Rakennetun ympäristön kohde De Gamlas Hem / Pirkanmaan musiikkiopisto

Takaisin Näytä Paikkatietoikkunan kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Tampere
  Kaupunginosa:
  VI - Kaakinmaa
  Inventointinumero:
  2016/0039
  Nimi:
  De Gamlas Hem / Pirkanmaan musiikkiopisto
  Osoite:
  Eteläpuisto 4 / Papinkatu 24
  Kohdetyyppi:
  opetus
  Historiallinen tilatyyppi:
  tontti
  Nykyinen tilatyyppi:
  tontti
  Rakennusten lukumäärä:
  1
  Inventointipäivämäärä:
  24.02.2016

Kulttuurihistorialliset arvot

 •  
  Rakennushistoriallinen arvo:
  arkkitehtoninen
  Historiallinen arvo:
  sosiaalihistoria
  Ympäristöarvo:
  maisemallisesti keskeinen sijainti
  Arvojen perustelu:
  Arkkitehtuurin historia: Erittäin hyvin alkuperäisen ilmeensä, muotonsa ja rakennusmateriaalinsa säilyttänyt rakennus edustaa julkisivuiltaan, tilajaoltaan ja sisustukseltaan kansallisromantiikkaa ja/tai jugendtyyliä (art nouveau). Tyypillisiä piirteitä ovat mm. loivasti kaareutuvat katot, rapatut julkisivut (rappaus uusittu), julkisivujen alaosan rapakivivyöhyke, kasvi- ja eläinaiheiset koristeet pilastereissa, pylväissä ja ikkunoiden kehyksissä, yläosastaan pieniruutuiset ikkunat ja pääovi, takorautaiset koristelut ovissa ja hallin avoportaikon kaiteissa, kasviornamentiikalla koristellut kaakeliuunit ja hallin graniittiuuni, kaunismuotoinen, puinen hallin avoporras ja kaiteet, ruokasalin seinien alaosan panelointi, hallin rapattujen seinien maalauskoristelut (portaikossa olevan kissa-aiheisen maalauksen alkuperäisyydestä ei ole varmuutta), puiset väliovet ja niiden uurroksin koristellut kehykset.

  Asemakaavoituksen historia: De Gamlas Hemin tontti on yksi Kaakinmaan 1896 ruutuasemakaavan tonteista.

  Sosiaalihistoria: De Gamlas Hem kertoo yhdistyksen perustamasta ja toteuttamasta vanhushuollosta 1900-luvun alkupuolella.

  Maisemallisesti merkittävä sijainti: De Gamlas Hemin tontti rajoittuu kaikilta sivuiltaan katuihin, rakennus on sijoitettu etäälle katulinjoista avaran tontin itäpäätyyn, tontin etelä- ja länsipuolella on rakentamattomat puistoalueet, joiden maasto viettää etelään Pyhäjärvelle. Sijainnistaan, avarasta tontistaan ja ympäröivistä rakentamattomista alueista johtuen De Gamlas Hemillä on merkittävä maisemallinen asema Eteläpuiston reunassa, jossa tiivis ruutukaavaan perustuva umpikorttelien Kaakinmaan kaupunginosa muuttuu vähitellen avoimeksi puistoalueeksi.

Tekstitiedot

 •  
  Historia:
  Tampereen ruotsinkielisten perustama De Gamlas Hem-yhdistys alkoi suunnitella iäkkäille naisille suunnattua kotia, jota varten kaupunki oli lahjoittanut tontin Eteläpuiston varrelta. Rakennussuunnitelmiksi olivat luonnoksia tehneet F.L. Calonius, August Krook ja Birger Federley, joista Federleyn suunnitelmat lopulta toteutettiin. Rakennus valmistui 1905.

