Tutkimushanke SUORAMAN OYK-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS

Takaisin

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Kangasala
  Nimi:
  SUORAMAN OYK-ALUEEN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN SELVITYS
  Hankkeen tyyppi:
  Rakennusinventointi
  Hankkeen lyhyt kuvaus:
  Kangasalle ollaan laatimassa Suoraman osayleiskaavaa, alueeseen kuuluu varsinaisen Suoraman kylän lisäksi osia Lentolan ja Kyötikkälän kylistä sekä Pikonkankaan alue, joka muodostuu Herttualan ja Koiviston kylien osista.

  Osayleiskaalva-alueen kohteiden valinta on tehty kesällä 2011 tehtyjen kenttäkäyntien, historian painettujen lähteiden selvityksen sekä Maanmittauslaitoksen rekisteritietojen pohjalta saadun näkemyksen perusteella yhteistyössä Kangasalan kunnan kaavoitusarkkitehdin Markku Lahtisen ja yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partasen kanssa. Valinnassa painottuivat kohteiden rakennusten arkkitehtuuri, historiallinen merkitys, ikä, säilyneisyys ja kunto sekä sijainti kokonaisuuden ja tienäkymien muodostumisen osalta. Inventoidut kiinteistöt on luetteloitu 1-alkuisella indeksinumeroinnilla. OYK-alueelta valittiin varsinaisten inventointikohteiden lisäksi ehjiä rakennusajankohdalleen tyypillisiä ja edustavia kokonaisuuksia, jotka tässä raportissa on esitetty katu- ja aluekatkelmina tai ehjiä aluekokonaisuuksina. Arvoalueet on luetteloitu 2-alkuisella indeksinumeroinnilla.

  Inventoitavan alueen rajaus noudattaa suoraan Suoraman osayleiskaava-alueen rajaa.

  Suoraman OYK-alueen inventoinnin aluksi sevitettiin kirjallisuudesta ja julkaisuista historiatietoja sekä Maanmittauslaitoksen kiinteistömuodostusrekisteristä tilojen lohkomishistoriaa. Suoraman alueella osa inventoitujen kohteiden omistajista tavattattiin kiinteistöllä ja joitakin tavoitettiin puhelinhaastattelujen muodossa. Lisäksi haastateltiin alueen kaavoittajia entistä kaavoitusinsinööri Markku Teräsmaata ja nykyistä kaavoitusarkkitehti Markku Lahtista. Inventointikaavakkeissa kysyttiin rakennusten nimiä, rakennusajankohtaa ja käyttötarkoitusta, rakennuksen runko-, julkisivu-, kate- ja sokkelimateriaalia sekä kiinteistön historiaa. Lisäksi asuinrakennuksista kysyttiin huonelukumäärää eri kerroksissa ja vanhojen tulisijojen määrää. Joissakin kohteissa omistajaan ei saatu yhteyttä. Näissä tapauksissa inventoinnit tehnyt Outi Palttala on arvioinut rakennukset paikanpäällä ja varsinkin rakennusten sisäosien osalta tiedot ovat jääneet suppeammiksi. Pihapiirit on käyty kuvaamassa paikan päällä. Kohteista on laadittu kiinteistökohtainen kuvitettu inventointikortti, jossa tärkeimmät rakennukset on esitetty laajemmin ja vähempiarvoiset suppeasti. Rakennukset on inventoitu vain ulkopuolelta. Tarkempaa rakennuskohtaista, myös sisätilat sisältävää inventointia suositellaan erityisesti arvoluokan II kohteisiin ennen luvanvaraisia tai rakennuksen alkuperäisyyttä muuttavien toimenpiteiden tekemistä. Maastoinventointityöt Outi Palttala teki vuoden 2011 heinäkuun ja lokakuun välisenä aikana.

  Vastuutaho/vastuuhenkilö:
  Arkinor Oy
  Hankkeen alkupvm:
  01.06.2011
  Hankkeen loppupvm:
  31.03.2012

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Kangasala
   
    Herttuala Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Koivisto Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Kyötikkälä Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Lentola Hallinnollinen alue  
  Avaa Kangasala
   
    Suorama Hallinnollinen alue