Alue Keskuskadun liike- ja hallintorakennukset

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Akaa
  Vanha kunta:
  Viiala
  Kylä:
  Viiala
  Nimi:
  Keskuskadun liike- ja hallintorakennukset
  Alueluokka:
  Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus
  Arvojen perustelu:
  Asutus- teollisuus- aate- ja kulttuurihistoria.

  Arvoluokka: 1

  Keskuskadun linjaus noudattaa pääpiirteissään vanhan maantien linjausta, joka syntyi jo ennen

  asutusta. Asutusta arvoalueella on ollut jo 1700-luvulla, joka on todennäköisesti vanhinta jota

  syntyi kantatalojen ulkopuolelle. Lisäksi maantien vanha risteys, Tampereentien ja ns.

  Narvanmatkantien, on säilynyt. Keskiajalle ulottuvan maantien linjaus tunnetaan Viialan osalta 1600-

  luvun lopulta. Viialan liike- ja hallinnollisen keskustan muodostavan Keskuskadun varrella on useita

  rakennuksia, jotka liittyvät keskeisesti kunnan historiaan ja kehitykseen. Rakennuskanta on vahvasti

  kerrostunutta, jossa edustettuna ovat hyvin perinteisen puurakentamisen, sotien jälkeisen moderni

  tiili/betonirakentaminen ja 1970-luvun jälkeen teollinen elementtirakentaminen. Näistä erityisen

  suojelun kohteena ovat kaksi ensimmäistä, joiden säilyminen tulisi ehdottomasti turvata. Nykyinen

  kaava sallii Keskuskadun varrelle asuin- ja liikerakentamista, tehokkuusluku on 0,4 – 06, kerroksia

  2-3. Toteutettuna se tulisi hävittämään vanhemman pienimittakaavaisemman puurakennuskauden

  rakennukset.

Tekstitiedot

 • Historia:
  Nykyisen Keskuskadun linjaus on hyvin vanhaa perua ja sitä voidaan pitää kunnan vanhimpana

  tielinjana. Vaikka sen vanhaa linjausta on oiottu ja tasattu, ovat suuret linjat ja sen historiallinen

  luonne säilyneet keskustan alueella. Vanhoihin kulkureitteihin vaikutti maastonmuodot ja

  pellonraivaus. Kulkureitit syntyivät usein peltokappaleiden väliin tai reunoille, myös vanhat kylät,

  talot ja niiden rajat vaikuttivat kulkureittien muotoutumiseen. Nykyisen Keskuskadun linjaukseen

  on vaikuttanut selvästi Tarpianjoen ylityspaikka, joka sijaitsi Haihunkoskessa. Joen ylittävän sillan,

  josta on merkintöjä jo 1600-luvulta, jälkeen kulkureitti ohitti kartanon ja kääntyi jyrkästi länteen,

  kiertäen näin kartanon Jumusen rannalla olevat peltoaukeat. Tämän jälkeen tie seurasi ylempänä

  pellon laitaa aina nykyisen kirkon kohdalle, jossa se kääntyi kartanon niittyjen jälkeen jyrkästi

  länteen seuraten Viialan ja Alkkulan kylän rajaa.

  Ensimmäiset asutuksen merkit kadun varrella ovat 1700-luvulta. Nykyinen keskusta alkoi kasvaa

  vanhan maantien varrelle teollistumisen ja rautatieaseman vaikutuksesta 1870-luvulta alkaen. Asutus

  keskittyi vanhojen maanteiden suuntaisesti, joka Viialan kylässä tarkoitti vanhaa maantietä eli

  Keskuskatua. Keskuskadun varrelle lohkottiin palstatiloja 1900-luvun vaihteessa. Nykyinen

  rakennuskanta on kerrostunutta. Rakenteiden ja ajoituksen osalta ne voidaan jakaa kolmeen jaksoon,

  perinteinen puurakentaminen 1880-1930-luvuilla, moderni tiilirakentaminen 1950- ja 60-luku ja

  teollinen, elementtipohjainen rakentaminen 1970-luvulta nykypäiviin. Erityisen hyvin ja näkyvästi

  keskustassa on edustettuna 1950-luku sekä 1960-luvun alku, joka oli Viialassa taloudellisesti vahvaa

  aikaa. Tällöin rakennettiin kivirakenteiset kirkko, yhteistalo, pankkirakennus ja kunnantalo. Sotien

  jälkeinen aika oli vahvasti tiilirakentamisen, modernin rakentamisen kautta. Tätä edeltäneestä

  puurakentamisen kaudesta on säilynyt useita esimerkkejä, etupäässä arvoalueen pohjoisosassa. Tältä

  ajalta paikkakunnan kannalta merkittäviä rakennuksia ovat työväentalo ja sahan isännöitsijän

  asuinrakennus sekä useat pienemmät puurakenteiset liikerakennukset.

