Arkeologinen kohde Turtola (Messukylä)

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Vanha kunta:
  Messukylä
  Kylä:
  Messukylä
  Kaupunginosa:
  Turtola
  Nimi:
  Turtola (Messukylä)
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000019047
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  keskiaikainen
  uusi aika
  Selkeä ajoitus:
  1400-1900-luvut
  Lyhyt kuvaus:
  Vuoden 1693 kartan perusteella paikannettu kylätontti. Nykyisin osittain rakentamisen tai tierakentamisen tuhoama, mutta myös autioitunut osa ja perinteisen rakennuskannan piirissä olevia osia, joilla on arkeologista potentiaalia.
  Tutkimukset:
  Tarkastus V. Adel 2011

  Koe- ja pelastuskaivaus H. Poutiainen 2011

  Raninen inventointi 2016, kohde 14

  Kaiv. Esa Hertell, Esa Mikkola 2019.


  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:
  KM 38860, tarkastuslöydöt 2011

  KM 39132, koekaivauslöydöt 2011
  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212311
  Peruskartan nimi:
  Messukylä
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  X1 6822907 X2 6823139 X 
  Y1 3331476 Y2 3331776 Y 
  Z1 97 Z2 100 Z 
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6820094 P2 (ETRS-TM35FIN) 6820193 P 6823022
  I1 (ETRS-TM35FIN) 331435 I2 (ETRS-TM35FIN) 331668 I 3331626
  Koordinaattiselite:
  Kylätontin ääripisteet (YKJ) 1600-luvun kartan asemoinnin perusteella.
  Paikannustarkkuus (arvio):
  +/- 20 m
  Kohteen laajuus:
  Noin 300 m (WSW-ENE) x 90-170 m.
  Rajausperusteet:
  Historiallinen kartta-analyysi (1600-luvun kartan asemointi, tarkkuus noin +/- 20 m).

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Kohde sijaitsee Tampereen Turtolan kaupunginosassa, noin 3,5 km pitkän, WNW-ESE-suuntaisen, kahden samansuuntaisen ojan välissä kulkevan harjun keskiosassa, sen pohjoisreunalla, Iidesjärven rannasta 0,7 km SE, Messukylän kirkosta 0,7 km SW, Messukylän keskiaikaisesta kivikirkosta 0,6 km SSW. Harjun N-puoleisessa kosteassa notkossa oleva Mutaoja laskee WNW-suuntaan, Iidesjärveen. Harjun S-puoleinen Vihioja virtaa Haiharan Isolammesta Pyhäjärveen.

  Välittömästi kylätontin W-puolella kulkee NW-SE-suuntainen Hervannan valtaväylä. Kylätontin NE-osan kautta kulkee W-N-suuntainen Sotilaankatu, jonka kohdalla ja N-puolella maasto laskee melko jyrkästi pohjoiseen. Kylätontin SW-osassa on 3-4 m korkea mäki, muuten alue on melko tasaista.

  Kohteen kuvaus:
  Messukylä ("Messakyla", "Messukyle", "Messoby" tai "Messuby") mainitaan arkistolähteissä vuodesta 1439 alkaen. Vanhimman maakirjan mukaan (1540) siihen kuului 26 taloa (Suvanto 2001: 564). Kylän päätontti eli kyläkeskus on paikannettu Olof Mörtin v. 1693 laatiman kartan perusteella, jonka mukaan kyseisellä tonttimalla sijaitsi 15 taloa. Noin 200 m etelään sijaitsi toinen, pienempi tonttimaa, jolla oli 1600-luvun lopussa kolme taloa (Mört 1693; Suvanto 1988: 206). Suvannon (1988: 206-207) mukaan kylä on sijainnut samalla paikalla jo keskiajalla.

