Tutkimushanke Arkeologinen inventointi Pirkkalan Sankilan tilan (RN:o 1:435) määräalalla 2010

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Nimi:
  Arkeologinen inventointi Pirkkalan Sankilan tilan (RN:o 1:435) määräalalla 2010
  Hankkeen tyyppi:
  Arkeologinen inventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Pirkanmaan maakuntamuseon suoritti Pirkkalan Sankilan tilakeskuksessa ja sen ympäristössä muinaisjäännösinventoinnin 13.8. ja 22.-23.9.2010. Inventointi liittyi alueen uudelleenkaavoitussuunnitelmiin ja siinä selvitettiin sijaitseeko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Inventoinnin tulosten perusteella alueella sijaitsee Sankilan historiallinen kylänpaikka ja kartano.
  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Ulla Lähdesmäki
  Hankkeen alkupvm:
  12.08.2010
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2010

Tekstitiedot

 •  
  Johdanto:
  Pirkanmaan maakuntamuseo suoritti Pirkkalan Sankilan tilakeskuksessa ja sen ympäristössä muinaisjäännösinventoinnin. Inventoinnin kenttätyöt tehtiin 13.8. ja 22.-23.9.2010 ja jälkityöt syksyllä 2010. Inventoinnissa selvitettiin sijaitseeko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Inventoinnissa otettiin huomioon niin esihistorialliset kuin historiallisenkin ajan muinaisjäännökset. Inventoinnin teki FM Kirsi Luoto ja sen valvojana toimi FM Ulla Lähdesmäki. Tutkimuksen kustannukset olivat 3344 euroa (+alv) ja niistä vastasi Pirkkalan kunta.
  Hankealue:
  Inventointialue sijaitsee Pirkkalassa, keskustan länsipuolella, Pyhäjärven Sankilanlahden rannassa. Sankilan tila käsittää rakennusten ja pihapiirin lisäksi laajoja pelto- niitty- ja metsäalueita Pyhäjärven rannalla. Tila näkyy hyvin Pyhäjärven ylittävälle Rajaniemen sillalle, Rajaniemen liittymäalueelle ja tilan eteläpuolitse kulkevalle Anian rantatielle.

  Sankilan tilan alue rajautuu pohjoisessa Pyhäjärven Sankilanlahteen. Idässä tilaa reunustaa moottoritie E12 ja sen liittymäalue. Moottoritie johtaa Rajaniemen siltaa pitkin Pyhäjärven ylitse pohjoiseen Nokialle. Kaakossa ja etelässä tila rajautuu perinteikkääseen Anian rantatiehen, joka jatkuu länteen Pirkkalankylään ja siitä eteenpäin Lempäälään asti. Tutkittavan alueen länsireuna kulkee Vihtamontien kautta Pyhäjärven rantaan. Tutkimusalueen ulkopuolelle on rajattu Sankilan rantatien varressa Pyhäjärven rannalla olevat tontit sekä alueen sisällä sijaitseva Matti Kurikan tila (Haavisto 2010).

  Maasto tilakeskuksen ympäristössä on pääasiassa peltoa. Vanha viljelymaisema levittäytyy tilan rakennusten ympärillä lännessä, etelässä ja idässä. Inventointialueen pohjoisosassa kasvaa seka- ja kuusimetsää. Metsäalueesta osa oli inventointiajankohtana lähes umpeen kasvanutta hakkuualuetta. Pellot inventointialueella olivat pääsääntöisesti heinällä, eikä niitä tulla syksyn aikana kyntämäänkään. Osa tilakeskuksen itäpuolella olevista pelloista oli kynnetty tai äestetty.

  Aikaisemmat hankkeet:
  Tuija-Liisa Soininen Pirkanmaan maakuntamuseosta teki vuonna 1998 Pirkkalan arkeologisen perusinventoinnin. Tuolloin tarkastettiin muun muassa alueita kesän 2010 inventointilueen länsipuolella sekä inventointialueella Sankilan tilakeskuksen itäpuolella. Tätä aiemmin aluetta ovat inventoineet Timo ja Mirja Miettinen vuonna 1971.
  Menetelmät:
  Inventoinnin esityövaiheessa tutustuttiin inventointialuetta koskevaan vanhaa kartta-aineistoon. Tärkeimmiksi lähteiksi inventoinnin kannalta nousi Daniel Hallin (1769) isojakokartta. Kartta asemoitiin peruskartalle käyttäen apuna PhotoShop- ja MapInfo- tietokoneohjelmia. Asemoinnista voitiin havaita, että tutkimusalueella sijaitsi Sankilan (Sangilan) tilan tontti. Pirkkalan kivikautinen asutus näyttää pääasiassa sijoittuvan 80 - 81 m mpy. Lisäksi asuinpaikkoja on havaittu korkeudelta 85 - 86 m mpy. Pirkkalan, ja eritoten Pyhäjärven alueen kiinteiden muinaisjäännösten ominaispiirteisiin tutustuttiin aiemman aluetta koskevan inventointikertomuksen avulla (Soininen 1998).

  Inventoinnin kenttätyövaiheessa tutkimusalueella suoritettiin lähinnä silmämääräistä havainnointia. Historiallisen ajan muinaisjäännösten kohdalla tämä oli ensisijainen metodi. Kivikautisen asutuksen kannalta potentiaaliset alueet käveltiin läpi pintapoimien otollisilta alueiltaan ne pellot, jotka inventointiajankohtana oli kynnetty tai äestetty. Pellot tilakeskuksen itäpuolella olivat heinällä miltei kokonaan 80 m mpy ja sen lähistön alueella. Peltoja ei tulla tänä syksynä kyntämään, joten havaintomahdollisuudet eivät olisi parantuneet inventointiajankohtaa myöhentämällä. Myös pellot tilakeskuksen länsipuolella lukuunottamatta pieniä peltoalueita aivan tilan vieressä olivat yhä heinällä.