  Kuvaus:
  Keskuskadun liike- ja hallintorakennukset –arvoalue kattaa noin 700 metrin pituisen alueen

  Keskuskadun varrella Viialan keskustassa. Pohjoisessa rajana on historiallinen Tampereentien ja

  Narvantien risteys. Etelässä on rajana entinen pappila ja suuri liike- ja asuinrakennus. Rakennukset

  ovat pääosin liike- tai hallintokäyttöön rakennettuja. Toissijaisena käyttönä useista rakennuksista

  löytyy myös asuinkäyttö. Keskuskadun varrelta on myös rajattu omiksi arvoalueiksi kaksi

  asuinaluetta, joiden rakennuskanta on rakennettu ennen sotia. Tämä, Keskuskadun vanha asutus –

  arvoalue on käsitelty omana kokonaisuutenaan. Alueet liittyvät saumattomasti yhteen ja menevät

  osin päällekkäin. Arvoalueelta on erikseen inventoitu Viialan kirkko (Kirkkomaa), Pappila

  (Pappilanpuisto) ja työväentalo (Vuorela).

  Liike- ja hallintorakennusten rakennuskanta on ikäjakautumaltaan ja materiaaleiltaan monipuolista.

  Rakennusten ikäjakautuma on 1880-luvulta aina nykypäivän kirjastotaloon. Vahvimmin edustettuina

  on 1950- ja 60-luku, jolloin rakennettiin keskustan edelleen näkyvimmät liike- ja hallintorakennukset.

  Alueelle on myös rakennettu tämän jälkeen muutamia elementtirakenteisia liike- ja asuintaloja.

  Nykyaikaista, matalaa market–tyyppistä rakentamista edustavat Keskuskadun ja Asemakadun

  risteyksessä olevat kaupat, jotka ovat 1970- ja 1980-luvulta. Niiden eteläpuolelle on muodostettu

  toriaukea, joka on tarkoitettu lähinnä parkkialueeksi. Vanhin säilynyt tiilirakenteinen liikerakennus

  Keskuskadulla on Mottala –niminen kiinteistö, joka tullaan purkamaan pois uuden Siwa -marketin

  tieltä vuonna 2006. Vanhemman pään rakennuksissa runkomateriaalina on ollut hirsi, joka säilyi

  valtamateriaalina aina sotiin saakka. Sotien jälkeen materiaaliksi tuli tiili, josta rakennettiin alueen

  keskeiset rakennukset; kirkko, yhteistalo, kunnantalo ja kolme liike- ja asuintaloa. Rakennuskanta

  on sijoittunut kadun reunaan ja pääsääntöisesti kadun suuntaisesti. Rakennusten sijoittaminen kadun

  varteen luo tiiviin katukuvan. Tästä poikkeuksena on kirkon alue ja tuleva Siwa –market, jossa

  parkkialue sijoittuu Keskuskadun varrelle.

  Keskuskadun rakennuksia

  Sotien jälkeisen voimakkaan kasvun näkyvimmät merkit keskuskadun varrella ovat kirkko (1949)

  ja Yhteistalo (1952). Näiden lisäksi rakennutti säästöpankki oman toimitalonsa vuonna 1956.

  Uuden kirkon rakentamisessa voimakkaasti mukana

  olivat paikkakunnalla toimivat tehtaat, kauppaneuvos

  Kilpisen Viiala oy:n ja kauppaneuvos Aaltosen

  omistama Viialan nahkatehdas, jotka lahjoittivat varoja

  ja materiaaleja kirkon rakentamiseen. Vastaava

  yhteisyritys paikkakunnan kehittämiseksi oli

  keskeiselle liikepaikalle rakennettu Yhteistalo, jonka

  rakentamiskustannuksiin osallistuivat Viiala Oy,

  Aaltonen Oy, Kesko Oy ja KOP. Rakennukseen tuli

  iso juhlasali, ravintola, elokuvateatteri,

  asuinhuoneistoja ja liiketiloja.

