Arkeologinen kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 3

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Aitolahti
  Kylä:
  Nurmi
  Nimi:
  Messukylä - Ruovesi Nurmi 3
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000018832
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  11
  Muinaisjäännöstyyppi:
  kulkuväylät
  Tyypin tarkenne:
  tienpohjat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Selkeä ajoitus:
  Vähintään 1600-luku
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Messukylästä Ruovedelle vähintään 1600-luvulta asti johtaneesta tiestä on pätkä edelleen erotetavissa maastossa. Osa tielinjasta kulkee pellolla ja metsässä, jossa merkkejä tielinjasta ei ole havaittavissa maanpinnalle.
  Tutkimukset:
  Kirsi Luoto 2010 inventointi
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)
  Aiemmat löydöt:
  Ei aiempia löytöjä.
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212312
  Peruskartan nimi:
  Aitolahti
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6826094 X2 6826516 X 
  Y1 2496905 Y2 2497004 Y 
  Z1 100 Z2 105 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6827038 P2 (ETRS-TM35FIN) 6827465 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 337305 I2 (ETRS-TM35FIN) 337391 I 
  p1  p2 6830329 (YKJ)
  i1 3337411 i2 3337496 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen äärikoordinaatit
  Kohteen laajuus:
  Kohteen rauhoitusluokkaan 2 kuuluvat alueet ovat laajuudeltaan yhteensä 0,7 hehtaaria ja rauhoiutusluokkaan 3 kuuluvat alueet yhteensä niin ikään 0,7 hehtaaria.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee noin 2,5 kilometriä itään Aitolahden kirkosta, Kaitavedentien itäpuolella, omakoti- ja peltoalueella.
  Kohteen kuvaus:
  Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy ensimmäisen kerran kartalla 1600-luvun Kangasalaa, Lempäälää, Vesilahtea, Pirkkalaa ja Messukylää kuvaavassa pitäjänkartassa (kuva X). Tie kulkee Messukylän kirkolta Nurmin ja Sorilan kylien halki pohjoiseen seuraillen Näsijärven rantaa läpi Kämmeniemen ja Teiskon päätyen Ruoveden pitäjän rajalle. Tie on merkitty niin Kuninkaan kartaston (Alanen & Kepsu 1989, 298, 304, 310, 316) kuin Kuninkaan Tiekartastonkin (Harju & Lappalainen 2010, 173, 197) aluetta kuvaaviin karttoihin. Messukylä - Ruovesi -tielinja on ollut kaksi pitäjää (Messukylä ja Ruovesi) yhdistävä kulkuväylä, jonka varrelle syntyi myös Teiskon kappeli. Kappelin synty ajoittuu todennäköisesti vuoteen 1636 (Arajärvi 1954, 451). Tie on kulkenut suurin piirtein samalla sijallaan aina 1960-luvulle saakka, jolloin Kaitavedentietä (tie 338) uudistettiin ja tielinjausta muutettiin paikoin jopa useita kymmeniä metrejä Nurmen ja Sorilan kylien alueella. Messukylä - Ruovesi -tielinjan inventointialueella sijaitsevat ja kiinteiksi muinaisjäännöksiksi katsotut kohdat on nimetty kohdenimillä Messukylä - Ruovesi Nurmi 1 - 3 ja Messukylä - Ruovesi Sorila 1 - 3. Tielinja on asemoitu nykyiselle peruskartalle Nurmin ja Sorilan kylien isojakokarttoja (Lilius 1792; Rehnström 1764) käyttäen.

  Kohteeseen Messukylä - Ruovesi Nurmi 3 kuuluu niin rauhoitusluokkaa 3 kuin rauhoitusluokkaa 2 kuuluviakin alueita. Eteläisin osa kiinteästä muinaisjäännöksestä kulkee aivan Kaitavedentien vieressä alueella, jossa sijaitsee rautakauppa asfaltoituine piha-alueineen. Tämän osan muinaisjäännöskestä katsotaan tuhoutuneen ja se kuuluu rauhoitusluokkaan 3. Rautakaupan pohjoispuolella tielinja kulkee pellolla ja pienessä metsikössä ennen saapumistaan tiheään rakennetulle omakotialueelle. On mahdollista, että historiallisia tiekoerroksia on säilynyt maanalla pelto- ja metsäalueella. Tämä alue kuuluu rauhoitusluokkaan 2. Sen sijaan tiheään rakennettu omakotialue varsin nuorine taloineen (vanhimmat noin 1950-luvulta) ja muokattuine piha-alueineen lienee tuhonnut historialliseen tiehen liittyvät kulttuurikerrokset, ja tämän alueen katsotaan inventoinnin perusteella kuuluvan rauhoitusluokkaan 3.

  Omakotialueen pohjoispuolella historiallinen Messukylä - Ruovesi -tielinja kääntyy loivasti kohti luodetta ja kulkee peltoalueella sekä Kaitavedentien vieressä peltotien kohdalla. Vanhaa tieuraa on nähtävissä käytössä olevana peltotienä ja metsittyneenä tienpohjana noin 90 metrin matkalla siinä osassa tielinjaa, joka kulkee pohjoisimapan Kaitavedentien itäpuolella. Tämän jälkeen tielinja ylittää nykyisen Kaitavedentien, kulkeakseen pätkän tien länsipuolella tiealueella sekä vasten pienen puron rantatöyrästä. Kaitavedentien länsipuolisen alueen katsotaan olevan tuhoutnut ja tutkimukselliselta potentiaaliltaan sellainen, että se luetaan kuuluvaksi kiinteiden muinaisjäännösten rauhoitusluokkaan 3.

  Luokitusehdotus:
  Luokka 2. Historiallinen, vähintään 1600-luvulta peräisin oleva, kaksi pitäjää yhdistänyt osin maastossa yhä näkyvä tielinja, joka esiintyy myös Kuninkaan kartaston ja Kuninkaan tiekartaston kartoissa.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Suojalaueeksi ehdotetaan 5-10 metriä asemoidun tielinjan molemmin puolin riipuuen tielinjan sijainnista.
  Lähistön kohteet:
  Kohteen eteläpuolella sijaitsee noin 440 metrin päässä kohde Messukylä - Ruovesi Nurmi 2 ja noin kilometrin päässä lounaassa histopriallisen ajan kylänpaikka Nurmi (Nurmis). KOhteilla ei ole vielä muinaisjäännösrekisterinumeroita.

Media

 • Kohteen kuva

  Kangasala_1600_Tie ja NurSo.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote 1600-luvulta peräisin olevasta pitäjänkartasta, jossa kuvataan Messukylä - Ruovesi -tielinja. (https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/22216/mh%2014%20kangasala..%20ja%20lempaala.jpg)
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Etekläinen_osuus.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Ote Kuninkaan kartaston Tampereen koillista aluetta kuvaavasta kartasta, jossa myös Messukylä - Ruovesi -tielinja esiintyy.(Alanen & Kepsu 1989, 298)
  • Kuvausaika:

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Nurmi Tampere
   
  Aitolahti
   
  Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen Nurmi-Sorilan osayleiskaavan arkeologinen selvitys Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  18.09.2023 22.12.2023
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2010 Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  22.06.2010 29.12.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 241 2019 14.06.2019 Tampere, Pohjois-Tampereen strateginen yleiskaavaluonnos yk050 (TRE:864/10.02.03/2018)
  Avaa 79 2024 23.02.2024 Tampere, Nurmin osayleiskaavaluonnos (TRE:6747/10.02.03/2022) Tampereen kaupunki

Kartta