  ADEL 2011:

  Kylätontti on pääosin autioitunut. Sen SW-osassa sijaitsee kuitenkin yhä yksi kylän kantatiloista, Penttilä (tontti nro 837-53-5415-12). Sen NW-puolella, kylätontin W-reunalla on kolme pienialaista pientalotonttia. Näiden talojen itäpuolella, Penttilän pihapiirin N-puolella on mäntyvaltaista metsää kasvava mäki. Sen itäpuolella oleva alue, kylätontin keskiosa, johon v. 2011 tarkastus kohdistui, on yhtä pientä ulkorakennusta lukuunottamatta rakentamatonta ja melko tasaista (tontin 12 itäreuna sekä tontit nro 18 ja 19). Tontilla 19 sijaitsee puutarhamyymälä kasvihuoneineen. Kylätontin SE-osassa, Säälänkadun itä- ja Sotilaankadun eteläpuolella on rakentamatonta viheraluetta (heinikkoa, lehtipuita). Tonttien 12 ja 18 N-puolella kulkee W-E-suuntaisesti Kokinmäenkatu, joka liittyy idässä Säälänkatuun. Kokinmäenkadun linjaus noudattaa jo v. 1693 kartassa olevaa tielinjaa. Säälänkatu liittyy pohjoisessa Sotilaankatuun. Viimeksi mainitun ja Kokinmäenkadun välissä on viheralue, jonka kautta kulkee samansuuntainen kevyen liikenteen väylä. Kylätontin NE-osaan on rakennettu useita moderneja, 2-kerroksisia asuinrakennuksia. Alueen NE-kulmassa on kuitenkin myös rakentamatonta aluetta jonkin verran (tontin 837-53-5428-3 eteläosa).

  Kylätontin keskiosassa oleva tontti 837-53-5415-18 (os. Kokinmäenkatu 1) on 1950-luvun peruskartan ja ilmakuvan perusteella ollut rakentamaton viimeistään 1950-luvulta lähtien. Ainakin osa alueesta on merkitty autioituneeksi jo v. 1693 karttaan (tontti nro 56). Messukylässä oli siihen aikaan jo neljä autioitunutta talotonttia (Suvanto 1988: 207). Vuoden 1946 ilmakuvassa nykyisen tontin 837-53-5415-18 NE-osassa näkyy yksi rakennus, joka todennäköisesti kuului pääosin tontin NE-puolella sijainneeseen tilakeskukseen. V. 1956 ilmakuvassa ko. rakennuksen kohdalla ja sen S-puolella on rakentamatonta joutomaata, muuten alue on peltoa. 1950-luvun peruskartassa koko tontti on peltoa. Viime vuosina tontilla nro 18 on varastoitu multaa.

  Kesällä 2011 tontilla 837-53-5415-18 oli aloitettu rakennustyöt. Tarkastushetkellä 9.8.2011 suurin osa tontista oli n. 0,5 m sorakerroksen peitossa. Tontin pohjoisreunaan oli tehty n. 1 m syvä kaivanto, johon rakennettu n. 30 m (W-E) x 10 m kokoisen rakennuksen betoniperustukset. Tontin NE- ja SE-kulmiin oli kaivettu kaksi syvää ja laaja-alaista kuoppaa vesihuoltoliittymiä varten. Hankkeen suunnittelijan ja urakoitsijan mukaan koko alueelta oli lisäksi kuorittu multaa. Tontin W-reunalla oli tarkastushetkellä suurikokoisia multakasoja.

  Havaintoja kiinteästä muinaisjäännöksestä tehtiin ko. perustuskaivannon etelä- ja itäreunassa sekä tontin SE-kulmassa. Kaivannon profiileissa todettiin täyttösoran alla n. 40-50 cm paksu ruskeanharmaa, savipitoinen (paikoin hiekansekainen) multakerros, joka sisältää melko runsaasti historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä: tiiltä, palanutta savea, luuta, lasia, punasavikeramiikkaa, fajanssia, hiiltä, lahonnutta puuta. Lisäksi monin paikoin näkyi nokimaaläikkiä ja palaneita kiviä. Selkein rakenne – tulisijan jäännös (kiukaan pohja?) havaittiin kaivannon S-profiilissa, n. 10-15 m kaivannon SE-kulmasta W. Rakenne koostui palaneista kivistä, joiden väleissä oli nokimaata ja palanutta savea. Kulttuurikerroksen alla todettiin vaaleanharmaa/kellertävä pohjasavi tai -hiesu. Tontin SE-kulmassa olevan kuopan NW-seinässä todettiin noin metrin matkalla n. 10-20 cm paksu palomaa- ja hiilikerros. Multakasoissa tontin W-reunalla ja niiden lähiympäristössä myös näkyi historiallisen ajan asuinpaikkalöytöjä.