  Keskuskatu 22. Perinteistä, 1900-luvun vaihteen

  maaseudun asuinrakennuksen rakennustyyliä edustava

  pitkänomainen, lyhytnurkkainen asuinrakennus on

  rakennettu nurkkakiville, jota on eteläpäässä vahvistettu

  valamalla osin alimpien hirsien päälle betonisokkeli.

  Pohjoispää on vuorattu vihreäksi maalatulla

  keilapontatulla vaakalaudoituksella, maali lateksia.

  Eteläpää on vuoraamaton, punamullan jälkiä hirsissä.

  Nurkka- ym. listat maalattu valkoiseksi. Ikkunat vanhat,

  T-karmilliset, yläikkunat jaettu pienempiin ruutuihin.

  Satulakatto on katettu kolmiorimalla ja huovalla.

  Rakennukseen kuuluu pitkä, aumakattoinen umpikuisti,

  jossa ruutuikkunoita. Ulko-ovet 1950-luvun tyyliset paneloidut ovet. Rakennus edustaa keskuskadun

  varrella sen vanhinta ja samalla harvinaisempaa rakennustapaa. Ulkoasu säilynyt vanhassa asussa.

  Viimeiset vuodet rakennuksessa on toiminut Heilin lahjakammari.

  Keskuskatu 37 rakennus on rakennettu vuonna 1939 ja

  siinä on toiminut Viialan pyörä. Rakennuksen kohdalla

  saa hyvän kuvan tiepinnan korkeuden muuttumisesta

  1930-luvulta 2000-luvulle.

  Keskuskatu 43. Nykyinen kunnanvirasto valmistui

  vuonna 1962. Kunnantalon lisäksi talossa oli kirjasto

  ja neuvola. Poikittain Keskuskatuun nähden olevan

  rakennuksen suunnitteli MKR :n (Maaseudun

  keskusrakennustoimisto) arkkitehti Veikko Nortomaa.

  Hän suunnitteli samoihin aikoihin myös mm. Hattulan

  kunnantalon. Yhdistävänä piirteenä on ajalle tyypillinen

  pulpettikatto. Rakennus on 2-kerroksinen,

  runkomateriaalina ovat betonipilarit ja massiivilaatta.

  Julkisivut ovat osin puhtaaksi muurattua punatiiltä,

  levyä ja rappausta. Pääovi sijoittuu Keskuskadun

  varrelle ja sitä on korostettu tiilimuurauksella, kuparilla

  päällystetyillä pilareilla ja suurilla ikkunapinnoilla. Katujulkisivun lisäksi muualla rakennuksessa

  on käytetty nauhaikkunoita. Rakennuksessa on pulpettikatto.

  Keskuskatu 43 b rakennettu virkailijoiden toimitaloksi vuonna 1963.

  Keskuskatu 41. Rakennettu asuin- ja liikerakennukseksi vuonna 1956. Rakennuttajana oli pankki.

  Kunta osti toimitaloksi vuonna 1971. Kaksiosaisessa rakennuksessa on 2-kerrosta, alakerrassa on

  liikehuoneistoja, yläkerrassa asuntoja. Sokkeli on pinnoitettu liuskekivellä, tiilirunko on roiskerapattu

  jalorappauksella. Satulakatto on katettu tiilellä. Julkisivun puolella on kaksi suurempaa sisäänkäyntiä,

  joiden suojana on ajalle tyypillinen yksinkertainen lippa. Pankin sisäänkäynti on näistä hieman

  kookkaampi ja sitä on korostettu ajalle tyypillisellä muotoilulla jossa mm. lipan, syvennyksen ja

  portaiden toinen kulma pyöristetty. Ikkunat ovat 1- ruutuisia, tuuletusikkuna joko ylhäällä tai

  vasemmassa sivussa. Rakennus on hyvin säilynyt rakennusaikansa asussa ja materiaaleissa. Ikkunat

  vaihdettiin keväällä 2006.

Rakennettu ympäristö

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Pappilanpuisto Viiala
   
    Keskuskatu 49 asuinkiinteistö
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Viialan kirkko ja hautausmaa Viiala
   
    Nordintie 3 A kirkollinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Akaa
   
  Vuorela, työväentalo Viiala
   
    Rientotie 3 kokoontuminen
   

Tutkimushankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Viiala Rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman inventointi 2005-2006 Akaa
   
  Viiala
   
  Rakennusinventointi
  Kulttuuriympäristöinventointi
  Muu
   
  01.01.2005 31.12.2006