  Federleyn jugendtyylistä rakennusta pidetään erityisesti sisätilojen osalta huomattavana. Tilaratkaisun pohjana on molemmat kerrokset läpäisevä keskushalli, joka on valaistu suuren monivärisen kattoikkunan kautta. Ensimmäisen kerroksen pohjoispuolelle on sijoitettu ruokailu- sekä ravintolatilat ja asuinhuoneet on sijoitettu hallin ympärille. Tiloilla ja sisustusratkaisuilla tavoiteltiin jugendille tyypillistä kodikasta tunnelmaa. Federley suunnitteli myös suuren osan talon kiinteästä sisustuksesta ja kalusteista, mikä on jugendajalle tyypillistä - tavoitteena oli luoda, ei vain rakennus, vaan kokonaistaideteos.

  Tampereen De Gamlas Hemiä kehuttiin sen valmistuttua hypermoderniksi. Siellä oli mm. avarat asuinhuoneet ja oleskelutilat sekä sisävessat. Viimeistään 1970-luvulle tultaessa oli kuitenkin ilmeistä, että rakennus ei enää vastannut ajan vaatimuksia: asuinhuoneista puuttui vesipiste ja oma wc, lisäksi portaita oli ikääntyville asukkaille liian paljon ja siitä johtuen paloturvallisuudessa oli puutteita. Niinpä vanhainkotia hallinnoiva säätiö päätti rakennuttaa uudisrakennuksen, joka valmistui vuonna 1983 osoitteeseen Rongankatu 9. Uudessa rakennuksessa oli jokaiselle asukkaalle yhden asuinhuoneen sijaan pieni asunto, jossa oli keittiö, kylpyhuone ja parveke. Lisäksi asukkaiksi pääsivät nyt myös miehet sekä pariskunnat. Yksityisen säätiön ylläpitämän De Gamlas Hem -palvelukodin toiminta jatkuu edelleen.

  Tampereen kaupunki osti vanhan De Gamlas Hemin tontteineen vuonna 1982. Tilat peruskorjattiin arkkitehti Harry W. Schreckin suunnitelmien mukaan Pirkanmaan musiikkiopiston käyttöön.

  Opisto on toiminut tiloissa vuodesta 1984 alkaen.

  Ympäristö ja pihapiiri:
  De Gamlas Hem sijaitsee Kaakinmaan eteläosassa. Suorakaiteen muotoinen tontti rajautuu kaikilta neljältä sivulta katualueisiin; lännessä Koulukatuun, pohjoisessa Kurilankatuun, idässä Papinkatuun ja etelässä Eteläpuistoon. Pohjoispuolella on entisen kulkutautisairaalan tontti 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun rakennuksineen ja itäpuolella 1890-luvun lopulta alkaen rakentunut entinen Klingendahlin tehdaskiinteistö. Etelä- ja länsipuolilla on pääosin rakentamattomia puisto- ja viheralueita; eteläpuolella pienehkö sorapintainen kenttä ja länsipuolella minigolf radat. Maasto on melko tasaista, loivasti etelään viettävää.

  Vanhainkodilla on melko kookas tontti. Rakennus on sijoitettu tontin itäpäähän, etäälle katulinjoista. Tonttia ympäröivässä puuaidassa on portit etelä-, itä- ja pohjoissivuilla. Sisäänkäynneille vievät sorapintaiset kulkuväylät, rakennuksen ympärys on katettu betonilaatoituksella. 1940-luvun ilmakuvan perusteella pihassa on ollut hyvinhoidettu muotopuutarha. Piha on todennäköisesti alkujaan ollut tärkeä osa talon toimintoja. Se on toiminut varsinkin kesäaikana asukkaiden virkistys ja oleskelupaikkana. Nykyisin piha on nurmella ja siellä kasvaa runsaasti kookasta puustoa: mäntyjä, koivuja, pihtakuusia, vaahteroita ja muutamia omenapuita. Aita jakaa pihan hoidetumpaan itäosaan ja paikoin pusikoituneeseen länsiosaan, jossa alkujaan oli kasvimaita.

