Tutkimushanke Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013

Takaisin

Perustiedot

 • Kunta:
  Hämeenkyrö
  Ikaalinen
  Kangasala
  Nokia
  Orivesi
  Pirkkala
  Punkalaidun
  Pälkäne
  Tampere
  Urjala
  Virrat
  Ylöjärvi
  Sastamala
 • Nimi:
  Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013
 • Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on yksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 erillisselvityksistä ja siitä vastaa Pirkanmaan liitto.

  Inventoinneissa keskitytään maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Tavoitteena oli kartoittaa kattavasti Pirkanmaan maakunnalle tyypilliset ja ominaiset maisemalliset piirteet. Arvokkaat maisemakokonaisuudet ovat yhtenäisiä, pinta-alaltaan suuria, maisemakuvaltaan ehjiä ja sopusointuisia sekä usein vaihtelevia alueita. Kaupunkien tarkastelu rajataan pois.

  Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on osa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -työtä.

 • Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Pirkanmaan liiton maakuntakaavoitus
 • Hankkeen alkupvm:
  01.01.2012
 • Hankkeen loppupvm:
  31.12.2013

Tekstitiedot

 • Johdanto:
  Pirkanmaalla on käynnissä uuden kokonaismaa kuntakaavan, Pirkanmaan maakuntakaavan 2040, laatiminen. Kaikki maankäytön aihealueet kattava maakuntakaava tulee korvaamaan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja voimassa olevat vaihemaakuntakaavat. Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on yksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 erillisselvityksistä ja siitä vastaa Pirkanmaan liitto. Selvitys koostuu raportista, inventointilomakkeista ja erillisistä liitekartoista, joissa on merkitty luontoarvot, rakennuskannan ikä ja maankäyttö.

  Ympäristöministeriössä on samanaikaisesti käynnissä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi, joka toteutetaan vuosina 2010–2014 maakunnittain. Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista vastaa Pirkanmaan ELy-keskus. Pirkanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin 2012–2013. Tarkoituksena on, että sekä valtakunnalliset että maakunnalliset maisema-alueet osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040. Valtakunnallisesti arvokkaiksi alueiksi ehdotetut alueet on esitelty julkaisussa Pirkanmaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus valtakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013.

 • Menetelmät:
  Maakunnalliset ja valtakunnalliset inventoinnit toteutettiin samanaikaisesti, koska selvitysalue (Pirkanmaa) oli molemmissa sama ja arvoluokat oli mahdollista määrittää yhteismitallisesti. arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointien päätavoitteena on tarkistaa aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Näitä ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja siihen sisältyvät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, luonnonsuojelulaki (1096/1996), maatalouden ympäristötuen järjestelmät sekä Eurooppalainen maisemayleissopimus (173/2006).

  Inventoinnit tehtiin menetelmällä, joka pohjautuu Keski-suomen ELy-keskuskessa vuonna 2006-2009 tehtyyn taustatyöhön. Inventoinneissa tutkitaan sekä luonnonpiirteet että kulttuuripiirteet ja maisemakuvan ja -rakenteen kokonaisuus. Inventoinnit koostuvat kartta- ja paikkatietotarkasteluista, tietojen keräämisestä kirjallisista lähteistä ja paikallisilta toimijoilta ja maastoinventoinneista.

 • Tulokset:
  Inventoinneissa keskitytään maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Tavoitteena oli kartoittaa kattavasti Pirkanmaan maakunnalle tyypilliset ja ominaiset maisemalliset piirteet. Maisema-alueiden tulee lisäksi täyttää maisema-aluetyöryhmän (mietintö 66/1992) laatiman maisemamaakuntajaon edellyttämä edustavuus. Arvokkaat maisemakokonaisuudet ovat yhtenäisiä, pinta-alaltaan suuria, maisemakuvaltaan ehjiä ja sopusointuisia sekä usein vaihtelevia alueita. maisema-alueissa maakunnallinen ja paikallinenkin omaleimaisuus on suhteellisen hyvin nähtävissä. Ne kuvastavat maakunnan erikoislaatua ja ne kertovat maakunnan kulttuuri- ja luonnonhistoriasta.

Kuvat

Liitetiedostot

Arkeologiset kohteet

Alueet

 • Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Ikaalinen
   
    Kallionkielen-Tevaniemen-Riitialan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Ikaalinen
   
    Kelminselän kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Kangasala
   
    Liuksialan-Tiihalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Orivesi
   
    Lyytikkälän-Hirsilän kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Orivesi
   
    Längelmäen kulttuurimaisema, maakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Sastamala
   
    Mouhijärven kirkonseudun ja Tupurlanjärven kulttuurimaisemat Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Pälkäne
   
    Pinteleen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Orivesi
   
    Pitkäjärven-Päilahden kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Punkalaidun
   
    Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Hämeenkyrö
  Nokia
  Pirkkala
  Sastamala
   
    Pyhäjärven-Nokianvirran-Kuloveden kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Kangasala
  Pälkäne
   
    Pälkäneen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Kangasala
  Pälkäne
   
    Saarikylien ja Vehoniemenkylän kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Sastamala
   
    Suodenniemen kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Orivesi
   
    Talviaisen-Ristijärven kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Urjala
   
    Urjalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Virrat
   
    Vaskiveden kulttuurimaisema, maakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Tampere
   
    Viitapohjan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  
  Avaa Ylöjärvi
   
    Viljakkalan-Harhalan kulttuurimaisema Maakunnallisesti arvokas maisema-alue  

Rakennetun ympäristön kohteet

Muistomerkit

Lausunnot