla on myös säilynyt hyvin ajalle tyypillisiä

  ulkorakennuksia. Toisaalta rakennusten korjauksissa on käytetty epäsopivia ja –tyypillisiä materiaaleja,

  jotka ovat vaikuttaneet heikentävästi rakennusten alkuperäiseen ulkoasuun.

  Toimenpidesuositukset:
  Nykyinen rakennettu miljöön säilyminen tulisi turvata. Arvoalueella uudis- tai tiivistysrakentamista

  tulisi välttää tai ainakin rakennustapaohjeilla tulisi ohjata rakentamista hyvin tarkkaan.

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006