  Toimenpidesuositukset:
  Pihapiirin ja rakennuksen arvojen säilymisen kannalta tärkeää on:

  - De Gamlas Hemin julkisivujen piirteiden, aukotuksen, kattomuodon, runkomuodon, tilajaon ja rakennusajankohdalle ominaisten tai niitä vastaavien julkisivumateriaalien, muotojen ja tyylipiirteiden säilyminen.

  - Rakennuksen julkisivujen ja sisätilojen pintojen ja kiinteän sisustuksen alkuperäisten tai niitä vastaavien rakennusosien ja materiaalien, kuten ovien, ikkunoiden (mukaan lukien ikkunoiden ja ovien lukot ja heloitus), portaiden, kaiteiden, kaakeliuunien ja panelointien säilyminen ja kunnostaminen.

  - Tarvittavien tarkempien selvitysten (mm. materiaali- ja värimääritykset) laatiminen, vähintäänkin muutoskohteen osalta, ennen rakennuksen tulevien kunnostustöiden suunnittelua.

  - Jo tehtyjen muutosten palauttaminen (esim. rappauksen materiaali, väri ja toteutustapa) mahdollisuuksien mukaan tulevien kunnostustöiden yhteydessä.

  - Rakennuksen ja sitä ympäröivän pihan pintojen ja kasvillisuuden muodostaman 1900-luvun alkupuolelle ominaisen avaran ja puistomaisen pihapiirin sekä pihapiirin komeimpien puiden säilyminen.

  - Pihan polkujen, kulkuväylien, aidan ja porttien säilyminen. Mikäli aitaa, portteja tai pihan jäsennystä uusitaan, tulisi ne pyrkiä toteuttamaan alkuperäisen 1904 laaditun suunnitelman mukaisesti.

  - Pihan ja rakennuksen aseman säilyminen katu- ja järvimaisemissa sekä etelä- ja länsipuolisten puistoalueiden maisemassa.

  - Tontin länsiosaan mahdollisesti rakennettavan uudisrakennuksen sopeutuminen ympäristöönsä: sen harjakorkeus ei saa olla korkeampi kuin De Gamlas Hemin ja sen tulee muutoinkin olla sille alisteinen.

  - Tontin pohjoispuolisen Kurilankadun säilyminen kapeana ja mukulakivipinnotteisena ja tontin länsipuolisen Koulukadun säilyminen bulevardimaisena, lehtipuiden reunustamana.

  Kaava:
  Tontilla on inventointihetkellä voimassa 15.6.1989 hyväksytty asemakaava, jossa tontti on merkitty Y-tontiksi ja sille on merkitty kaksi rakennusalaa.
  Aiemmat tutkimukset:
  Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri (1998): asemakaavalla suojellulla De Gamlas Hemillä on arvioitu olevan rakennustaiteellisia, kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia tai kaupunkikuvallisia arvoja (RKM I).
  Kirjalliset lähteet:
  SELVITYKSET JA INVENTOINNIT

  Tampereen kantakaupungin rakennuskulttuuri 1998. Tampereen kaupungin kaavoitusyksikkö, julkaisuja 2/98, Tampere 1998.

  RAKENNUSPIIRUSTUKSET

  Alkuperäiset rakennuslupapiirustukset ja myöhemmin tehdyt muutoslupapiirustukset (mikrofilmit).Tampereen kaupunki, Rakennusvalvonnan arkisto.

  Alkuperäiset rakennuspiirustukset. Tampereen kaupunginarkisto.

  VALOKUVAT JA ILMAKUVAT

  Ortoilmakuvat 1946-2011. Maanmittauslaitos. http://www.paikkatietoikkuna.fi/ ja Tampereen kaupunki, karttapalvelu https://kartat.tampere.fi/oskari

  Vanhat valokuvat, Vapriikin kuva-arkisto.

  KIRJALLISUUS

  Doepel Lennart, De Gamlas Hem - Vanhain koti Tampereella. Teoksessa Vårt Tammerfors : en svensk språkö i hjärtat av det finska Tavastland. Svenska klubben i Tammerfors, Tampere 2001.

