Arkeologinen kohde Haavisto

Takaisin Näytä kartalla

Perustiedot

 •  
  Kunta:
  Nokia
  Kylä:
  Haavisto
  Nimi:
  Haavisto
  Muinaisjäännöstunnus:
  1000029701
  (Museoviraston ylläpitämän valtakunnallisen muinaisjäännösrekisterin tunnus)
  Muinaisjäännöstyyppi:
  asuinpaikat
  Tyypin tarkenne:
  kylänpaikat
  torpat
  Laji:
  kiinteä muinaisjäännös
  Ajoitus:
  historiallinen
  Tutkimukset:
  Inv. Poutiainen & Tiainen 2015 (Mikroliitti Oy)

  Tark. V. Adel 2021
  (Inv. = inventointi, tark. = tarkastus, kaiv. = kaivaus, koekaiv. = koekaivaus, valv. = valvonta)

  Aiemmat löydöt:

  (KM = Kansallismuseo, HM = Hämeen museo, SatM = Satakunnan museo)

Sijainti ja laajuus

 •  
  Peruskarttanumero:
  212305
  Peruskartan nimi:
  Nokia
  Koordinaatit:
      Keskipiste
  P1 (ETRS-TM35FIN) 6819881 P2 (ETRS-TM35FIN) 6820022 P 
  I1 (ETRS-TM35FIN) 311154 I2 (ETRS-TM35FIN) 311366 I 
  Koordinaattiselite:
  Muinaisjäännösalueen ääripisteet
  Paikannustarkkuus (arvio):
  Rakenteiden osalta +/- 5 m
  Rajausperusteet:
  Näkyvät rakenteet, 1700-luvun isojakokartta ja osin maaston topografia/ominaispiirteet.

Kuvaus, suojelu- ja lisätiedot

 •  
  Sijainti ja maasto:
  Paikka sijaitsee Nokian kirkosta 4,2 km WSW
  Kohteen kuvaus:
  Haaviston kylä mainitaan arkistolähteissä vuodesta 1502 lähtien, ja vanhimman (1540) maakirjan mukaan siihen kuului viisi taloa. 1650-luvun kartan mukaan kylän taloja on sijainnut historiallisen Laidetien (Tammerkoski-Huittinen-Ulvila ja -Turku) molemmin puolin. Sama tilanne on mm. Kuninkaan kartastossa ja Kuninkaan tiekartastossa. Daniel Hallin v. 1768 laatiman isojakokartan perusteella maantien eteläpuolella on sijainnut kaksi taloa ja tien pohjoispuolella sotilastorppa sekä kaksi mäkitupaa (Kiinteistötietopalvelu, tiedosto 35258212 "Separat förrättningskarta, kartdel A, storskifte, klyvning. Hawisto by, Lajanoja by, Jyräma by"). Kylän kahden talotontin lisäksi kohteeseen kuuluvat siis sotilastorpan ja kahden mäkituvan paikat historiallisen Laidetien, nykyisen Haavistontien pohjoispuolella. Kalmbergin kartaston mukaan asutus on jatkunut 1800-luvulla tien molemmin puolin.

  Asuinpaikka on kokonaan autioitunut. Muinaisjäännösrajaus käsittää talojen tontit tien eteläpuolella ja torppa-/mäkitupa-alueen kalliopohjaisen mäen etelärinteellä tien pohjoispuolella. Eteläisten talotonttien etelälaidalla on kulkenut 1890-luvulta lähtien vanha Tampere-Pori-junarata, jota on myöhemmin oikaistu eli siirretty pohjoisemmaksi, nykyiselle linjalle (ks. mj-kohde Haavisto Harjuniitty).

  Haavistontien eteläpuoli

  Lehtipuumetsää kasvavassa asuinpaikan eteläosassa on todettu moniosaisen, todennäköisesti 1900-luvun alkupuolelle ajoittuvan rakennuskokonaisuuden kiviperustukset, joissa myös hyvin vanhaa betonia on jonkin verran mukana (rakenne nro 1 yleiskartassa). Kivijalka mainitaan aikaisemmin Poutiaisen & Tiaisen inventointiraportissa (2015, s. 27). Sen pohjoispuolella, tien reunassa sijaitsee lisäksi ajosillan/rampin harkkokiviperustuksen jäännös. Idempänä tien S-puolella havaittiin reunoiltaan kivetty kuoppa (kellarin jäännös?) (rakenne 2). Muuten alue on melko tasaista, maaperä hietaa/hiesua, pintamaakerros hyvin tummaa.