  Inventoinnin jälkityövaiheessa syksyllä 2010 kentällä otetut digitaalikuvat talletettiin cd:llä Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöyksikön arkistoon sekä osin Tampereen museoiden KuvaSiiri-tietokantaan. Kartat piirrettiin puhtaaksi käyttäen MapInfo-tietokoneohjelmaa.

  Tulokset:
  Inventoinnissa tarkastettiin inventointialueeella sijaitseva kivikautinen Vähälammin asuinpaikka (604010009). Asuinpaikka sijaitsee alueen eteläosassa. Inventointialueelta paikannettiin vanhojen karttojen avulla Sankilan historiallisen ajan kylän- ja kartanonpaikka. Kohde tarkastettiin maastossa, jolloin voitiin todeta kohteen täyttävän kiinteälle muinaisjäännökselle asetettavat kriteerit.

  Lisäksi tarkastettiin inventointialueella sijaitseva Kuikonnokan irtolöytökohde (1000016639). Tarkastusajankohtana alue oli kuitenkin heinällä, eikä uusia havaintoja tehty. Inventointialueella todettiin sijaitsevan myös kaksi nuorempaa historiallisen ajan asutukseen liittyvää jäännettä: kohteet Sankilanlahti 1 ja 2 eivät kuitenkaan täytä kiinteälle muinaisjäännökselle asetettuja kriteerejä ja niitä käsitellään inventointikertomuksessa niin sanottuina "muina kohteina".

  Yhteenveto:
  Pirkanmaan maakuntamuseon suoritti Pirkkalan Sankilan tilakeskuksessa ja sen ympäristössä muinaisjäännösinventoinnin, jossa selvitettiin sijaitseeko alueella kiinteitä muinaisjäännöksiä. Inventoinnin tulosten perusteella voidaan todeta alueella sijiaitsevan kaksi kiinteää muinaisjäännöstä: Vähälammin kivikautinen asuinpaikka sekä Sankilan (Sangila) historiallisen ajan asuinpaikka. Lisäksi alueella sijaitsee yksi esihistoriallinen irtolöytökohde (Kuikonnokka).
  Lähteet:
  Painamattomat lähteet:

  Haavisto, H. 2010. Sankilan tilakeskuksen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Pirkanmaan maakuntamuseo, kulttuuriympäristöyksikkö. Alkuperäinen raportti Pirkanmaan maakuntamuseon arkistossa.

  Soininen, T-L. 1998. Pirkkalan arkeologinen perusinventointi 1998. Tampereen museot, maakunnallinen yksikkö. Alkuperäinen raportti Pirkanmaan maakuntamuseon arkistossa.

  Painetut lähteet:

  Jutikkala E. & NIkander G. (toim.) 1945. Suomen kartanot ja suurtilat III. Helsinki.

  Kaukovalta, K. V. 1934. Pirkkalan heimo- ja keskiaika. Teoksessa Pirkkalan historia (Kaukovalta, Jaakkola & Sorila). Tampere.

  Saarenheimo, J. 1974 (toim): Vanhan Pirkkalan historia. Vanhan Pirkkalan historiatoimikunta, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi. Tampere.

  Kuninkaan kartatsto Suomesta 1776 - 1805. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 505. Tampere 1989.

  Suomen asutus 1560-luvulla. Kyläluettelot. Helsingin yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 4. 1973.

  Kartat:

  Geometrinen kartta Pirkkalan pitäjästä. "En del af Birkala Sochn i Öbo Län".Krigsarkivet, Ruotsi. Utländska kartor > Finland, detaljkartor. Sähköinen kartta osoitteessa http://62.20.57.210/kra/bilder/0403/38/016.jpg (12.10.2010). sig 0403:38:016.

  Hall, Daniel (1769): Sankilan, Katajiston, Sion ja Tanilan kylät: tiluskartta ja karttaselitys. Kansallisarkisto, maanmittauslaitokseksen uudistusarkisto, sig. H7 28/ 1 - 11.

Media

 • Kohteen kuva

  DSCN1828.JPG

  • Kuvaaja: Kirsi Luoto
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Sankilan historiallisen ajan asuinpaikka kuvattuna kaakosta.
  • Kuvausaika: 12.8.2010

Arkeologiset kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Muinaisjäännös­tunnus Muinaisjäännös­tyyppi Laji Ajoitus
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Vähälammi Sankila
  Tanila
   
    604010009 asuinpaikat
   
  kiinteä muinaisjäännös kivikautinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankila Sankila
   
    1000018715 asuinpaikat
   
  mahdollinen muinaisjäännös historiallinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Kuikonnokka Sankila
   
    1000016639 löytöpaikat
   
    kivikautinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankilanlahti 1 Sankila
   
    1000018716 asuinpaikat
   
  mahdollinen muinaisjäännös historiallinen
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankilanlahti 2 Sankila
   
    1000018717 maarakenteet
   
    historiallinen
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Sankila Hallinnollinen alue  

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
  Sankilan tilakeskus - Sankila Sankila
   
    Sankilantie 35 maatalous
   

Kartta