  Kivinen, Paula; Tampereen jugend : arkkitehtuuri taideteollisuus. Otava, Helsinki 1982.

  LEHTIARTIKKELIT

  Halme Kerttu; De Gamlas Hem. Artikkeli Tammerkoski -lehdessä, 5/1994. s. 8.

  Mettälä Helena; Käynnillä Eteläpuiston vanhainkodissa. Artikkeli Tammerkoski -lehdessä, 8/1958. ss. 414-415.

  Mummukopasta musiikin opinahjoksi. Artikkeli Tammerkoski -lehdessä, 8/1984. ss. 16-18.

  INTERNETLÄHTEET

  Miettunen, Katja-Maria: Birger Federley (1874–1935) Koskesta voimaa. Tampereen yliopiston historiatieteenlaitoksen verkkojulkaisu http://www.uta.fi/koskivoimaa/henkilot/federley.htm [luettu 11.3.2016]

  Pirkanmaan musiikkiopiston internetsivut http://www.pmo.fi/ [luettu 11.3.2016]

  MUUT LÄHTEET

  Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Eteläpuiston ja lähiympäristön asemakaava nro 8581. Tampereen kaupunki, asemakaavoitus, 23.4.2015.

  Kiinteistötiedot. Maanmittauslaitos, Kiinteistötietojärjestelmä. http://www.ktj.fi/

  Rakennustiedot. Tampereen kaupunki, karttaja paikkatietopalvelu https://kartat.tampere.fi/oskari

  Suulliset lähteet:
  Rapo Anna-Leena, palvelusihteeri, Pirkanmaan musiikkiopisto, 24.2.2016.

Media

 • Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 341
  • Alanumero: 21:59
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 385
  • Alanumero: 37
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: 717
  • Alanumero: DIA:6
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Juhani Riekkola
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 68
  • Alanumero: 142
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: HM 3146
  • Alanumero: 755
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja:
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 648
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 18.12.2013
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 649
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 18.12.2013
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 650
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 18.12.2013
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 117
  • Alanumero: 651
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Henrik Mattjus
  • Kuvausaika: 18.12.2013
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: TKA Thulé
  • Alanumero: 228
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Richard Thulé
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: VAR
  • Alanumero: 803
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Hannu Rantakallio
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: VAR
  • Alanumero: 1023
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Hannu Rantakallio
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: VAR
  • Alanumero: 9039
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Pentti Visa
  • Kuvausaika:
  Lataa Avaa

Rakennukset

 •  
  Tunnuskuva Rakennusnumero Nimi Osoite Rakennustyyppi
  Kohteen kuva 
  Avaa
  001 De Gamlas Hem / Pirkanmaan musiikkiopisto Eteläpuisto 4 oppilaitos
   

Alueet

 •  
  Kunta
  Tunnuskuva Kunta Vanha kunta Nimi Alueluokka Aluetyyppi
  Avaa Tampere
   
    Koulukatu Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö  
  Kohteen kuva 
  Avaa
  Tampere
   
    VI Kaakinmaa Hallinnollinen alue kaupunkikortteli
  kaupunginosa
   

Hankkeet

 • Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Tampereen yleiskaavan yhteydessä laadittu kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten kohteiden alustava luettelo 1974 Tampere
   
    Rakennusinventointi
   
    31.12.1974
  Avaa Tampereen arkkitehtuuriopas 1900-2021 Tampere
   
    Rakennusinventointi
  Muu
   
    31.12.2021
  Kohteen kuva 
  Avaa
  De Gamlas Hem / Pirkanmaan musiikkiopiston rakennusinventointi 2016 Tampere
   
    Rakennushistoriaselvitys
   
  15.02.2016 29.03.2016

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 947 2021 27.01.2022 Tampere, Kaakinmaa (VI), Koulukatu 19 ja 23, asemakaavan muutoksen ehdotus, asemakaava nro 8883 (TRE:5967/10.02.01/2021) Tampereen kaupunki

Kartta