  Haavistontien pohjoispuoli

  Vanhalla torppa- ja mäkitupa-alueella on v. 2021 tarkastuksessa havaittu toistakymmentä kivi- ja maarakennetta, mm. muutama rakennuksen pohja ja kolme uunin rauniota (ks. rakennekuvaukset alla ja yleiskartta). Rakenteet ovat pääosin kasvillisuuden peitossa. Alueelle, heti tien pohjoispuolelle, on merkitty Heikkilän talo v. 1903 pitäjänkartassa. Talon muuttoon tien eteläpuolelta vaikutti todennäköisesti rautatien rakentaminen 1800-luvun lopulla. Vanhojen peruskarttojen mukaan alueella on ollut vielä 1970-luvun alussa rakennuksia. Osa alueella havaituista jäännöksistä (todennäköisesti rakenteet nro 3 ja 15, mahdollisesti 7) liittyykin ilmeisesti niihin. Joukossa on kuitenkin myös rakenteita, jotka ovat todennäköisesti vanhempia.

  Rakenne 3. Betonirakenne, tarkoitus epäselvä. Rakenteen NW-puolelta on pintapoiminnassa löydetty tiiltä ja vanhaa (ehkä 1800-luvun tai 1900-luvun alun) astialasia. V. 1954 peruskartan mukaan tässä kohdassa on sijainnut N-S-suuntainen asuinrakennus. Seuraavat kaksi rakennetta sijaitsevat hyvin lähellä.

  Rakenne 4. Pienen rakennuksen pohja, rakennettu luonnonkivistä, täysin sammalen ja turpeen peitossa, mitat n. 4 x 3 m.

  Rakenne 5. Mahdollinen rakennuksen pohja, mitat n. 4 x 3 x 0,5 m.

  Rakenne 6. Rakennuksen pohja, mitat n. 5 x 4 x 0,5 m.

  Rakenne 7. Uunin perustus, mitat n. 3 x 3 x 0,5 m. Suunnilleen samalle kohdalle paikantuu yksi v. 1954 peruskartan ulkorakennuksista (W-E-suuntainen).

  Rakenne 8. Uunin perustus, mitat n. 2,5 x 2,5 x 0,7 m.

  Rakenne 9. Kiviröykkiö (rakennuksen pohja?), mitat n. 5 x 4 x 0,5 m.

  Rakenne 10. Rakennuksen pohja. Kivijalan mitat ovat n. 5 x 5 m. Rakenteen keskellä, hyvin vanhan koivun alla on uunin raunio.

  Rakenne 11. Em. kivijalan vieressä on kuoppa, mitat n. 3 x 2 x 0,5 m.

  Rakenne 12. Kellarin jäännös: n. 5 x 4 m kokoinen ja 1-1,2 m syvä kuoppa, jota reunustaa 2 m leveä ja n. 0,5 m korkea maavalli.

  Rakenne 13. Maakumpare, mitat n. 3 x 3 x 0,5 m.

  Rakenne 14. Luonnonkivistä rakennettu kiviaita tai kivijalka, joka koostuu kahdesta melkein suoran kulman muodostavasta osasta (pituus n. 10 ja 5 m); kulmassa sijaitsee kiviröykkiö, mitat n. 4 x 3 x 1 m.

  Rakenne 15. Rakennuksen pohja, mitat n. 6 x 4 x 0,5-0,7 m, yhdellä sivulla erottuu yksi pitkä lohkokivi; paikalta löytyi pintapoiminnassa kattotiiltä. Rakenne on todennäköisesti muita rakennuksenpohjia nuorempi. V. 1954 peruskartan mukaan tässä kohdassa on sijainnut N-S-suuntainen asuinrakennus.

  Rakenne 16. Kivipenger, NW-SE-suuntainen, pituus n. 10 m, korkeus n. 1 m. Sen lähellä avokalliossa on havaittavissa louhinnan jälkiä, jotka muodostavat ainakin yhdessä kohdassa suoran kulman.