  RANINEN 2016:

  Paikalla suoritettu pelastuskaivaus 2011 (Poutiainen & Rostedt), jossa tutkittu yllä mainittuun rakennustyöhön liittyvä osa kylätontista.

  Kylätontin autioitunutta osaa on kohdeltava kiinteänä muinaisjäännöksenä. Kyseessä on kylätontin länsiosassa sijaitseva 0,4 hehtaarin laajuinen alue. W- S ja E-suunnissa alueen reunoissa on noin 18 metrin leveydeltä nurmikkoa, muuten alue on heinittynyttä vanhaa peltoa. Aluetta reunustaa pohjoisessa Sotilaankadun eteläpuolisen kevyen liikenteen väylä viereinen tieoja, jonka reunoissa ei lokakuussa 2016 havaittu mitään arkeologisesti huomionarvoista.

  Kiinteän muinaisjäännösalueen alueen koordinaatit ovat:

  P1: 6 820 108 P2: 6 820 186

  I1: 331 595 I2: 331 669

  keskikoordinaatti P 6 820 147 I 331 632

  Kiinteän muinaisjäännösalueen NW-kulmassa lähellä Sotilaankatua on maapenger ja sen päällä kiinteä mainosteline.

  Muilta osin kylätonttia on kohdeltava muuna kulttuuriperintökohteena, pois lukien rakentamisen selvästi tuhoamat tai jo tutkitut osat (ks karttaote).

  Vuoden 2019 kaivaukset:

  Museoviraston koekaivausryhmä suoritti arkeologisen kaivauksen Tampereen Turtolan Messukylän historiallisen ajan kylätontilla. Syksyllä 2018 suoritetussa koekaivauksessa havaittiin, että tulevan konehallin kohdalla on paikoin säilynyt kulttuurikerrosta, joten Pirkanmaan maakuntamuseo edellytti alueen tutkimista ennen rakentamista. Kevään 2019 kaivauksissa konehallin alalta kuorittiin pois alueelle aiemmin kasatut täyttömaat ja alkuperäinen peltokerros. Peltokerroksen alla todettiin kaksi talonpaikkaa, kivetty kellari, useita kuoppajäännöksiä, kiveys, nokimaa-alue, sekä 1900-luvun liiterirakennuksen pohja. Uuniin liittyvästä puurakenteesta tehty radiohiiliajoitus osuu vuosien 1390-1450 AD välille. Esineistön osalta talonpohjan yhteydestä löydettiin liitupiipun katkelmia, punasavikeramiikan paloja, tuluspiitä ja kannus. Löytömateriaali ajoittunee 1600-1700-luvuille

  Luokitusehdotus:
  2011:

  Autioituneelta/rakentamattomalta osalta: luokka 2. Historiallisen kartta-aineiston perusteella paikannettu, osittain tuhoutunut kylätontti, joka mainitaan 1500-luvun maakirjoissa. Kohteen tarkempi rajaus, vanhimpien kulttuurikerrosten tai rakenteiden sijainnin ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia (inventointia ja koekaivauksia).

  Edelleen asuinkäytössä olevilta osin: muu kulttuuriperintökohde, jonka alueella todennäköisesti sijaitsee MML:n suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Niiden paikantaminen, arvon selvittäminen sekä kylätontin tarkempi rajaus ja säilyneisyyden selvittäminen vaatii lisätutkimuksia (inventointia ja koekaivauksia).

