Arkeologinen kohde Frenckellin massahiomo

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  II kaupunginosa
  Tammerkoski
  Nimi:
  Frenckellin massahiomo
  Muinaisjäännöstunnus:

  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Inventointinumero:
  3
  Muinaisjäännöstyyppi:
  teollisuuskohteet
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  uusi aika
  Selkeä ajoitus:
  1877-1929
  Lukumäärä:
  1
  Lyhyt kuvaus:
  Tammerkosken rannasta Vanhan kirjastotalon luoteispuolella on säilynyt maanalaisia rakenteita, jotka kuuluvat Frenckellin paperitehtaan puuhioketehtaaseen (1877-1929). Havaintojen perusteella tuotantolaitokseen kuuluneita rakenteita on säilynyt istutusten alla puistossa sekä Tammerkoskessa. Muilta osin raunioituneesta laitoksesta on maanpinnalla näkyvissä pannuhuone ja kahdeksankulmainen piippu.

  Sisältyy alakohteena laajempaan muinaisjäännösalueeseen Frenckellin paperitehdas (ent. Kirjastonpuisto, mj-rekisteritunnus 1000018817).

  Tutkimukset:
  Valvonta Kalle Luoto 2009

  Inventointi Kalle Luoto 2008

  Katselmus Ulla Lähdesmäki 2009

  Valvonta Sami Raninen 2010

  Inventointi Sami Raninen 2014
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212309
  Peruskartan nimi:
  TAMPERE
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6821281 X2 6821332 X 
  Y1 2487507 Y2 2487564 Y 
  Z1 80 Z2 83 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6822671 P2 (ETRS-TM35FIN) 6822716 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 327719 I2 (ETRS-TM35FIN) 327737 I 
  p1 6825533 p2 6825581 (YKJ)
  i1 3328779 i2 3327838 (YKJ)
  Koordinaattiselite:
  Vanhonjen karttojen perusteella arvioitu teollisuuslaitoksen sijainti. Ei sisällä suoja-aluetta.
  Paikannustarkkuus (arvio):
  +/- 5 m
  Kohteen laajuus:
  Massahiomoon kuuluneita rakenteita paljastui puiston kunnostustyön yhteydessä kahdesta kohdasta Tammerkosken länsirannalta. Kunnostushankkeen yhteydessä paljastui massahiomon jäännöksen pintarakenteita noin 20 neliömetrin alalta. Vanhojen karttojen perusteella voidaan olettaa, että tehtaaseen kuuluneita rakenteita on säilynyt kaikkiaan noin 2000 neliömetrin alueella.

  Rajausperusteet:
  Vuoden 1905 kartta Frenckellin tehdasalueesta

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  K. Luoto:

  Tammerkosken rannasta paljastui tehtaan massahiomoon kuuluneita rakenteita vuonna 2009, jolloin paperitehtaan lopettamisesta tuli kuluneeksi 80 vuotta. Puuhiomo rakennettiin aikana, jolloin suomalaisessa paperiteollisuudessa siirryttiin lumpun käytöstä puuhiokkeeseen. Tästä valmistusprosessin kehitysvaiheesta ei tiettävästi ole muualla Suomessa olemassa arkeologisesti tutkittuja raunioituneita jäännöksiä.

  Frenckellin paperitehtaaseen kuulunut massahiomo sijaitsee Tammerkosken länsirannalla Kirjastonpuiston itäosassa. Alue on ollut tehtaan lopettamisen jälkeen 1930-luvulta alkaen hoidettua puistoa. Muistona massahiomoon kuuluneista rakennuksista erottuu nykypuistossa massahiomoon kuulunut kahdeksankulmainen piippu ja uusi pannuhuone, missä nykyisin toimii kirjaston lehtienlukusali. Piippuun kiinnitetyssä tekstissä kerrotaan virheellisesti paikalla sijanneen suomen ensimmäisen paperitehtaan.