  Luokitusehdotus:
  Kiinteä muinaisjäännös. Tien pohjoispuoleisen, ketomaisen torppa-/mäkitupa-alueen kokonaisuutta voi luonnehtia arkeologisesti hyvin säilyneeksi ja edustavaksi. Isojakokartan ja topografian perusteella voidaan myös pitää mahdollisena, että kyseessä olisi Haaviston kylän sarkajaon aikainen (keskiaikainen) tonttimaa (Museoviraston erikoistutkija V.-P. Suhosen kommentti 19.5.2021); asian varmistaminen vaatisi tarkempia kenttätutkimuksia. Museoviraston kommenttien mukaan kohde on kokonaisuutena tulkittavissa joka tapauksessa kiinteäksi muinaisjäännökseksi, vaikka näkyvissä olevat, maanpäälliset jäännökset liittyisivät torppa- ja mäkitupa-asutukseen tai 1900-luvun alun maatilaan.
  Ehdotus suoja-alueeksi:
  Vähintään 10 m arvioidusta asuinpaikan rajasta.
  Lähistön kohteet:
  Heikkilä-Sipilä, rautakautinen löytöpaikka (mj-tunnus 1000035128), n. 120 m kohteesta NW

Kenttätoimenpiteet ja -aineisto

 •  
  Löydöt:
  Ks. kohdekuvaus. Ei KM-luetteloituja löytöjä.

Kuvat

 • Kohteen kuva

  Kartta 1. Pk-ote.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kartta 1. Peruskarttaote
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Kartta 2. Yleiskartta rakenteista ja mj-rajaus.jpg

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kartta 2. Yleiskartta rakenteista ja muinaisjäännösrajaus (punainen pistekatkoviiva). Punaisilla symboleilla on merkitty kivirakenteet, mustilla maarakenteet ja vihreillä betoniset/osittain betoniset rakenteet. Vaaleanpunaiset ympyrät taustalla osoittavat rakenteen likimääräisen sijainnin. Numerointi viittaa kohdekuvauksen tekstiin. Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Kartta 3. Talojen, torpan ja mäkitupien likimääräinen sijainti isojakokartan mukaan.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Kartta 3. Talotonttien (punaiset merkinnät), sotilastorpan (sininen merkintä) ja mäkitupien (vihreä ympyrä) likimääräinen sijainti isojakokartan mukaan. Piirt. Vadim Adel. Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Isojakokartta 1768-74.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus: Isojakokartta (Daniel Hall 1768)
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Vanhoja karttoja.JPG

  • Kuvaaja:
  • Kuvatyyppi:
  • Kuvaus:
  • Kuvausaika:
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 2
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 3
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 4
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 5
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 6
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 7
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 8
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 9
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 10
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 11
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 12
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 13
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 14
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 15
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 16
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 17
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 18
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 19
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 20
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 21
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 22
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 23
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 24
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 25
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 26
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 27
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 28
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 29
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 31
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 32
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 33
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 34
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 35
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 36
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa
  Kohteen kuva

  Linkitetty KuvaSiiri-kuva

  • Diaarinumero: KYY 397
  • Alanumero: 37
  • Kuvaus:
  • Kuvaaja: Vadim Adel
  • Kuvausaika: 11.05.2021
  Avaa

Alueet ja hankkeet

 •  
  Hankkeet:
  Tunnuskuva Nimi Kunta Vanha kunta Hankkeen tyyppi Hankkeen alkupvm Hankkeen loppupvm
  Avaa Nokia, Harjuniityn seisake, osayleiskaava-alueen muinaisjäännösinventointi 2018 Nokia
   
    Arkeologinen inventointi
   
    31.12.2018
  Avaa Pirkanmaan maakuntakaavaluonnoksen 2040 muinaisjäännösinventoinnit v. 2015 Lempäälä
  Nokia
  Pirkkala
  Pälkäne
  Valkeakoski
  Vesilahti
  Ylöjärvi
  Akaa
  Sastamala
   
    Arkeologinen inventointi
   
  01.10.2015 19.11.2015

Lausunnot

 • Dnro Vuosi Lausunnon pvm Otsikko Lausunnon saaja
  Avaa 777 2020   Nokia, Harjuniityn seisakkeen osayleiskaavan muutoksen luonnos Nokian kaupunki
  Avaa 411 2021 21.05.2021 Nokia, Haaviston historiallisen asuinpaikan arkeologisen tarkastuksen tulos (mj-rekisterin tunnus 1000029701) Nokian kaupunki
  Avaa 634 2021 07.09.2021 Muistio Nokian Haaviston kiinteää muinaisjäännöstä koskevasta MML 13 § kokouksesta 02.09.2021 Nokian kaupunki