  Tuhoutuneilta osin (ainkain Sotilaankadun ja Säälänkadun kohdalla sekä moderni asuinalue Sotilaankadun N-puolella): luokka 3.

  2016:

  Karttaotteessa rajattu autioitunut ja tuhoutuneiksi arvioidut tai tutkitut osat.

  Lähistön kohteet:
  Huringin pelto, rautakautinen irtolöytöpaikka, n. 550 m NW

  Messukylän toinen, pienempi tonttimaa n. 200 m S.

  Penttilä, rautakautinen irtolöytöpaikka Huringin pellon vieressä

  Sotilaankatu, rautakautinen irtolöytöpaikka kylätontista itääm.

  Muotiala, rautakautinen irtolöytöpaikka Vihiojan varrella kylätontista etelään

  Turtolan makasiini, kylään liittyvä kalliohakkauspaikka 1800-luvulta.

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

 •  
  Löydöt:
  KM 38860, diar. 8.9.2011

Kuvat ja media

 • Kohteen kuva

  Messukylä1693.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Messukylä vuoden 1693 maakirjakartassa.
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 149
  • Alanumero: 20
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Kreetta Lesell
  • Kuvausaika: 13.07.2017
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 199
  • Alanumero: 66
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Sami Raninen
  • Kuvausaika:
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Sijaitsee alueella:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Alueluokka
  Avaa Messukylä (kylä) Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Turtola Tampere
   
    Hallinnollinen alue
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampere, Turtola (Messukylä), historiallisen ajan kylätontin kaivaus 4.-13.5.2020 Tampere
   
  Messukylä
   
  Kaivaus
   
  04.05.2020 07.01.2022
  Avaa Tampere Turtola (Messukylä) Historiallisen ajan kylätontin kaivaus 6.-17.5.2019 Tampere
   
  Messukylä
   
  Kaivaus
   
  06.05.2019 17.05.2019
  Avaa Tampereen kantakaupunki, arkeologinen inventointi. Tampere
   
    Arkeologinen inventointi
   
  03.10.2016 31.12.2016
  Avaa Turtolan (Messukylä) historiallisen ajan kylätontin kaivaukset 2011 Tampere
   
    Kaivaus
   
  30.08.2011 24.04.2012

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 231 2013 11.06.2013 Tampere, Turtola, Kokinmäenkatu 1. Rakennushankkeen 2. ja 3. vaiheisiin liittyvä arkeologinen tutkimustarve
  Avaa 474 2018 03.10.2018 Tampere, Turtola, Säälänkatu 2 ja Kokinmäenkatu 1, konesuojan rakentaminen Penttilän tilakeskuksen yhteyteen Arkkitehtuuritoimisto Heikki Koivula
  Avaa 660 2018 10.12.2018 Tampere, Turtola (Messukylä) Kokinmäenkatu 9, koekaivauksen tulos Arkkitehtuuritoimisto Heikki Koivula
  Avaa 409 2019 26.06.2019 Tampere, Turtola (Messukylä) Kokinmäenkatu 9, arkeologisen kaivauksen tulos
  Avaa 570 2019 24.10.2019 Tampere, Turtola, Kokinmäenkatu 3, poikkeamislupahakemus uuden konehallin rakentamiselle
  Avaa 821 2019 13.02.2020 Tampere, Turtola, Kokinmäenkatu 3-9, konehallin laajennus
  Avaa 311 2020 25.05.2020 Tampere, Turtola, Kokinmäenkatu 9, Messukylän kylätontit tutkimusten kenttätyöraportti
  Avaa 604 2020 28.10.2020 Tampere, Kokinmäenkatu 5, Penttilä, rakennuslupahakemus varastohallin rakentamiselle
  Avaa 34 2021 26.02.2021 Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavaehdotus/valtuustokausi 2017-2021, yk049 (TRE:863/10.02.03/2018) Tampereen kaupunki
  Avaa 190 2022 17.03.2022 Tampere, Veisu, Valokuitunen Oy:n valokuituverkon rakentaminen Veisun alueelle Despro Engineering Oy

Kartta