  Kesän 2009 tutkimuksissa paljastui Frenckellin paperitehtaaseen kuuluneen hioketehtaan rakenteita kahdesta kohdasta. Osa havaituista rakenteista sijaitsee kosken rannassa kulkevan puistokäytävän alla. Dokumentoitujen rakenteisen lisäksi Tammerkosken pohjassa paljastuneiden jäännösten kohdalla on kivirakenteista, jotka kuulunevat tehtaaseen. Näitä rakenteita ei ole tarkemmin tutkittu taio dokumentoitu. Tehtaan rakenteita on todennäköisesti säilynyt laajemmalla alueella.

  1) Paljastuneista rakenteista pohjoisempi, rakenne N ("vesikanava"), sijaitsee KKJ 3 (2003) koordinaattipisteiden P = 6 825 561 - 6 825 564 ja I = 3 327 826 - 3 327 829 välisellä alueella. Rakenne on todennäköisesti dokumentoitua rakennetta laajempi. Rakenteen säilynyt pintataso havaittiin noin 82,5 m mpy korkeudessa. Paljastuneella rakenteella oli korkeutta noin metri.

  2) Paljastuneista rakenteista eteläisempi tiilirakenne sijaitsee kohdassa (KKJ 3 (2003)) P = 6 825 546 - 6 825 552 ja I = 3 327 830 - 3 327 835. Rakenteen säilynyt pinta oli noin korkeudessa 82-83 m mpy. Rakenteen korkeustaso noudatti maanpinnan muotoja siten, että koskenrannan rakenne sijaitsi alempana kuin paljastuneen rakenteen läntinen osa. Rakenteen pohjaa ei tavoitettu.

  Kohteen kuvaus:
  K. Luoto:

  Tammerkosken rantoja pidetään yhtenä maamme keskeisimmistä teollisista kulttuurimaisemista. Frenckellin tehdaskiinteistön paikalla on paperinvalmistus alkanut vuonna 1783. Nykyisin jäljellä olevat Frenckellin tehdasalueen tiilirakennukset rakennettiin pää-asiassa vuosien 1899-1920 välillä. Frenckellin alueen vanhimpia rakennuksia ovat Tammerkosken rannassa sijaitseva kahdeksankulmainen savupiippu vuodelta 1873, pannuhuone vuodelta 1905 sekä Keskustorin varrella oleva konttorirakennus 1840-luvulta (Rakennettu kulttuuriympäristö 1993: 171).

  Tammerkosken rannalla sijainnut kolme kisälliä työllistänyt Häggmanin paperimylly sai vuonna 1785 erioikeuden toimintaansa. Tosin Tukholman kauppakollegio vahvisti lopullisesti 1789 Häggmanin paperivalmistusoikeudet Tampereella. Tehtaan perusti Kruunupyystä Tampereelle vuonna 1783 tullut Abraham Häggman (Lilius 2000: 6). Alkujaan hänelle myönnettiin lupa rakentaa Tammerkosken partaalle kaupungin tontille numero 1 vaskipaja, värjäämö, ryynimylly, saha ja paperitehdas. Rakennuksista valmistuivat ainoastaan vaskipaja ja paperimylly, joista ainoastaan paperimylly jäi pysyväksi. Paperimylly oli siinä mielessä merkittävä, että se vastasi Tervakosken paperitehtaan perustamiseen (v. 1818) saakka suuresta osasta Suomen paperituotantoa (Maunola 1931: 13-17). Tehtaan paikalle kohosi sittemmin Frenckellin paperitehdas.

  Abraham Häggmannin kuoltua vuonna 1810 päätyi paperimylly kokonaisuudessaan Lars Gustaf Lefrénin haltuun (Lilius 2000: 9). Uusi omistaja liitti tehdasalueeseen lähitontteja, joista muodostui suuri tehdasläänitys. Lefrén kuoli vuonna 1825. Vuonna 1832 tehdasalueen osti Helsingin yliopiston kirjanpainaja J. C. Frenckell 32 000 ruplasta. Frenckellin aikana tehdasta uudistettiin ja laajennettiin (Maunola 1931: 19). Lefrénin aikana tehtaan rakennukset olivat puisia. (Kanerva 1946: 200)

  Vuonna 1840 rakennettiin vanhan paperimyllyn yläpuolelle uusi kolmikerroksinen kivirakennus, johon tuotiin Suomen ensimmäinen paperikone vuonna 1842. Paperikoneen tultua tehdas kykeni valmistamaan paperia enemmän kuin maan muut paperitehtaat yhteensä (Maunola 1931: 22).

