Tutkimushanke Asuinalueiden inventointi ja arvottaminen (1940-1960-luvut) - HIPPOSKYLÄ, RANTAPERKIÖ, RAHOLA, JÄRVENSIVU, RAUTAHARKKO, TAATALA (ns. EHYT -hanke)

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Nimi:
  Asuinalueiden inventointi ja arvottaminen (1940-1960-luvut) - HIPPOSKYLÄ, RANTAPERKIÖ, RAHOLA, JÄRVENSIVU, RAUTAHARKKO, TAATALA (ns. EHYT -hanke)
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Selvityksessä on inventoitu Hipposkylän, Rantaperkiön, Raholan, Järvensivun, Taatalan ja Rautaharkon asuinalueet ja arvotettu ne kaupunkikuvan ja rakennuskulttuurin näkökulmasta. Selvitys liittyy yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Tampereella (EHYT) –työhön, jonka tavoitteena on etsiä asuntorakentamiseen soveltuvia alueita olemassa olevaa kaupunkirakennetta täydentäen ja jatkaen.

  Sodan jälkeiset, 1940- ja 1960- lukujen asuinalueet on jo pääosin tunnustettu osaksi vaalittavaa rakennusperintöä. Alueiden peruskorjaustarve on ollut ajankohtainen 1990-luvulta alkaen. Näille nykymittapuun mukaan väljille alueille kohdistuu usein tiivistämis- ja tehostamispaineita. Ilman riittävää analyysia asuinalueiden suunnittelutavoitteista, rakennuskannasta ja miljööstä on vaarana, että merkittäviä rakennuksia puretaan tai maankäyttöä tehostetaan niin, että alueiden ominaispiirteet hämärtyvät ja ajankuva katoaa.

  Tässä raportissa pyritään avaamaan tarkastelualueiden taustoja ja rakentumista sekä osoittamaan alueilta niitä arvoja, joita tulisi pitää lähtökohtina täydennysrakentamista suunniteltaessa. Raportissa on tarkasteltu asuinalueiden suunnittelua ja rakentumista paikallisesti ja kansallisessa viitekehyksessä. Tarkasteltavat asuinalueet asemakaavoitettiin 1940- ja 1950-luvulla ja ne toteutuivat 1970-luvulle tultaessa. Inventoiduista asuinalueista on kirjattu tiivistetyssä muodossa alueen historia ja rakentuminen, maisema- ja aluerakenne, viheralueet sekä rakennuskannan ominaispiirteet. Näiden pohjalta kukin alue on arvotettu ottamalla huomioon alueellinen yhtenäisyys, paikallinen identiteetti, ympäristöarvot ja arkkitehtoniset arvot.

  Pohja-aineistona työssä on käytetty Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen Suunnittelupalveluissa laadittuja ns. korttelikortteja, joihin on koottu tiedot asemakaavoituksen vaiheista eli alkuperäisestä asemakaavasta ja siihen tehdyistä muutoksista sekä rakennuskannasta kortteleittain.

  1940-60-luvulle sijoittuu ajallisesti monta merkittävää yhteiskunnallista murrosta. Aikakauden ehkä merkittävin ilmiö Tampereella oli tehdaskaupungin väkiluvun nopea kasvu toisen maailmansodan jälkeen. Kasvua alettiin ohjailemaan uusien suunnitteluteorioiden mukaisesti hajakeskittämällä. Tilannetta helpotti Tampereen kaupungin hankkima laaja maaomaisuus sekä kaupungin rajojen voimakas laajeneminen. Tarkastelukauden alussa vallinneen pula-ajan ja jälleenrakenuskauden merkit ovat edelleen luettavissa alueiden rakennuskannasta. Käsityövaltaisesta rakentamisesta siirryttiin vaiheittain teolliseen rakennustuotantoon. 1960-luvulle tultaessa yksityisautoilun vallankumouksella oli niin ikään merkittävät vaikutukset rakennettuun ympäristöön; paikoituksen tarve muutti katukuvaa, ja kasvavat liikenneväylät silppusivat ja eristivät alueita. Samalla kaupan alan toimintamallit muuttuivat, ja liiketilojen koot kasvoivat ulos asuinrakennusten kivijaloista omiksi suuryksiköiksi, jotka keskitettiin uusien liikenneväylien varsille.

