Tutkimushanke Pirkkala, Loukonlahden kerros- ja rivitaloalueiden inventointi 2021

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Pirkkala
  Nimi:
  Pirkkala, Loukonlahden kerros- ja rivitaloalueiden inventointi 2021
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Loukonlahden rakennetun ympäristön inventointi tehdään tekeillä olevan Loukonlahden asemakaavan (ak 260) muutoksen ja laajennuksen taustaksi. Kaavamuutoksessa asuinalueen vanhoille, rakentamattomille ja osin metsittyneille rantapelloille, osoitettaisiin uutta rakentamista, mm. asumista ja liikuntatiloja.

  Nykyinen rakentaminen pohjautuu Loukonlahden (Nuolialan) rakennuskaavaan, joka vahvistettiin 1970. Kaavassa ranta-alueet, pellot on osoitettu puistoalueiksi sekä kahdeksi julkisen rakentamisen kortteliksi. Tältä osin kaava on edelleen voimassa. Rakennettujen kortteleiden kaavoihin on tehty muutoksia, ne ovat vuosilta 1971, 1973, 1983, 1986. Aluetta koskeva yleiskaava valmistui 2020, jossa pellot, rakentamattomat viheralueet ovat osoitettu asuinpientalojen alueeksi, itäpään jäädessä virkistysalueeksi. Kaava-alueen asuinkorttelit ovat yksityisessä maanomistuksessa, muut alueet, Haikan ja rannan laajat pelto- ja puistoalueet ovat kaupungin omistuksessa.

  Pyhäjärven etelärannalla oleva Loukonlahden asuinalue on entistä Haikan suurtilan ja kartanon lähimaisemaa, sen rantapeltoja ja metsäharjannetta seuraavaa vanhaa maantietä. Kartanon rakennukset ovat purettu, sen pihapiirin ja puiston näyttävät jäänteet sijoittuvat kaava-alueen itäkulmalle. Nykyisen Loukonlahden asuinalueen, kolmen mäkialueiden rinteisiin sijoittuvan asuinalueiden, lähiöiden, rakentaminen alkoi 1968 ja alueen ensimmäiset kerros- ja rivitalokorttelit toteutuivat jo 1970-luvun vaihteessa. Puistoksi jätetyn pellon ympärille, kolmeen asuinlohkoon jakautunutta aluetta rakennettiin kortteli kerrallaan 1970- ja 1980-luvulla. Muutoksia alkuperäisen rakennuskaavan kortteleihin tehtiin jo 1970-luvulla sekä laajemmin

  1980-luvulla. Keskeisenä rakentajana oli Rakennusliike Noppa Oy ja suunnittelijana arkkitehti Pekka Ilveskoski. Loukonlahti oli Pirkkalan ensimmäinen kerrostaloalue, maankäyttösopimus ja aluerakennuskohde.

  Tämä inventointi kattaa asuinalueen keskeiset ja vanhimmat alueet lähiympäristöineen. Työssä rajattu tarkastelualue on asemakaavan muutosaluetta hieman laajempi. Selvityksen ulkopuolelle jäävät mm. Loukonlahden kolmas asuinlähiö eli Loukonlahden itäosat, jonka kerros- ja rivitalot rakennettiin osana kokonaisuutta 1970- ja 1980-luvulla. Tarkastelualueen lisäksi on huomioitu sen eteläpuolella oleva pientaloalue alkuperäisen rakennuskaavan muutosalueena. Selvityksen tilaajana on Pirkkalan kunta, arkkitehti, asemakaavoittaja Santeri Kortelahti ja sen tekivät Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:n tutkijat rakennustutkija Jari Heiskanen sekä arkkitehti ja luontokartoittaja Laura Uimonen.

  Selvitystyö kartoittaa asemakaava-alueen ja siihen rajautuvien keskeisten asuinalueiden, kortteleiden kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset ominaispiirteet ja arvot. Tarkastelualueelta on huomioitu alueen maisemarakenne, korttelit, rakennukset, materiaalit, pihat, puistot ja ympäristöt. Työ tuo esiin nykytilan lisäksi alueen pitkän historian sekä sen näkymisen maisemassa. Selvitys tarkastelee nykyisen rakennetun maiseman, asuinlähiöiden alkuperäisiä suunnitelmia, toteutumista, kerrostumia, säilyneisyyttä ja suhdetta ympäristöön sekä Loukonlahtea osana rakennusajan ilmiöitä.

  Työ perustuu maastokäynteihin, Pirkkalan kunnan kartta-, rakennuslupa- ja kaava-aineistoon sekä kirjallisuustietoihin. Keskeisenä lähteenä ja lähtökohtana oli alueen ensimmäinen, 1970 hyväksytty rakennuskaava. Vanhat valokuvat ovat Pirkkala-seuralta, joille kiitos niiden käyttöluvasta. Ilmakuvia on Pirkkalan kunnalta ja Tampereen kaupungin dataportaalista. Koska nyt laadittava asemakaava tähtää voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti alueen mittavaan täydennysrakentamiseen, on rakennusten ja ympäristöjen inventoinnin sekä kaavallisten ominaispiirteiden lisäksi työssä arvioitu alustavasti alueiden muutoskestävyyttä. Työn korttelinumerointi viittaa alkuperäiseen korttelinumerointiin, se ei vastaa enää nykyistä

  numerointia. Raportin neljässä pääluvussa on kuvattu:

  1. Työn lähtökohdat

  2. Alueen historiallinen kehitys ja rakentuminen

  3. Alueen, korttelien ja rakennusten ominaispiirteet

  4. Kulttuurihistorialliset ominaispiirteet, arvot ja suositukset

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen, Laura Uimonen
  Hankkeen alkupvm:
  01.01.2021
  Hankkeen loppupvm:
  08.02.2021

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Loukonlahden hankealue.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Hankealueen rajaus
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Loukonlahden rakennusvaiheet 1967-2020.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Loukonlahden rakennusvaiheet 1967-2020
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Loukonlahti alkuperäiset asuinkorttelit.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi: Karttaote
  • Kuvaus: Loukonlahden alkuperäiset asuinkorttelit ja niiden numerointi
  • Kuvausaika:

Liitetiedostot

 •  

  260_liite8_ry_Loukonlahti_2021_ak260_2.pdf

  • Kuvaus:
  Lataa

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Pirkkala
   
    Loukonlahden asuinalue - Haikka Kulttuurihistoriallisesti arvokas aluekokonaisuus haja-asutusalue
   
  Avaa Pirkkala
   
    Loukonlahti Hallinnollinen alue  

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 905 2021 31.01.2022 Pirkkalan Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (nro 260), luonnosvaihe Pirkkalan kunta
  Avaa 889 2022 03.01.2023 Pirkkala, Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (nro 260), ehdotus (PIR/394/1103/2020) Pirkkalan kunta