  Puuhiokkeen keksiminen 1860-luvulla mullisti maamme paperiteollisuuden. (Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998: 40). Tampereen ensimmäinen puuhiomo, "Tampereen puuhiomo", perustettiin Tammerkosken alajuoksulle vuonna 1866 (Maunola 1931: 33, 42). 1870-luvulla Tammerkosken rantaan Frenckellin tehtaan yhteyteen rakennettiin massatehdas, jonka muurauksen suorittivat venäläiset (Kanerva 1946: 213). Massatehdas valmistui vuonna 1877. Olkimassatehtaaseen kuului myös kaksi puuhiomakonetta. Massatehtaan kanssa valmistui kattilahuone (1876) ja kahdeksankulmainen savupiippu (1876-1877). Olkimassan käyttö menetti vähitellen merkitystään ja olkimyllyt poistettiin käytöstä 1903-1906. Tällöin tehtaasta tuli puuhiomo (Lilius 2000: 30).

  Vuonna 1904 purettiin osittain Frenckellin vanhoja tehdasrakennuksia. Piirustukset uusia rakennuksia varten teki Birger Federley, jonka suunnitelmien mukaan valta osa nykyisin näkyvästä rakennuskannasta on rakennettu (Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998: 40).

  Nykyisin Kirjastonpuistossa on näkyvissä Kirjaston lehtienlukusalina toimiva pannuhuone (rak. 1905-1907) ja kahdeksankulmainen savupiippu (rak. 1870). Kahdeksankulmainen piippu on yksi Tammerkosken kansallismaiseman ja Tampreen teollisuuden symbolipiipuista. Tehtaan toiminta lopetettiin vuonna 1928, koska selluloosan kuljettaminen tontille oli hankalaa (Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998: 40).

  Kesällä 2009 tehdyissä puiston kunnostustöissä Vanhan kirjastotalon takaa Tammerkosken rannasta paljastui maanpinnan alta raunioita, jotka ovat kuuluneet Frenckellin paperitehtaan puuhioketehtaaseen (1877-1929). Havaintojen perusteella voidaan olettaa, että tuotantolaitokseen kuuluneita rakenteita on vielä säilynyt istutusten alla.

  Rakenteesta paljastui kesän 2009 puistotöiden yhteydessä tehdassalin lattiaa, mahdollisesti jonkin koneen tiiliperustuksia ja vesikanavia. Puuhiomon jäänteet dokumentoitiin, jonka jälkeen havaintopaikka siistittiin ja peitettiin. Rakenteita ei varsinaisesti kaivettu.

  Luokitusehdotus:
  2
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  10 m oletetusta rajasta. Ehdotettu suoja-alue on esitetty liitteenä olevassa kartassa. Ehdotetun suoja-alueen uloimmat koordinaattipisteet (KKJ 3, 2003) P = 6825 523 - 6825 590 ja I = 3327 768 - 3327 848 (K. Luoto).
  Lähistön kohteet:
  Frenckellin paperitehdas, Frenckellin teollisuuspiha.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 137
  • Alanumero: 2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Kohteen kuva 
  Avaa
  II Hämeenkadun pohjoispuoli ja Keskustori Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tammerkosken teollisuusmaisema Tampere
   
    Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampereen keskustan arkeologinen osayleiskaavainventointi Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.03.2014 08.10.2014
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Arkeologiset tutkimukset Tampereen Kirjastonpuiston alueella 2009 Tampere
   
    Valvonta
   
  05.04.2009 11.01.2010

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 356 2013 24.10.2014 Tampere, maanalaisen pysäköintilaitoksen, Kunkun Parkki -hankkeen YVA-ohjelma