  Uusien hajakeskitykseen perustuvien alueiden suunnitteluperiaatteet pyrkivät nojaamaan professori Otto-Iivari Meurmanin 1947 julkaistussa Asemakaavaoppi-teoksessa esiteltyyn teoriapohjaan. Taustalla oli myös jäänteitä aikasemmasta puutarhakaupunkiajattelusta. Näkemykset Suomalaisesta metsäkaupungista, johon mm. Espoon Tapiolan alue perustuu, toteutuivat Tampereella vasta 1960-luvun alussa suunnitellussa Ruotulassa. Varsinainen aluerakentamistyyppisen lähiörakentamisen aika alkoikin kunnolla vasta 1960-luvulla, jolloin suunnitteluteoriana yleistyivät arkkitehti Olli Kivisen ajatukset rationaalisemmasta suunnittelusta.

  Inventoitavien alueiden arvoiksi nousevat alkuperäisten, 1950-luvun alun Asemakaavaoppiin perustuvien asemakaavojen rakenteet, joiden tuntomerkit ovat tunnistettavissa alueiden pitkäksi venyneistä rakennusajoista ja 1960-luvun suurista muutoksista huolimatta. Aikakauden tuntomerkkejä ja edelleen keskeisiä arvoja ovat väljyys ja vihreys. Rakennuksien arkkitehtuurissa keskeinen arvo on alueiden sisäinen kerroksellisuus. Siirtyminen käsityöstä yhä teollisempaan rakentamiseen toi mukanan uuden mittakaavan ja materiaalit. Yksittäisinä kohteina nousevat esiin 1950- ja 1960-luvun rakennuskohteet, jotka edustavat

  ajan korkeatasoista suunnittelua ja rakentamista. Ne myös sitoutuvat seuraavan vuosikymmenten lähiöitä vahvemmin ympäristöönsä. Tarkastelluilla asuinalueilla on nähtävissä 1950-, 1960-, ja 1970-luvulta selkeitä kerrostumia, jotka ovat pääosin sopetuneet alkuperäisiin, 1950-luvun asemakaavaratkaisuihin.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen / Maankäytön suunnittelu - FCG / Jari Heiskanen
  Hankkeen alkupvm:
  01.09.2010
  Hankkeen loppupvm:
  31.12.2010

Tekstitiedot

 •  
  Yhteenveto:
  Korttelikortit löytyvät KYY:n arkistosta.

Liitetiedostot

 •  

  4060lahiot110105.pdf

  • Kuvaus: inventointiraportti
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Järvensivu Hallinnollinen alue kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kaarila Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Kissanmaa Hallinnollinen alue omakotialue
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Rahola Hallinnollinen alue  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Rantaperkiö Hallinnollinen alue kaupunginosa
   
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    Rautaharkko Hallinnollinen alue  
  Avaa Tampere
   
    Taatala Hallinnollinen alue omakotialue
   

Rakennetun ympäristön kohteet

 • Tunnuskuva Kunta Nimi Kylä Kaupunginosa Osoite Kohdetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
  Hippoksenkatu 46 ja Kissanmaankatu 20-26 - Kissantassut ja liikerakennus   Kissanmaa
   
  Hippoksenkatu 46 ja Kissanmaankatu 20-26 asuinkiinteistö
  liike-elämä
   
  Avaa Tampere
   
  Koivistontien rintamamieskerrostalot, Punaladonkuja 1   Taatala
   
  Punaladonkuja 1, Koivistontie 10 asuinkiinteistö
   
  Avaa Tampere
   
  Raholan perhetukikeskus - purettu   Rahola
   
  Voionmaankatu 22 hoito
   
  Avaa Tampere
   
  Raholan vanhustentalot / Voionmaankatu 44   Rahola
   
  Voionmaankatu 44 asuinkiinteistö